Izmijenjeni zaključci VSTV-a o provjeri ratne prošlosti sudija i tužilaca

Objavljeno prije 1 godina

Tokom prvog dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće), koja se održava 27. i 28. novembra 2017. godine, VSTV BiH je usvojio izmijenjene zaključke u cilju usaglašavanja sa standardima Evropske unije.

Tekst izmijenjenih zaključak glasi:

1. Zaključci VSTV-a BiH od 26.10.2017. godine, bliže navedeni pod tačkama 1. i 2., ostaju na snazi.

2. Zaključci VSTV-a BiH, bliže navedeni pod tačkama 3. do 5., se mijenjaju i glase:

3. Vijeće je usvojilo zaključak kojim podsjeća predsjednike sudova i glavne tužioce na obavezu da u skladu sa članom 78. stav 2. Zakona o VSTV-u BiH, dostavljaju informacije iz člana 76. i 77. istog Zakona, Uredu disciplinskog tužioca, uključujući informacije:

a) ako je protiv sudije ili tužioca pokrenuta istraga u krivičnom postupku;

b) ako je protiv njega nadležni tužilac podigao optužnicu za krivično djelo.

4. Izražavajući jedinstveno opredjeljenje o potrebi unapređenja procesuiranja predmeta ratnih zločina, VSTV BiH usvaja slijedeći zaključak: “U cilju efikasnijeg procesuiranja predmeta ratnih zločina, u namjeri efikasnije raspodjele resursa i jačanja kapaciteta institucija, a kako bi identifikovali glavne probleme rada pravosudnih institucija na predmetima ratnih zločina, Vijeće je prihvatilo ponudu Misije OSCE-a u BiH te usvaja zaključak da se od Misije OSCE-a u BiH, koja vrši monitoring procesuiranja predmeta ratnih zločina u BiH, zatraže svi statistički podaci, zapažanja i analize koji utiču na efikasnost i kvalitet procesuiranja predmeta ratnih zločina u BiH, a posebno podaci o pravosnažno oslobođenim i osuđenim licima za ratne zločine, te podaci vezani za krivična djela i izrečene krivičnopravne sankcije, sa posebnim osvrtom na zločine protiv čovječnosti.”.

5. Izražavajući jedinstveno opredjeljenje za jačanje integriteta sudskog sistema i s tim u vezi potrebe unapređenja procesa imenovanja i disciplinske odgovornosti te jačanja povjerenja javnosti u pravosudni sistem BiH, VSTV BiH donosi slijedeće zaključke:

a) VSTV BiH zadužuje Stalnu komisiju za legislativu da predloži izmjene i dopune internih akata VSTV-a BiH, kao i Zakona o VSTV-a BiH, u cilju pune implementacije Misije stručne procjene Evropske unije (Peer review) po pitanju postupka imenovanja i disciplinskog postupka u pravosuđu BiH, te noveliranja Zakona o VSTV-u BiH u okviru Strukturiranog dijaloga a u skladu sa Akcionim planom za implementaciju Peer review sa rokom do 28.2.2018. godine;

b) VSTV BIH će od Evropske komisije zatražiti održavanje TAIEX seminara po pitanju mehanizma za vršenje provjera prošlosti kandidata za nosioce pravosudnih funkcija