Prilika za posao: Grad Zenica prima dva radnika na neodređeno

Objavljeno prije 1 godina

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj 49/05) Gradonačelnik objavljuje JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta

1. “Viši referent za poslove sekretara mjesnih zajednica” u Sektoru za poslove mjesnih zajednica (dva izvršioca)

Uslovi za obavljanje poslova:
a) opći uslovi propisani članom 24. Zakona o namještenicima u Federaciji BiH (da je podnosilac prijave državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i Bosni i Hercegovini i da nije optužen za krivično djelo iz nadležnosti Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu.
b) posebni uslovi propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
-da ima završenu srednju školu, SSS – IV stepen stručne spreme i najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva u struci, da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave i da poznaje rad na računaru,

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije) koji se prilažu uz prijavu su:
– diploma ili svjedodžba o stepenu stručne spreme,
– uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu u struci nakon završetka školovanja ili, u slučaju da je firma u kojoj je lice radilo prestala da postoji, fotokopija radne knjižice uz odgovarajuću fotokopiju ugovora o radu ili rješenja o zasnivanju radnog odnosa,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
– uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena fotokopija lične karte
– certifikat ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru
– ovjerene izjave da lice u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i Bosni i Hercegovini i da nije optuženo za krivično djelo iz nadležnosti Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti primljeni namještenik prilaže prije stupanja na posao.

Namještenik koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije BiH. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti (sa, na poleđini koverte, ispisanim imenom i prezimenom, te adresom stanovanja) na adresu:

GRAD ZENICA
Služba za ljudske resurse i zajedničke poslove
Trg BiH broj 6, 72000 ZENICA

i sa naznakom “za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Gradu Zenica – NE OTVARATI

Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.