Vlada FBiH za program zapošljavanja u 2018. izdvaja 13 miliona KM

Objavljeno prije 12 mjeseci
Foto: Arhiv

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu koji, u skladu s Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla i Operativnim programom za njegovu realizaciju, predviđa uvećanje ove pozicije za dodatnih 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Na toj poziciji je za 2018. godinu planiran iznos od 13.000.000 KM.

Sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje od 3.792.250 KM namijenjena su profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, što je deset posto ukupnog iznosa koji za ove potrebe izdvaja Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U 2018. godini planirana je izrada standarda usluga karijerne orijentacije ili usmjeravanjađ u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, čiji je cilj unapređenje i proširenje usluga za profesionalno informisanje učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i proširenje i unificiranje radionica za tražioce zaposlenja.

S ciljem poboljšanja usluga individualnog i grupnog savjetovanja nezaposlenih, planirane aktivnosti se odnose na provođenje ispitivanje zadovoljstva korisnika klubova za traženje posla i centara za informisanje, savjetovanje i obuku, izmjene sadržaja radionica u skladu sa iskazanim potrebama korisnika, izradu i pilotiranje dvije nove radionice, održavanje tematskih sastanaka i provođenje obuka zaposlenika koji rade u klubovima za traženje posla i centrima za informisanje, savjetovanje i obuku, te izrada kataloga radionica za nezaposlene osobe. Dodatno će biti unaprijeđena web-stranica www.abecedakarijere.ba, koja može biti jedinstveni izvor aktuelnih informacija o karijernoj orijentaciji.

Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2018. godini planirano je 150.000 KM.

Kako je predviđeno, u 2018. godini će, osim u službama za zapošljavanje Bosansko­podrinjskog, Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadnohercegovaćkog i Kantona Sarajevo, biti provođena obuka zaposlenika (po principu trening trenera) za rad s korisnicima usluga (nezaposlenim osobama i poslodavcima) kroz primjenu novih metoda, kao i uspostava i širenje reformskog paketa i sistema mjerenja učinaka u javnim službama za zapošljavanje u FBiH. Također, službe za zapošljavanje će implementirati nove savjetodavne usluge u radu sa osobama koje namjeravaju pokrenuti vlastiti biznis.

Vrijednost Projekta podrške zapošljavanju u BiH, koji podržavaju Svjetska banka i Međunarodna banka za obnovu i razvoj za Federaciju BiH iznosi 25 miliona eura, a nosilac projekta je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Cilj ovog projekta je poboljšanje zapošljavanja i jačanje kapaciteta i unapređenje performansi javnih službi za zapošljavanje.

Između ostalog, u četverogodišnjem periodu do 2020. godine kroz aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi potrebno je zaposliti 6.000 mladih i 15.000 drugih teže zapošljivih nezaposlenih osoba.

Programi sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i pripreme za rad, za koje su partneri u realizaciji kantonalne službe za zapošljavanje, poslodavci, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i drugi zainteresirani subjekti, vrijedni su 72.785.645 KM. Njegov cilj je zapošljavanje 14.000 nezeposlenih osoba u Federaciji BiH, s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću.

Planiran je i nastavak pružanja podrške organiziranju sajmova zapošljavanja u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, s ciljem jačanja i promoviranja funkcije posredovanja u zapošljavanju i drugih usluga, te olakšavanja komunikacije između ključnih aktera na tržištu rada.

Za troškove učešća u sufinansiranju zajedničkih projekata s drugim organizacijama i institucijama, a zbog povećanog interesa partnera na tržištu rada. Federalni zavod za zapošljavanje planirao je za 2018. godinu 4.000.000 KM.