21 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  overcast clouds
  21 ° C
  21 °
  21 °
  82 %
  1.6kmh
  100 %
  pet
  20 °
  sub
  18 °
  ned
  23 °
  pon
  25 °
  uto
  23 °

  ALBA Zenica gradi sortirnicu – idući korak do održivog sistema (FOTO)

  ALBA Zenica gradi sortirnicu – idući korak do održivog sistema (FOTO)

  ALBA Zenica Gradnja

  Odgovarajuće postupanje sa otpadom u suštini obuhvata ponovno iskorištavanje dijela otpada koji se može ponovo koristiti za sličnu ili drugu namjenu, odvojeno sakupljanje i obrada dijela otpada kao sekundarne sirovine za dobivanje novog proizvoda (reciklaža), korištenje dijela otpada kao alternativno gorivo (energent), odvojeno sakupljanje i postupanje sa dijelom otpada koji može da negativno djeluje na zdravlje stanovništva, naškodi fauni, flori ili onečisti i zagadi okoliš, i upućivanje ostatka otpada na uređenu deponiju otpada u svrhu njegovog konačnog odlaganja.

  Da bi se realiziralo ispravno postupanje sa otpadom je potrebno aktivno učešće svih aktera u nastajanju, generiranju otpada, operativnom postupanju i upravljanju sa nastalim otpadom, kontroliranju načina sakupljanja, obrade i njegovog odlaganja. Gore navedeno smo vjerovatno mnogo puta čuli u raznim prilikama, ali šta to znači u praksi, u svakodnevnom životu.

  ALBA Zenica je ovih dana počela sa pripremama izgradnje sortirnice, što je sljedeća karika koja omogućava održivi rad dualnog sistema i adekvatno postupanje sa sakupljenim količinama i vrstama otpada je sortirnica za odvojeno sakupljene sekundarne sirovine (iskoristive materijale).

  ALBA Zenica je obezbijedila postrojenje za sortiranje odvojeno sakupljenog iskoristivog otpada sa izbirnim transporterom kapaciteta do 18.000 tona na godišnjem nivou. Za nabavljeno postrojenje gradi se adekvatan prostor (hala) za rad.

  Infrastruktura dualnog sistema sadržava posude za odvojeno sakupljanje iskoristivog dijela otpada u privatnim kućama koje imaju svoju posudu za sakupljanje otpada, zelene otoke na javnim mjestima, gdje se nalaze posebne posude za odvojeno sakupljanje pojedinih vrsta otpada (papir-karton, plastika, staklo), reciklažno dvorište, gdje se mogu predati odvojeno sakupljene ostale vrste otpada koje su gore nabrojane, te sortirnicu za sortiranje odvojeno sakupljenog iskoristivog dijela otpada na pojedine vrste materijala.

  ALBA Zenica je aktivnosti odvojenog sakupljanja otpada počela u vidu pojedinih projekata prema privrednim i privatnim korisnicima od 2003-e godine. Sakupljena iskustva u poslovanju sa sekundarnim sirovinama, posebnim kategorijama otpada, ostvareni pilot projekti zelenih otoka, sakupljanja iskoristivog dijela kućanskog otpada u privatnim kućama u zeničkim naseljima Lukovo Polje i Gradišće i proširenje područja sakupljanja komunalnog otpada na cijelo područje grada Zenice su bili predradnje ovog velikog iskoraka u postupanju sa otpadom.

  Uspostavljanje paralelnog (dualnog) sistema sakupljanja, po uzoru na pozitivna iskustva zemalja Evropske Zajednice, zahtjeva dodatne troškove koji su značajni i ne mogu se pokriti iz uobičajenog poslovanja odvoza otpada. Dio troškova treba da se pokriva iz fondova namijenjenih zaštiti i očuvanju zdravlja ljudi, flore, faune i okoliša, kao i održivosti poslovanja. U Bosni i Hercegovini su postavljeni zakonski osnovi, ali nisu usvojeni podzakonski akti koji bi to proveli i regulirali u praksi.

  Preduzeće za sakupljanje otpada i reciklažu ALBA Zenica je firma u mješovitom privatno-državnom (gradskom) vlasništvu zadužena za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Zenice. Ispunjavajući uslugu odvoza komunalnog otpada ALBA Zenica je za sve klijente sa kojima ima ugovorenu uslugu u proteklom periodu obezbijedila potrebne posude za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Područje pružanja usluge odvoza komunalnog otpada se kontinuirano proširuje i sada obuhvata šezdeset devet (69) od sedamdeset četiri (74) mjesne zajednice (MZ).

  U toku su razgovori sa četiri MZ a do kraja aprila je planirano priključenje i posljednje, 74. MZ. Prikazano kroz podatke o zadnjem popisu stanovnika iz 2013. u gore navedenih pet mjesnih zajednica je nastanjeno 2.469 od ukupno 110.663 stanovnika Zenice.

  Nažalost, iako je to prema Odluci o komunalnom redu grada Zenice obavezno u sistem odvoza komunalnog otpada se još nisu uključili svi stanovnici područja koje je pokriveno organiziranim odvozom otpada, ta problematika se kontinuirano rješava i regulira u saradnji sa Gradskim nadležnim službama.

  Organiziranje odvoza komunalnog otpada na cijelom području grada Zenice je jedan od važnih koraka ka unapređenju postupanja sa otpadom i preduvjet za prelazak na integralni postupanje sa otpadom.

  Osnova za realiziranje sveobuhvatnog (integralnog) sistema sakupljanja otpada, kojim se obezbjeđuju preduvjeti za odgovarajuće (ispravno) postupanje sa pojedinačnim vrstama (kategorijama) otpada je uspostavljanje dualnog sistema sakupljanja otpada.

  Kako samo ime govori, dualni sistem sakupljanja je poseban (drugi) sistem koji upravlja sa odvojeno sakupljenim vrstama otpada.

  Ove vrste otpada nastaju i u domaćinstvima, ali se trebaju posebno sakupljati i tretirati. To se odnosi na ambalažni otpad, električni i elektronički otpad, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatore, otpadna ulja, otpadna vozila, medicinski otpad, životinjski otpad, otpad koji sadrži azbest, otpad koji sadrži PCB, otpad iz proizvodnje titan dioksida, građevinski otpad, kabasti otpad, zeleni otpad iz bašti i vrtova, pepeo iz kućnih ložišta.

  Uspostavljanjem dualnog sistema sakupljanja otpada se ostvaruju preduvjeti za postupanje sa pojedinačnim vrstama otpada na odgovarajući način, ovisno o njihovim osobinama (karakteristikama), čime se ostvaruje smanjenje količine otpada koji završi na deponiji, povećanje udjela sekundarnih sirovina u proizvodnji, smanjenje iskorištavanja prirodnih sirovina, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, smanjenje potrebne energije u proizvodnji, smanjenje nastanka plinova koji dovode do razaranja ozonskog Zemljinog omotača, smanjenje zagrijavanja zemljine atmosfere, održivost sistema upravljanja sa otpadom.

  Otpad nastaje u svakoj ljudskoj djelatnosti, proizvođači (generatori) otpada su svi žitelji Zenice. Odvoz otpada može dobro funkcionirati samo ako se svi korisnici ponašaju odgovorno i otpad odlažu u namjensku posudu ili ga predaju na predviđeno mjesto (reciklažno dvorište), a ispravno postupanje sa otpadom je i zakonom propisana obaveza (Zakon o upravljanju otpadom Federacije Bosne i Hercegovine i podzakonski akti).

  U cilju informiranja i edukacije korisnika, naročito mlađe populacije, o značaju ispravnog postupanja sa otpadom, je ALBA Zenica realizirala nekoliko projekata jačanja javne svijesti o važnosti i značaju ispravnog postupanja sa otpadom.
  Organizirano je puno radionica o ispravnom postupanju sa otpadom, akcija sakupljanja sekundarnih sirovina sa dječjim vrtićima i osnovnim školama.

  U posljednje vrijeme su urađena tri veća projekta jačanja javne svijesti o postupanju sa otpadom sa partnerima na nivou Grada, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona i to:

  – Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” , nosioci projekta ALBA Zenica d.o.o. i GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), u periodu 2018-2021
  Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom – recikliraj, u periodu 2020-2021
  Jačanje javne svijesti o sekundarnim sirovinama iz otpada – cirkularna ekonomija 2021 u periodu 2022-2023.

  Kroz projektne aktivnosti je ostvarena bliža saradnja sa predstavnicima srednjih i osnovnih škola, dječjih vrtićia, nevladinih organizacija, mjesnih zajednica, državnih institucija na temu jačanja javne svijesti o ispravnom postupanju sa otpadom i učešća u konkretnim aktivnostima.

  Rezultati su vidljivi i u otvaranju reciklažnih dvorišta u Zenici, Žepču, Tešnju, Busovači i Travniku, stvaranju digitalnih alata za komunikaciju sa korisnicima usluga, edukativnih digitalnih kvizova i igara, zajedničke platforme ekoznalac, sakupljenih količina iskoristivih materijala, akcija čišćenja i uređenja zelenih površina, sađenja i sl.

  Operativni preduvjeti za dualni sistem su obezbjeđenje potrebne infrastrukture. U proteklom periodu je ALBA Zenica pokrenula odgovarajuće aktivnosti, i sada su obezbjeđeni namjenski rolo kontejneri za istovremeno sakupljanje dvije frakcije sekundarnih sirovina iz posuda na javnim mjestima (rolo kontejner sa pregradnim vratima – 2 kom.) u gradu Zenici je u funkciji 59 mjesta za odvojeno sakupljanje pojedinih sekundarnih sirovina, po posudama: papira i kartona (39), plastika (pet i folija – 38), staklo (15), namjensko vozilo za pražnjenje sa kranom za pražnjenje posuda od 2,5 i 3,0 m3, namjensko vozilo za pražnjenje posuda od 1,1 m3 i 240 litara, te posude od 240 litara za odvojeno sakupljanje iskoristivog dijela otpada koji nastaje u domaćinstvima, za privatne kuće (600 kom.)

  Bitan preduvjet za funkcioniranje dualnog sistema je reciklažno dvorište, kao mjesto prijema – predaje posebnih vrsta otpada koje nastaju u domaćinstvu, a ne odvozi se u okviru organiziranog odvoza ostatka komunalnog otpada. Reciklažno dvorište je u funkciji od ljeta 2020-e godine na lokaciji Sarajevska bb, kod mosta za Lukovo Polje.

  U saradnji sa Gradom su u toku aktivnosti na iznalaženju lokacija i izgradnji dvije pretovarne stanice za odvoz komunalnog otpada sa reciklažnim dvorištima koje će omogućiti stanovnicima sliva Babine Rijeke i područja oko Nemile predaju posebnih kategorija otpada.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  ALBA Zenica Gradnja

  Odgovarajuće postupanje sa otpadom u suštini obuhvata ponovno iskorištavanje dijela otpada koji se može ponovo koristiti za sličnu ili drugu namjenu, odvojeno sakupljanje i obrada dijela otpada kao sekundarne sirovine za dobivanje novog proizvoda (reciklaža), korištenje dijela otpada kao alternativno gorivo (energent), odvojeno sakupljanje i postupanje sa dijelom otpada koji može da negativno djeluje na zdravlje stanovništva, naškodi fauni, flori ili onečisti i zagadi okoliš, i upućivanje ostatka otpada na uređenu deponiju otpada u svrhu njegovog konačnog odlaganja.

  Da bi se realiziralo ispravno postupanje sa otpadom je potrebno aktivno učešće svih aktera u nastajanju, generiranju otpada, operativnom postupanju i upravljanju sa nastalim otpadom, kontroliranju načina sakupljanja, obrade i njegovog odlaganja. Gore navedeno smo vjerovatno mnogo puta čuli u raznim prilikama, ali šta to znači u praksi, u svakodnevnom životu.

  ALBA Zenica je ovih dana počela sa pripremama izgradnje sortirnice, što je sljedeća karika koja omogućava održivi rad dualnog sistema i adekvatno postupanje sa sakupljenim količinama i vrstama otpada je sortirnica za odvojeno sakupljene sekundarne sirovine (iskoristive materijale).

  ALBA Zenica je obezbijedila postrojenje za sortiranje odvojeno sakupljenog iskoristivog otpada sa izbirnim transporterom kapaciteta do 18.000 tona na godišnjem nivou. Za nabavljeno postrojenje gradi se adekvatan prostor (hala) za rad.

  Infrastruktura dualnog sistema sadržava posude za odvojeno sakupljanje iskoristivog dijela otpada u privatnim kućama koje imaju svoju posudu za sakupljanje otpada, zelene otoke na javnim mjestima, gdje se nalaze posebne posude za odvojeno sakupljanje pojedinih vrsta otpada (papir-karton, plastika, staklo), reciklažno dvorište, gdje se mogu predati odvojeno sakupljene ostale vrste otpada koje su gore nabrojane, te sortirnicu za sortiranje odvojeno sakupljenog iskoristivog dijela otpada na pojedine vrste materijala.

  ALBA Zenica je aktivnosti odvojenog sakupljanja otpada počela u vidu pojedinih projekata prema privrednim i privatnim korisnicima od 2003-e godine. Sakupljena iskustva u poslovanju sa sekundarnim sirovinama, posebnim kategorijama otpada, ostvareni pilot projekti zelenih otoka, sakupljanja iskoristivog dijela kućanskog otpada u privatnim kućama u zeničkim naseljima Lukovo Polje i Gradišće i proširenje područja sakupljanja komunalnog otpada na cijelo područje grada Zenice su bili predradnje ovog velikog iskoraka u postupanju sa otpadom.

  Uspostavljanje paralelnog (dualnog) sistema sakupljanja, po uzoru na pozitivna iskustva zemalja Evropske Zajednice, zahtjeva dodatne troškove koji su značajni i ne mogu se pokriti iz uobičajenog poslovanja odvoza otpada. Dio troškova treba da se pokriva iz fondova namijenjenih zaštiti i očuvanju zdravlja ljudi, flore, faune i okoliša, kao i održivosti poslovanja. U Bosni i Hercegovini su postavljeni zakonski osnovi, ali nisu usvojeni podzakonski akti koji bi to proveli i regulirali u praksi.

  Preduzeće za sakupljanje otpada i reciklažu ALBA Zenica je firma u mješovitom privatno-državnom (gradskom) vlasništvu zadužena za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Zenice. Ispunjavajući uslugu odvoza komunalnog otpada ALBA Zenica je za sve klijente sa kojima ima ugovorenu uslugu u proteklom periodu obezbijedila potrebne posude za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Područje pružanja usluge odvoza komunalnog otpada se kontinuirano proširuje i sada obuhvata šezdeset devet (69) od sedamdeset četiri (74) mjesne zajednice (MZ).

  U toku su razgovori sa četiri MZ a do kraja aprila je planirano priključenje i posljednje, 74. MZ. Prikazano kroz podatke o zadnjem popisu stanovnika iz 2013. u gore navedenih pet mjesnih zajednica je nastanjeno 2.469 od ukupno 110.663 stanovnika Zenice.

  Nažalost, iako je to prema Odluci o komunalnom redu grada Zenice obavezno u sistem odvoza komunalnog otpada se još nisu uključili svi stanovnici područja koje je pokriveno organiziranim odvozom otpada, ta problematika se kontinuirano rješava i regulira u saradnji sa Gradskim nadležnim službama.

  Organiziranje odvoza komunalnog otpada na cijelom području grada Zenice je jedan od važnih koraka ka unapređenju postupanja sa otpadom i preduvjet za prelazak na integralni postupanje sa otpadom.

  Osnova za realiziranje sveobuhvatnog (integralnog) sistema sakupljanja otpada, kojim se obezbjeđuju preduvjeti za odgovarajuće (ispravno) postupanje sa pojedinačnim vrstama (kategorijama) otpada je uspostavljanje dualnog sistema sakupljanja otpada.

  Kako samo ime govori, dualni sistem sakupljanja je poseban (drugi) sistem koji upravlja sa odvojeno sakupljenim vrstama otpada.

  Ove vrste otpada nastaju i u domaćinstvima, ali se trebaju posebno sakupljati i tretirati. To se odnosi na ambalažni otpad, električni i elektronički otpad, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatore, otpadna ulja, otpadna vozila, medicinski otpad, životinjski otpad, otpad koji sadrži azbest, otpad koji sadrži PCB, otpad iz proizvodnje titan dioksida, građevinski otpad, kabasti otpad, zeleni otpad iz bašti i vrtova, pepeo iz kućnih ložišta.

  Uspostavljanjem dualnog sistema sakupljanja otpada se ostvaruju preduvjeti za postupanje sa pojedinačnim vrstama otpada na odgovarajući način, ovisno o njihovim osobinama (karakteristikama), čime se ostvaruje smanjenje količine otpada koji završi na deponiji, povećanje udjela sekundarnih sirovina u proizvodnji, smanjenje iskorištavanja prirodnih sirovina, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, smanjenje potrebne energije u proizvodnji, smanjenje nastanka plinova koji dovode do razaranja ozonskog Zemljinog omotača, smanjenje zagrijavanja zemljine atmosfere, održivost sistema upravljanja sa otpadom.

  Otpad nastaje u svakoj ljudskoj djelatnosti, proizvođači (generatori) otpada su svi žitelji Zenice. Odvoz otpada može dobro funkcionirati samo ako se svi korisnici ponašaju odgovorno i otpad odlažu u namjensku posudu ili ga predaju na predviđeno mjesto (reciklažno dvorište), a ispravno postupanje sa otpadom je i zakonom propisana obaveza (Zakon o upravljanju otpadom Federacije Bosne i Hercegovine i podzakonski akti).

  U cilju informiranja i edukacije korisnika, naročito mlađe populacije, o značaju ispravnog postupanja sa otpadom, je ALBA Zenica realizirala nekoliko projekata jačanja javne svijesti o važnosti i značaju ispravnog postupanja sa otpadom.
  Organizirano je puno radionica o ispravnom postupanju sa otpadom, akcija sakupljanja sekundarnih sirovina sa dječjim vrtićima i osnovnim školama.

  U posljednje vrijeme su urađena tri veća projekta jačanja javne svijesti o postupanju sa otpadom sa partnerima na nivou Grada, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona i to:

  – Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” , nosioci projekta ALBA Zenica d.o.o. i GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), u periodu 2018-2021
  Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom – recikliraj, u periodu 2020-2021
  Jačanje javne svijesti o sekundarnim sirovinama iz otpada – cirkularna ekonomija 2021 u periodu 2022-2023.

  Kroz projektne aktivnosti je ostvarena bliža saradnja sa predstavnicima srednjih i osnovnih škola, dječjih vrtićia, nevladinih organizacija, mjesnih zajednica, državnih institucija na temu jačanja javne svijesti o ispravnom postupanju sa otpadom i učešća u konkretnim aktivnostima.

  Rezultati su vidljivi i u otvaranju reciklažnih dvorišta u Zenici, Žepču, Tešnju, Busovači i Travniku, stvaranju digitalnih alata za komunikaciju sa korisnicima usluga, edukativnih digitalnih kvizova i igara, zajedničke platforme ekoznalac, sakupljenih količina iskoristivih materijala, akcija čišćenja i uređenja zelenih površina, sađenja i sl.

  Operativni preduvjeti za dualni sistem su obezbjeđenje potrebne infrastrukture. U proteklom periodu je ALBA Zenica pokrenula odgovarajuće aktivnosti, i sada su obezbjeđeni namjenski rolo kontejneri za istovremeno sakupljanje dvije frakcije sekundarnih sirovina iz posuda na javnim mjestima (rolo kontejner sa pregradnim vratima – 2 kom.) u gradu Zenici je u funkciji 59 mjesta za odvojeno sakupljanje pojedinih sekundarnih sirovina, po posudama: papira i kartona (39), plastika (pet i folija – 38), staklo (15), namjensko vozilo za pražnjenje sa kranom za pražnjenje posuda od 2,5 i 3,0 m3, namjensko vozilo za pražnjenje posuda od 1,1 m3 i 240 litara, te posude od 240 litara za odvojeno sakupljanje iskoristivog dijela otpada koji nastaje u domaćinstvima, za privatne kuće (600 kom.)

  Bitan preduvjet za funkcioniranje dualnog sistema je reciklažno dvorište, kao mjesto prijema – predaje posebnih vrsta otpada koje nastaju u domaćinstvu, a ne odvozi se u okviru organiziranog odvoza ostatka komunalnog otpada. Reciklažno dvorište je u funkciji od ljeta 2020-e godine na lokaciji Sarajevska bb, kod mosta za Lukovo Polje.

  U saradnji sa Gradom su u toku aktivnosti na iznalaženju lokacija i izgradnji dvije pretovarne stanice za odvoz komunalnog otpada sa reciklažnim dvorištima koje će omogućiti stanovnicima sliva Babine Rijeke i područja oko Nemile predaju posebnih kategorija otpada.

  Posljednje objavljeno