27.1 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Posljednje objavljeno

  Grad Zenica na 7.000m2 planira izgradnju olimpijskog bazena sa pratećim saržajima

  Grad Zenica na 7.000m2 planira izgradnju olimpijskog bazena sa pratećim saržajima

  Grad Zenica objavio je konkurs za izradu idejnog rješenja objekta zatvorenog olimpijskog bazena. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uključenog PDV-a je 10.000,00 KM.

  Gradska uprava duži vremenski period planira izgradnju objekta zatvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima koji bi bili namijenjeni za trening takmičara plivača i vaterpolista, za trening sportista koji se bave drugim sportovima, za obuku neplivača i mlađih uzrasta u plivanju, za invalidne osobe, te za građane Zenice i šireg područja za rekreaciju.

  U gradu Zenica postoji zatvoreni bazen koji je pripadao metalurškom kombinatu Željezara Zenica, manjih dimenzija (dužine 25m), izgrađen sedamdesetih godina, prvenstveno namijenjen za rekreaciju radnika metalurškog kombinata. Bazen su do prije desetak godina koristili sportisti i rekreativci, ali je usljed lošeg održavanja dotrajao i nije u funkciji posljednjih nekoliko godina, te je izgradnja objekta zatvorenog bazena jedan od prioriteta Gradske uprave.

  Lokacija na kojoj je predviđena gradnja objekta u kojem će biti smješten zatvoreni olimpijski bazen sa pratećim sadržajima je u sklopu postojećeg kompleksa otvorenih bazena.

  Kompleks otvorenih gradskih bazena izgrađen je na parceli označenoj kao k.č. br. 169/1, K.O. Zenica III, 1965. godine, u funkciji zadovoljavanja rekreativnih i sportskih potreba stanovništva tokom ljetnih mjeseci, neposredno uz korito Babine rijeke, površine 29.185 m2.

  U sklopu kompleksa izgrađeni su prateći prizemni objekti (svlačionice, toaleti, kiosci sa ugostiteljskim sadržajima, filteri za prečišćavanje vode) kao i otvoreni sportski tereni za košarku i odbojku.

  Svi objekti i sadržaji su dotrajali i neadekvatni za korištenje, posebno u ljetnim periodima visoke posjećenosti i eksploatacije otvorenih bazena kad su visoke temperature.

  Napajanje svih bazena je svježom vodom direktno iz vodozahvata na Babinoj rijeci, preko taložnika i pumpne stanice u sklopu kompleksa.

  Od učesnika konkursa se očekuje da oblikovna rješenja objekta zatvorenog olimpijskog bazena prilagode racionalnoj utrošnji energije, da se odnos otvorenih i zatvorenih ploha prilikom oblikovanja objekta uskladi na način da se potrebna količina energije za zagrijanje prostora zimi i hlađenje prostora u toku ljetnjih mjeseci maksimalno racionalizira.

  Cilj javnog konkursa za izradu idejnog rješenja objekta zatvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima u gradu Zenica je izbor najboljeg urbanističko – arhitektonskog rješenja objekat bazena sa okolnim parternim rješenjem i parkinzima, izbor atraktivnog i moderno oblikovanog objekta koji je adekvatno pozicioniran unutar kompleksa postojećih otvorenih bazena, oblikovno i funkcionalno ukomponovan u postojeći ambijent i kompleks otvorenih bazena.

  Kroz provođenje konkursne procedure za izbor najboljeg urbanističko – arhitektonskog rješenja koje će ponuditi najbolji omjer kvalitetnog i racionalnog), od učesnika se ciljano očekuje da ponude najbolju poziciju objekta kojom će se postići optimalno korištenje lokacije, uz kvalitetnu vezu novog objekta sa okolinom i postojećim sadržajima na lokaciji postojeći otvoreni bazeni i stambena naselja koja se nalaze uz kompleks, uz dobar saobraćajni pristup objektu sa postojeće regionalne saobraćajnice, da ponude moderno oblikovan objekat sa traženim sadržajima, racionalno i funkcionalno posloženim u sklopu objekta, da u sklopu objekta predvide izgradnju olimpijskog bazena traženih dimenzija sa svim pratećim sadržajima, te da se okolni prostor kvalitetno uredi uz obezbjeđenje adekvatnog broja parking mjesta za osobna vozila i autobuse.

  Sa autorom najbolje ocijenjenog idejnog rješenja dostavljenog u sklopu javnog konkursa Gradska uprava će provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o izradi glavnog projekta objekta zatvorenog bazena sa pratećim sadržajima i uređenjem prostora oko objekta.

  U sklopu idejnog rješenja učesnici konkursa trebaju ponuditi i kompletno uređenje partera oko objekta zatvorenog olimpijskog bazena u funkciji korištenja kompleksa u budućnosti, kao i smještaj adekvatnog broja parking mjesta, u skladu sa propisima za održavanje evropskih i svjetskih plivačkih i vaterpolo takmičenja po pravilima Evropske plivačke federacije (LENA) i Međunarodne plivačke organizacije (FINA). Pored olipijskog bazena predvidjeti tribinu za gledaoce, sa odgovarajućim brojem mjesta za gledaoce cca 600 sjedećih mjesta, da bi se mogla organizovati sva takmičenja.

  Projektnim rješenjem novi objekat treba biti uklopljen u postojeći kompleks na način da se u najvećoj mogućoj mjeri zadrži funkcija postojećih otvorenih bazena koji će nakon izgradnje objekta zatvorenog olimpijskog bazena biti rekonstruisani i ponovo se koristiti ili kao otvoreni bazeni ili kao dio budućeg aqua parka.

  Posebnu pažnju obratiti da se obezbijedi potpuna i kvalitetna pristupačnost za osobe s invaliditetom, uz poštovanje principa univerzalnog dizajna prilagođenog osobama s invaliditetom, prilagodba radnih mjesta za osobe s invaliditetom, te dostupnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za osobe s invaliditetom.

  Objekat zatvorenog olimpijskog bazena, sa minimalno 7.000m2 korisne površine, u svom sastavu treba imati sljedeće sadržaje:

  1. olimpijski bazen dimenzija 50m x 25m, ukupne vodene površine 1.250m2 i minimalne dubine 2,0m, za sva evropska i svjetska takmičenja u plivanju i vaterpolu,

  2. bazen za rasplivavanje dimenzija 25m x 12,5m, ukupne vodene površine 312,5m2 i dubine 0,3 m – 1,35m,

  3. prostor za pristup olimpijskom bazenu i bazenu za rasplivavanje (plaža), minimalno 3000m2 (uključujući i vodene površine oba bazena),

  4. ulazni hol sa recepcijom i prostorom za prodaju karata, prostorom za prodaju opreme za kupanje i kontrolom ulaza, iz kojeg treba omogućiti odvojene pristupe svlačionicama za različite grupe korisnika, kao i pristup ostalim sadržajima objekta, minimalno 400m2,

  5. adekvatan broj svlačionica sa tuševima, sanitarnim čvorovima, sanitarnim propusnicima i komunikacijama, minimalno 800m2,

  6. prostorije za trenere, sudije, doping kontrolu, prostorije za ambulantu, prostori za medicinske intervencije/masažu, sa pripadajućim sadržajima i komunikacijama, minimalno 150m2

  7. tribine za gledaoce, dimenzionirane za potrebe evropskih i svjetskih takmičenja u plivanju i vaterpolu, cca 600 sjedećih mjesta,

  8. kancelarije uprave, administracija, kontrola ulaza, upravljanje objektom, minimalno 50m2,

  9. servisne i pomoćne prostorije (tehnološke prostorije, bazenska tehnika, ostave, održavanje), minimalno 250 m2,

  10. wellness i fitness centar koji su namijenjeni korisnicima bazena i vanjskim posjetiocima, minimalno 300 m2,

  11. komercijalni prostori (ugostiteljstvo, trgovine) koji su namijenjeni korisnicima bazena i vanjskim posjetiocima, dimenzionirane u skladu sa raspoloživim prostorom, minimalno 150m2.

  Na konkurs za izradu idejnog rješenja mogu se prijaviti sva zainteresovana pravna lica, koja ispunjavaju uslove iz tačke 3. ovog konkursa, a u svezi sa članovima 45-51 važećeg Zakona o javnim nabavkama.

  Rok isporuke idejnog rješenja je 45 dana po objavljivanju obavještenja o javnoj nabavci.

  Konkursni radovi se predaju do 21. aprila 2022. godine do 16:00 sati na Protokol Grada Zenica, Trg BiH 6, Zenica.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Grad Zenica objavio je konkurs za izradu idejnog rješenja objekta zatvorenog olimpijskog bazena. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uključenog PDV-a je 10.000,00 KM.

  Gradska uprava duži vremenski period planira izgradnju objekta zatvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima koji bi bili namijenjeni za trening takmičara plivača i vaterpolista, za trening sportista koji se bave drugim sportovima, za obuku neplivača i mlađih uzrasta u plivanju, za invalidne osobe, te za građane Zenice i šireg područja za rekreaciju.

  - Reklama -

  U gradu Zenica postoji zatvoreni bazen koji je pripadao metalurškom kombinatu Željezara Zenica, manjih dimenzija (dužine 25m), izgrađen sedamdesetih godina, prvenstveno namijenjen za rekreaciju radnika metalurškog kombinata. Bazen su do prije desetak godina koristili sportisti i rekreativci, ali je usljed lošeg održavanja dotrajao i nije u funkciji posljednjih nekoliko godina, te je izgradnja objekta zatvorenog bazena jedan od prioriteta Gradske uprave.

  - Reklama -

  Lokacija na kojoj je predviđena gradnja objekta u kojem će biti smješten zatvoreni olimpijski bazen sa pratećim sadržajima je u sklopu postojećeg kompleksa otvorenih bazena.

  - Reklama -

  Kompleks otvorenih gradskih bazena izgrađen je na parceli označenoj kao k.č. br. 169/1, K.O. Zenica III, 1965. godine, u funkciji zadovoljavanja rekreativnih i sportskih potreba stanovništva tokom ljetnih mjeseci, neposredno uz korito Babine rijeke, površine 29.185 m2.

  U sklopu kompleksa izgrađeni su prateći prizemni objekti (svlačionice, toaleti, kiosci sa ugostiteljskim sadržajima, filteri za prečišćavanje vode) kao i otvoreni sportski tereni za košarku i odbojku.

  Svi objekti i sadržaji su dotrajali i neadekvatni za korištenje, posebno u ljetnim periodima visoke posjećenosti i eksploatacije otvorenih bazena kad su visoke temperature.

  Napajanje svih bazena je svježom vodom direktno iz vodozahvata na Babinoj rijeci, preko taložnika i pumpne stanice u sklopu kompleksa.

  Od učesnika konkursa se očekuje da oblikovna rješenja objekta zatvorenog olimpijskog bazena prilagode racionalnoj utrošnji energije, da se odnos otvorenih i zatvorenih ploha prilikom oblikovanja objekta uskladi na način da se potrebna količina energije za zagrijanje prostora zimi i hlađenje prostora u toku ljetnjih mjeseci maksimalno racionalizira.

  Cilj javnog konkursa za izradu idejnog rješenja objekta zatvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima u gradu Zenica je izbor najboljeg urbanističko – arhitektonskog rješenja objekat bazena sa okolnim parternim rješenjem i parkinzima, izbor atraktivnog i moderno oblikovanog objekta koji je adekvatno pozicioniran unutar kompleksa postojećih otvorenih bazena, oblikovno i funkcionalno ukomponovan u postojeći ambijent i kompleks otvorenih bazena.

  Kroz provođenje konkursne procedure za izbor najboljeg urbanističko – arhitektonskog rješenja koje će ponuditi najbolji omjer kvalitetnog i racionalnog), od učesnika se ciljano očekuje da ponude najbolju poziciju objekta kojom će se postići optimalno korištenje lokacije, uz kvalitetnu vezu novog objekta sa okolinom i postojećim sadržajima na lokaciji postojeći otvoreni bazeni i stambena naselja koja se nalaze uz kompleks, uz dobar saobraćajni pristup objektu sa postojeće regionalne saobraćajnice, da ponude moderno oblikovan objekat sa traženim sadržajima, racionalno i funkcionalno posloženim u sklopu objekta, da u sklopu objekta predvide izgradnju olimpijskog bazena traženih dimenzija sa svim pratećim sadržajima, te da se okolni prostor kvalitetno uredi uz obezbjeđenje adekvatnog broja parking mjesta za osobna vozila i autobuse.

  Sa autorom najbolje ocijenjenog idejnog rješenja dostavljenog u sklopu javnog konkursa Gradska uprava će provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o izradi glavnog projekta objekta zatvorenog bazena sa pratećim sadržajima i uređenjem prostora oko objekta.

  U sklopu idejnog rješenja učesnici konkursa trebaju ponuditi i kompletno uređenje partera oko objekta zatvorenog olimpijskog bazena u funkciji korištenja kompleksa u budućnosti, kao i smještaj adekvatnog broja parking mjesta, u skladu sa propisima za održavanje evropskih i svjetskih plivačkih i vaterpolo takmičenja po pravilima Evropske plivačke federacije (LENA) i Međunarodne plivačke organizacije (FINA). Pored olipijskog bazena predvidjeti tribinu za gledaoce, sa odgovarajućim brojem mjesta za gledaoce cca 600 sjedećih mjesta, da bi se mogla organizovati sva takmičenja.

  Projektnim rješenjem novi objekat treba biti uklopljen u postojeći kompleks na način da se u najvećoj mogućoj mjeri zadrži funkcija postojećih otvorenih bazena koji će nakon izgradnje objekta zatvorenog olimpijskog bazena biti rekonstruisani i ponovo se koristiti ili kao otvoreni bazeni ili kao dio budućeg aqua parka.

  Posebnu pažnju obratiti da se obezbijedi potpuna i kvalitetna pristupačnost za osobe s invaliditetom, uz poštovanje principa univerzalnog dizajna prilagođenog osobama s invaliditetom, prilagodba radnih mjesta za osobe s invaliditetom, te dostupnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za osobe s invaliditetom.

  Objekat zatvorenog olimpijskog bazena, sa minimalno 7.000m2 korisne površine, u svom sastavu treba imati sljedeće sadržaje:

  1. olimpijski bazen dimenzija 50m x 25m, ukupne vodene površine 1.250m2 i minimalne dubine 2,0m, za sva evropska i svjetska takmičenja u plivanju i vaterpolu,

  2. bazen za rasplivavanje dimenzija 25m x 12,5m, ukupne vodene površine 312,5m2 i dubine 0,3 m – 1,35m,

  3. prostor za pristup olimpijskom bazenu i bazenu za rasplivavanje (plaža), minimalno 3000m2 (uključujući i vodene površine oba bazena),

  4. ulazni hol sa recepcijom i prostorom za prodaju karata, prostorom za prodaju opreme za kupanje i kontrolom ulaza, iz kojeg treba omogućiti odvojene pristupe svlačionicama za različite grupe korisnika, kao i pristup ostalim sadržajima objekta, minimalno 400m2,

  5. adekvatan broj svlačionica sa tuševima, sanitarnim čvorovima, sanitarnim propusnicima i komunikacijama, minimalno 800m2,

  6. prostorije za trenere, sudije, doping kontrolu, prostorije za ambulantu, prostori za medicinske intervencije/masažu, sa pripadajućim sadržajima i komunikacijama, minimalno 150m2

  7. tribine za gledaoce, dimenzionirane za potrebe evropskih i svjetskih takmičenja u plivanju i vaterpolu, cca 600 sjedećih mjesta,

  8. kancelarije uprave, administracija, kontrola ulaza, upravljanje objektom, minimalno 50m2,

  9. servisne i pomoćne prostorije (tehnološke prostorije, bazenska tehnika, ostave, održavanje), minimalno 250 m2,

  10. wellness i fitness centar koji su namijenjeni korisnicima bazena i vanjskim posjetiocima, minimalno 300 m2,

  11. komercijalni prostori (ugostiteljstvo, trgovine) koji su namijenjeni korisnicima bazena i vanjskim posjetiocima, dimenzionirane u skladu sa raspoloživim prostorom, minimalno 150m2.

  Na konkurs za izradu idejnog rješenja mogu se prijaviti sva zainteresovana pravna lica, koja ispunjavaju uslove iz tačke 3. ovog konkursa, a u svezi sa članovima 45-51 važećeg Zakona o javnim nabavkama.

  Rok isporuke idejnog rješenja je 45 dana po objavljivanju obavještenja o javnoj nabavci.

  Konkursni radovi se predaju do 21. aprila 2022. godine do 16:00 sati na Protokol Grada Zenica, Trg BiH 6, Zenica.

  IzvorAkta.ba
  Zenica
  overcast clouds
  27.1 ° C
  27.1 °
  27.1 °
  52 %
  0.9kmh
  100 %
  ned
  25 °
  pon
  29 °
  uto
  31 °
  sri
  34 °
  čet
  28 °