Krediti dati privatnom sektoru dostigli iznos od 6,1 milijardu KM

Objavljeno prije 12 mjeseci

U prva tri kvartala 2017. godine poslovanje bankarskog sektora karatkeriše rast bilansne sume, depozita i kredita.

Prema izvještaju koji je uradila Agencija za bankarstvo Federacije BiH, kao regulatorna institucija koja obavlja superviziju (nadzor) banaka bilansna suma bankarskog sektora na kraju trećeg kvartala 2017. godine iznosila je 19,6 milijardi KM i veća je za 6,5 posto ili 1,2 milijarde KM u odnosu na kraj 2016. godine.

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, zabilježili su rast od 5,6 posto ili 683 miliona KM i sa 30.09.2017. godine iznose 13 milijardi KM.

Dalje u izvještaju je navedeno kako u prva tri kvartala 2017. godine su nastavljeni pozitivni trendovi iz 2016. godine, koji se ogledaju u segmentu sektorskog kreditiranja, odnosno većeg rasta kredita odobrenih privatnim preduzećima nego stanovništvu.

Krediti dati privatnim preduzećima ostvarili su stopu rasta od 6,6 posto ili 380 miliona KM, tako da su sa 30.09.2017. godine krediti dati ovom sektoru dostigli iznos od 6,1 milijardu KM i učešće od 47,4 posto.

Kod kredita datih stanovništvu u istom periodu zabilježili su stopu rasta od 5,2 posto ili 313 miliona KM, dok je njihovo učešće blago smanjeno sa 48,7 posto na 48,5 posto i sa 30.09.2017. godine iznose 6,3 milijarde KM.

Pokazatelji kvaliteta kredita su i u proteklih devet mjeseci 2017. godine, kao i u prethodne dvije godine, poboljšani, što se posebno odrazilo na sektor pravnih lica. Rast kreditnog portfolija, znatno niži priliv novih nekvalitetnih kredita, kao i trajni otpisi, imali su pozitivan efekat na koeficijent učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, koji je sa 11,7 posto, koliko je iznosio na kraju 2016. godine, smanjen na 10,5 posto sa 30.09.2017. godine.

“Valutna struktura kredita: najveće učešće od 53,7 posto ili sedam milijardi KM imaju krediti odobreni s valutnom klauzulom (EUR: 6,9 milijardi KM ili 99 posto, CHF: 76 miliona KM ili 1 posto), krediti u domaćoj valuti 45,9 posto ili 5,9 milijardi KM, a najmanje učešće od samo 0,4 posto ili 48 miliona KM imaju krediti u stranoj valuti (od toga se skoro sve odnosi na EUR: 43 miliona KM ili 91 posto). Ukupan iznos kredita s valutnom klauzulom u CHF valuti od 76 miliona KM ima učešće od 0,6 posto u ukupnom kreditnom portfoliju i cijeli iznos se odnosi na jednu banku u sistemu (na kraju 2016. godine 0,9posto)”, navedeno je u izvještaju.

U strukturi izvora finansiranja banaka sa učešćem od 76,9 % ili u iznosu od 15,1 milijardu KM, depoziti su najznačajniji izvor finansiranja. U prva tri kvartala 2017. godine zabilježen je rast depozita od 6,3 % ili 886 miliona KM. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, zadržali su pozitivan trend rasta i sa 30.09.2017. godine dostigli su iznos od 8,1 milijardu KM, što je za 2% ili 161 milion KM više nego na kraju 2016. godine.

Prema podacima iz bilansa uspjeha, na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH za devet mjeseci 2017. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat – dobit u iznosu od 232 miliona KM.

Posebno zanimlja informacija jeste da je pozitivan finansijski rezultat od 235 miliona KM ostvarilo 14 banaka i isti je veći za 12 posto ili 25 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, gubitak u poslovanju u iznosu od tri miliona KM iskazan je kod jedne banke i isti je manji (92 posto) u odnosu na isti period prošle godine.

Prema istom izvještaju u bankama u FBiH na dan 30. 09. 2017. godine broj zaposlenih iznosio je 6.694, s istim učešćem od 3 posto u bankama s većinskim državnim kapitalom i 97 posto u bankama s većinskim privatnim kapitalom.

U tabeli možete pogledati pregled aktive, kredita, depozita i finansijskog rezultata banaka u FBIH na dan 30.09.2017. godine

e
R. br. BANKA Aktiva Krediti Depoziti Finansijski rezultat
    Iznos % Iznos % Iznos % Iznos
1. ADDIKO BANK d.d. – SARAJEVO 855.847 4,4% 598.277 4,6% 607.004 4,0% 5.493
2. ASA BANKA d.d. – SARAJEVO 454.063 2,3% 308.256 2,4% 366.452 2,4% 2.053
3. BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. – SARAJEVO 850.912 4,3% 623.448 4,8% 590.036 3,9% 6.210
4. INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA 1.834.383 9,4% 1.297.736 10,0% 1.327.463 8,8% 21.175
5. KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. V.KLADUŠA 94.751 0,5% 50.702 0,4% 65.346 0,4% 1.412
6. NLB BANKA d.d. – SARAJEVO 1.034.209 5,3% 735.338 5,7% 843.027 5,6% 12.601
7. PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. – SARAJEVO 390.443 2,0% 278.375 2,1% 276.819 1,8% 997
8. PROCREDIT BANK d.d. – SARAJEVO 405.545 2,1% 327.101 2,5% 227.578 1,5% -3.239
9. RAIFFEISEN BANK d.d. BiH – SARAJEVO 4.025.141 20,6% 2.369.052 18,3% 3.272.212 21,7% 70.406
10. SBERBANK BH d.d. – SARAJEVO 1.312.155 6,7% 955.366 7,4% 1.063.179 7,1% 5.743
11. SPARKASSE BANK d.d. BOSNA I HERCEGOVINA- SARAJEVO 1.301.452 6,6% 976.403 7,5% 1.037.939 6,9% 13.761
12. UNICREDIT BANK d.d. – MOSTAR 5.074.257 25,9% 3.284.531 25,4% 3.888.768 25,8% 84.168
13. UNION BANKA d.d. – SARAJEVO 677.421 3,5% 157.217 1,2% 604.436 4,0% 6.988
14. VAKUFSKA BANKA d.d. – SARAJEVO 325.558 1,7% 216.933 1,7% 278.979 1,9% 825
15. ZIRAATBANK BH d.d.- SARAJEVO 944.426 4,8% 774.915 6,0% 613.220 4,1% 2.952
  UKUPNO 19.580.563 100,0% 12.953.650 100,0% 15.062.458 100,0% 231.545