Općinski sud u Zenici donio Rješenje o otvaranju stečaja u Željezari Zenica

Objavljeno prije 12 mjeseci

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, u prethodnom postupku za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupku nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću Željezara “ZENICA” Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 1 br. 17, Zenica, koga zastupa direktor Safet Berbić, za otvaranje stečajnog postupka nad samim sobom kao stečajnim dužnikom kao podnositeljem prijedloga, donio je dana 21.12.2017. godine rješenje, a koje podrazumijeva:

1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću Željezara „ZENICA“ Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 1 br.17., Zenica.

2. Za privremenog stečajnog upravitelja imenuje se Mirza Jarić, Sarajevska br.57., Zenica.

Privremeni stečajni upravitelj će:
– Osigurati i starati se o imovini dužnika,
– Izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,
– Utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka,
– Ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka
– Utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka,
– Izvršiti kontrolu poslovanja.

3. Privremeni stečajni upravitelj dužan je podnijeti izvještaj ovom Sudu u roku od 30 dana od imenovanja u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

4. Ovo rješenje ima se oglasiti na oglasnoj ploči suda istog dana.

5. Ročište radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka određuje se za dan 08.02.2018. godine u 10 sati u zgradi ovog suda sudnica broj 29/II.

6. Na ročište se pozivaju:

Predlagatelj Društvo sa ograničenom odgovornošću Željezara “ZENICA” Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 1 br.17., Zenica, koga zastupa direktor Safet Berbić i Privremeni stečajni upravitelj Mirza Jarić, Sarajevska br.57., Zenica.

7. Ovo rješenje se dostavlja Odjeljenju registra ovog suda, radi upisa zabilježbe pokretanja prethodnog postupka, te na oglasnu ploču suda.

Predlagatelj Društvo sa ograničenom odgovornošću Željezara “ZENICA” Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 1 br.17, Zenica, kao stečajni dužnik je ovom sudu podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u kojem navodi da Željezara “Zenica” d.o.o. Zenica ima 340 zaposlenika, a da je došla u situaciju da je postala platežno nesposobna i onemogućena da dalje posluje. Navodi da je ukupna knjigovodstvena vrijednost imovine 101.171.940,76 KM od čega stalna sredstva i dugoročni plasmani iznose 99.772.384,09 KM, zalihe 407.230,56 KM te gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani 992.326,11 KM, a ukupne knjigovodstvene obaveze iznose 70.084.626,37 KM od čega: krediti 28.360.142,99 KM, dobavljači 1.767.839,38 KM, plaće, naknade i ostala primanja 30.934.774,26 KM, PDV, porezi i doprinosi, akcize itd 4.191.862,21 KM i druge obaveze 4.830.007, 53 KM. U prijedlogu se navodi da je sva nepokretna imovina Željezare “Zenica” pod zakonskom hipotekom Porezne uprave F BiH Kantonalni porezni ured Zenica, zbog neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, a pored toga Porezna uprava F BiH Kantonalni porezni ured Zenica je svojim Rješenjem broj 13-4-01-15-21-2527/15 I. A. Se. od 26.07.2017. godine i Rješenjem broj 13-4-01-15-21-638/16 i. A. Se. od 26.07.2017. godine ograničila Željezari “Zenica” raspolaganje novčanim sredstvima, pa su transakcijski računi pod blokadom Porezne uprave F BiH Kantonalni porezni ured Zenica, a također je i UIO BiH donijela rješenja broj: 02/6-2/II-16-100-11705-16/16, 02/6-2/II-16-100-11705-17/16, 02/6-2/II-16-100-11705-18/16, 02/6-2/II-16-100-11705-19/16, 02/6-2/II-16-100-11705-20/16 od 30.08.2017. godine o obustavi transakcija preko računa dužnika. Kako je zbog neisplaćenog duga isključena struja pa je društvu onemogućeno obavljanje osnovne djelatnosti, te zbog raskida ugovora o pružanju usluga za firmu “ArcelorMittal” d.o.o. Zenica, to je direktor društva zbog navedenog te gore navedenih razloga predložio otvaranje stečajnog postupka.

Kako je za donošenje odluke o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom neophodno utvrditi da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, to je sud odredio financijsko vještačenje.

Radi utvrđenja da li postoji stečajni razlog i da li postoje uvjeti za otvaranje stečajnog postupka sud je odlučio pokrenuti prethodni postupak i u tom pravcu imenovao je privremenog stečajnog upravitelja Jarić Mirzu sa stalne liste stečajnih upravitelja, te mu naložio da izvrši sve radnje navedene u izreci ovog rješenja, a sve u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o stečajnom postupku F BiH (Sl. Novine broj 29/03, 32/04 i 42/06).

Na osnovu iznesenog, a primjenom navedenih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA:
Protiv ovog rješenja stečajni dužnik može izjaviti žalbu Kantonalnom sudu u Zenici u roku od 8 dana, a putem ovog suda, od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi u dva primjerka.