7.2 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  overcast clouds
  7.2 ° C
  7.2 °
  7.2 °
  86 %
  2kmh
  100 %
  pet
  18 °
  sub
  11 °
  ned
  13 °
  pon
  8 °
  uto
  2 °

  Kantonalni sud Zenica potvrdio optužnicu protiv Fuada Kasumovića i još deset osoba

  Kantonalni sud Zenica potvrdio optužnicu protiv Fuada Kasumovića i još deset osoba

  Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 11.03.2022.godine, sačinilo je i podiglo optužnicu protiv Kasumović Fuada i dr,  zbog počinjenih krivičnih djela Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja Prouzrokovanje stečaja, Krivotvorenje službene isprave i Nesavjestan rad u službi, kako je to pojedinačno navedeno u optužnici, koja se nalazi u prilogu objave.

   Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 23.03.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Zenici.

  1
  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
  KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO
  ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
  Broj: T04 0 KTKV 0040982 21
  Zenica, 11.03.2022. godine
  KANTONALNI SUD U ZENICI
  -Sudiji za prethodno saslušanjeZENICA
  Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. Zakona o krivičnom
  postupku F BiH, p o d i ž e m
  O P T U Ž N I C U
  Protiv:

  1. KASUMOVIĆ FUADA, rođen 1958. godine u Gornjem Vakufu,
  2. DRINO VAHDETA, rođen 1979. godine u Zenici,
  3. HUSAKOVIĆ BESIMA zv.“Beso“, rođen 1959. godine u Zenici,
  4. OSMANOVIĆ ZLATKA zv.“Zlaja“, rođen 1961. godine u Zenici,
  5. BARUČIJA KAPIDŽIĆ ALMIRE, rođena 1987. godine u Zenici,
  6. MAŠIĆ ASMIRA, rođen 1986. godine u Zenici,
  7. MEHIĆ EDINA, rođen 1964. godine u mjestu Slavonska Požega,
  8. ORMANOVIĆ MESUDA zv.“Mesko“, rođen 1964. godine u Zenici,
  9. KRIVDIĆ AMELA, rođen 1985. godine u Prijedoru,
  10. KRATINA ABDULAHA, rođen 1957. godine u Zenici,
  11. ĐOZO AMELE, rođena 1969. godine u Zenici,
   Što su:
   I. Kasumović Fuad, Drino Vahdet, Baručija Kapidžić Almira, Krivdić Amel,
   Ormanović Mesud, Mašić Asmir, Mehić Edin, Osmanović Zlatko, Husaković
   Besim i Kratina Abdulah,
   u vremenskom periodu od januara 2017. godine do 21.12.2020. godine, na području
   grada Zenica, Kasumović Fuad, kao gradonačelnik Grada Zenica, u svojstvu službene osobe
   u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u kojem svojstvu je ovlašten odredbom člana 34. stav 1.
   tačka 1. Statuta Grada Zenica, broj: 01-01-13539/15 od 09.07.2015. godine, da kao nosilac
   izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Grada predstavlja i zastupa Grad, pa
   obzirom da je Grad Zenica većinski vlasnik privrednog društva JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika” d.d. Zenica, Kasumović Fuad je shodno navedenoj odredbi Statuta, predstavljao i
   zastupao Grad u Skupštini Društva, svjestan i htijući da udruži više osoba u smislu člana 2.
   tačka 16) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu KZ FBiH) u
   cilju činjenja krivičnih djela, i to krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana
  12. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1.
   i 2. KZ F BiH i prouzrokovanje stečaja iz člana 243. stav 1. i 2. KZ F BiH, a nakon što je u
   novembru mjesecu 2016. godine stupio na izabranu funkciju gradonačelnika i ubrzo postavio
   Baručija Kapidžić Almiru za konsultanta za pravne poslove zaključujući sa istom više
   Ugovora o konsultantskim uslugama na određeno vrijeme, koja je, iako nije imala status
   2
   državnog službenika, obavljala „de facto“ poslove Šefa kabineta gradonačelnika i odlučivala
   o svim važnim pitanjima iz djelokruga poslova Gradske uprave, a sve po njegovom
   ovlaštenju, da bi istu potom, postavio najprije za višeg stručnog saradnika u Službi kabineta
   gradonačelnika po Rješenju broj: … od 05.01.2018. godine, a potom nakon samo mjesec dana,
   po Rješenju broj: … od 20.02.2018. godine, imenovao za rukovodioca Službe kabineta
   gradonačelnika,
   pa po saznanju da je u januaru 2017. godine otplaćen kredit po Ugovoru o zajedničkom
   finansiranju nabavke deset (10) autobusa marke „Higer “ broj: 02-14-1772/12 od 06.02.2012.
   godine, koji je bio zaključen između JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i Općine
   Zenica kao pravnog prethodnika Grada Zenica, kojim je u članu 2. bilo ugovoreno da će se
   JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica u svrhu nabavke 10 autobusa marke „Higer“
   kreditno zadužiti za iznos od 1.890.000,00 KM, a da će otplatu kreditnog zaduženja vršiti
   zajednički JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i Općina Zenica u omjeru 50% –
   50%, a u članu 4. definisano, da je JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica dužno da
   na kraju svake poslovne godine donese odgovarajuću odluku o povećanju osnovnog kapitala
   JKP „Zenicatrans – prevoz putnika” d.d. Zenica, a znajući pri tom za loše finansijsko stanje u
   Društvu, obzirom da je o problemima u istom kontinuirano upoznavan od strane upravljačkih
   struktura Društva i na osnovu finansijskih i revizorskih izvještaja je imao jasan uvid u
   poslovanje Društva, te svjestan da su uzrok takvog stanja uglavnom dugovanja prema prema
   Poreznoj upravi F BiH kao najvećem povjeriocu za neisplaćene doprinose na plate i druge
   porezne obaveze u višemilionskom iznosu, te da zbog dugovanja prema Poreznoj upravi F
   BiH, Društvo ne može riješiti pitanje licence za javni prevoz putnika i da je u skladu s tim
   dovedeno u pitanje obavljanje osnovne djelatnosti Društva,
   zloupotrebljavajući položaj koji mu je omogućio navedena saznanja, svjestan kapaciteta
   ovlaštenja gradonačelnika, u vremenskom periodu do 17.05.2017. godine osmislio plan (u
   daljem tekstu Plan) s ciljem pribavljanja imovinske koristi Gradu Zenica kao povezanom
   pravnom licu u vidu nekretnine označene kao k.č. br. 557/2 Autobuska stanica, poslovna
   zgrada u privredi u površini od 2.285 m2
   upisana u z.k. ul. br. 1465 i u p.l. br. 1178 K.O.
   Zenica I (u daljem tekstu Autobuska stanica), vlasništvo 1/1 JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica shodno članu 338. stav 1. Zakona o stvarnim pravima FBiH (Pretvorba
   društvenog vlasništva) (Sl. novine Federacije BiH broj 66/13 od 28.8.2013. g.) u vrijednosti
   od 5.325.027,00 KM, a s ciljem umanjenja imovine Društva za vrijednost Autobuske stanice,
   te njenog prenošenja po osnovu nepostojećeg duga Društva prema Gradu Zenica u vlasništvo
   Grada Zenica i oštećenja JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica kao dioničkog
   društva i sitnih dioničara, a istovremeno s ciljem da sprječi i teže povrijedi povjerioce, prije
   svega Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu PU FBiH) kao
   najvećeg povjerioca Društva, da naplati svoja dospjela potraživanja prema poreznom
   obvezniku JKP „Zenicatrans –prevoz putnika“ d.d. Zenica, koja su na dan otvaranja stečajnog
   postupka od 21.12.2020 godine iznosila 7.887.053,71 KM sa kamatama, koja potraživanja je
   PU FBiH trebala uplatiti u korist: Budžeta Federacije BiH u ukupnom iznosu od 4.378.202,61
   KM, Budžeta Ze-Do Kantona u ukupnom iznosu od 3.397.503,76 KM, Budžeta Srednjobosanskog Kantona u ukupnom iznosu od 110.521,26 KM, Budžeta Tuzlanskog Kantona u
   ukupnom iznosu od 185,76 KM (kamate) i Budžeta Grada u ukupnom iznosu od 640,32 KM
   (komunalna taksa), te s namjerom registrovanja novih pravnih subjekata i to: „Preduzeće za
   upravljanje autobuskom stanicom i stajalištima Grada Zenica d.o.o. Zenica“ i
   „Autobuska stanica“ d.o.o. Zenica, pa je radi realizacije naprijed navedenih ciljeva udružio
   više osoba (u daljem tekstu Udruženje), i to:
   Drino Vahdeta kao predsjednika Nadzornog odbora u svojstvu odgovorne osobe u smislu
   člana 2. stav 6) KZ F BiH, u kojem svojstvu je ovlašten članom 64. stav 1. tačka 1. i 2. Statuta
   JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica broj: 4599-1/06 od 27.12.2006. godine, kojim
   je propisano da Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva i rad Uprave Društva, Baručija
   Kapidžić Almiru, kao predsjedavajuću Skupštine JKP„Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica, u svojstvu odgovorne osobe u smislu člana 2. stav 6) KZ F BiH, ovlaštena po osnovu
   pismenog ovlaštenja Kasumović Fuada kao gradonačelnika Grada Zenica broj: … od
   3
   22.06.2018. godine da predsjedava vanrednom Skupštinom JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica, Husaković Besima kao direktora u JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“
   d.d. Zenica u svojstvu odgovorne osobe smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH, , u kojem svojstvu
   je ovlašten članom 79., članom 80. stav 1. tačka k) i q) i članom 81. stav 1. tačka a), b) i e)
   Statuta broj: 12-1/18 od 22.06.2018. godine, kojim je propisano, da je Uprava nadležna i
   odgovorna za zakonitost rada i poslovanja Društva, te da Direktor predsjedava Upravom i da
   zastupa i predstavlja Društvo, Osmanović Zlatka kao Gradskog pravobranioca i zakonskog
   zastupnika Grada Zenica u svojstvu službene osobe u smislu člana 2. stav 3) KZ F BiH, u
   kojem svojstvu je ovlašten odredbom člana 11. stav 2. Zakona o pravobranilaštvu („Sl. novine
   ZDK“ 12/13) i članom 10. stav 1. i 2. Odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva Zenica
   broj:01-01-17869/14 od 25.09.2014. godine, Mašić Asmira kao internog revizora, a „de
   facto“ rukovodioca Službe interne revizije Grada Zenica, u svojstvu službene osobe u smislu
   člana 2. stav 3) KZ F BiH koje svojstvo mu je dato Rješenjem o postavljenju gradonačelnika
   Grad Zenica na poziciju „interni revizor“, broj … od 05.01.2018. godine i Rješenjem o
   stupanju na istu dužnost broj … od 14.02.2018. godine, Krivdić Amela i Ormanović Mesuda
   kao članove Nadzornog odbora JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, u svojstvu
   odgovornih osoba u smislu člana 2. stav 6) KZ F BiH, u kojem svojstvu su ovlašteni članom
  13. stav 1. tačka 1. i 2. Statuta JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica broj: 4599-
   1/06 od 27.12.2006. godine, Mehić Edina kao direktora Društva za ekonomske usluge
   „Računovodstvo“ d.o.o. Zenica i kao ovlašteni revizor u revizorskoj kući „Reviform“ d.o.o.
   Sarajevo, u svojstvu odgovorne osoba u smislu člana 2. stav 6) KZ F BiH, koje svojstvo mu je
   dato članom 2. Ugovora o pružanju konsultantskih usluga broj … od 28.02.2018. godine
   zaključenim sa JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ dd Zenica kao naručioca, te članom 2.
   Ugovora o izradi završnog računa za 2017. godinu broj …od 07.02.2018. godine, takođe
   zaključenim sa JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, i Kratina Abdulaha kao šefa
   Zemljišno – knjižnog ureda u Općinskom sudu u Zenici, u svojstvu službene osobe, u smislu
   člana 2. stav 3. KZ F BiH, na koje radno mjesto je raspoređen Rješenjem Općinskog suda u
   Zenici broj: … od 11.02.2008. godine, koji su svjesni i htijući, postali članovi Udruženja
   poduzimanjem nezakonitih radnji po njegovom nalogu da bi činili krivična djela zloupotreba
   položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, krivotvorenje
   službene isprave iz člana 389. stav 1. i 2. KZ F BiH i prouzrokovanje stečaja iz člana 243.
   stav 1. i 2. KZ F BiH, tako što će u postupku zaključenja „Ugovora o prenosu prava na
   nekretnini umjesto izmirenja duga“ broj: OPU-IP-2018-176 od 28.06.2018. godine,
   svojim radnjama doprinijeti da Kasumović Fuad, kao organizator Udruženja, iskoristi svoj
   službeni položaj radi pribavljanja imovinske koristi Gradu Zenica kao povezanom licu u
   iznosu većem od 50.000,00 KM i to prenosom prava vlasništva nad Autobuskom stanicom sa
   JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica na Grad Zenicu po osnovu nepostojećeg duga
   i na taj način umanji imovinu Društva u vrijednosti Autobuske stanice, te onemogući PU
   FBiH da naplati svoja dospjela višemilionska potraživanja,
   da bi u cilju realizacije postignutog dogovora Kasumović kao organizator Udruženja, koji je
   kao gradonačelnik i predstavnik većinskog vlasnika JKP “Zenicatrans – prevoz putnika” d.d.
   Zenica, imao formalnu i stvarnu kontrolu nad JKP „Zenicatrans – prevoz putnika” d.d. Zenica
   iskorištavanjem svog službenog položaja, postupajući suprotno odredbi člana 34. Stav 1.
   tačka 5. Statuta Grada Zenica, kojom je propisano da gradonačelnik kao nosilac izvršne
   vlasti obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je
   osnivač Grad, te im daje upute za rad, u pripremi za 17. sjednicu Skupštine koja je bila
   zakazana za dan 17.05.2017. godine, nakon što je na osnovu svojeručno potpisane Punomoći
   broj: … od 16.05.2017. godine ovlastio za zastupanje Grada Zenica na navedenoj Skupštini A.
   J., šefa Odsjeka u Službi za privredu i finansije, svjesno i sa htijenjem, znajući za loše
   finansijsko stanje u Društvu i da se isto moglo riješiti zasnivanjem hipoteke nad Autobuskom
   stanicom kao najvrijednijom nekretninom Društva u korist PU F BiH i zaključenjem
   reprograma duga što je i bio prijedlog tadašnjeg Nadzornog odbora o kojem se trebalo
   odlučivati na istoj sjednici, istom dao jasne upute i instrukcije, da prije otvaranja Skupštine
   objavi prisutnima na Skupštini, da se po ovlaštenju većinskog vlasnika, sa prijedloga dnevnog
   4
   reda povlači tačka 7. – „Davanje saglasnosti za hipoteku u cilju izmirenja doprinosa kao i
   eventualnih investicionih ulaganja“, što je A. J. i učinio i rekao da će ova tačka biti stavljena
   na dnevni red ponovo na narednoj Skupštini Društva, što se nikada nije desilo, a sve jer je
   postupao po instrukciji i ovlaštenju gradonačelnika kao predstavnika većinskog vlasnika
   Grada Zenica u Skupštini Društva,
   da bi, nakon što je Skupština JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ na pomenutoj sjednici od
   17.05.2017. godine, u skladu sa članom 4. navedenog Ugovora o zajedničkom finansiranju
   donijela Odluku o povećanju kapitala broj: … potpisanu od strane A. J. prema kojoj se
   iznos od 1.121.222,52 KM koji je Općina ukupno uplatila na račun JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica po osnovu navedenog kreditnog zaduženja u iznosu 50 %,
   konvertuje u povećanje kapitala Grada Zenica kao većinskog vlasnika navedenog Društva na
   koji način Grad Zenica umjesto 83,3196 % postaje većinski vlasnik sa 85,9314 %,
   Kasumović Fuad iskorištavanjem svog službenog položaja kontinuirano sprječavao
   provođenje iste radi ostvarenja planiranih ciljeva, zbog čega navedena Odluka nikada nije
   provedena, niti je na nekoj od narednih sjednica Skupštine stavljena van snage, već je
   navedeni iznos koji je Općina Zenica uplatila po osnovu zajedničke nabavke autobusa, a koji
   se na kontu 41000 vodio kao „dugoročne obaveze prema Općini koje se mogu konvertovati u
   kapital“, zajedničkim djelovanjem i međusobno podijeljenim ulogama organizatora i članova
   Udruženja, nezakonito pretvoren u nepostojeći dug prema Gradu Zenica,
   pa u cilju realizacije ciljeva Udruženja, Kasumović najprije poduzeo radnje u cilju
   postavljanja članova Udruženja na pozicije u upravljačkoj strukturi Društva JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i to u Skupštini, Nadzornom odboru i Upravi
   Društva, na način da je, postupajući suprotno članu 247. stav 5. Zakona o privrednim
   društvima FBiH („Sl. novine F BiH“ broj 81/15) i suprotno članu 249. stav 2. u vezi sa
   stavom 1. istog Zakona,
   s ciljem da eliminiše stari Nadzorni odbor radi njihovih stalnih nastojanja da Društvo izađe iz
   finansijske krize i dugova u koje je bilo zapalo, podnio Skupštini Prijedlog broj: … od
   14.09.2017. godine, da se razriješe članovi Nadzornog odbora u sastavu: D. S., H. A. i H. Š. ,
   a da se imenuje privremeni Nadzorni odbor u sastavu Drino Vahdet, Dž. A. i Krivdić Amel,
   pod izgovorom da Gradsko vijeće na sjednici od 16.05. i 25.05.2017. godine nije usvojilo
   Izvještaj o poslovanju JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica za 2016. godinu, iako
   je bio svjestan, da je Vojvodić Fatima, pomoćnik gradonačelnika u Službi za finansije sačinila
   Izvještaj za Gradsko vijeće za navedenu sjednicu u vezi Izvještaja o poslovanju Društva za
  14. godinu, gdje je predložila da se Izvještaj o poslovanju Društva usvoji ne navodeći bilo
   kakvu odgovornost Nadzornog odbora za loše finansijsko stanje u Društvu,
   pa da bi ostvario ovu namjeru, za vanrednu Skupštinu od 03.10.2017. godine, umjesto
   predsjedavajućeg A. J., ovlastio člana Udruženja Baručija Kapidžić Almiru kao
   predsjedavajuću Skupštine radi zastupanja i predstavljanja Grada Zenica kao većinskog
   vlasnika na osnovu Punomoći broj: … od 03.10.2017. godine, koja je iskorištavanjem svog
   ovlaštenja predsjedavajuće, u namjeri da pomogne organizatoru Kasumoviću u izvršenju
   krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Stav 3. u vezi stava 1. KZ
   FBiH i ostvarenju unaprijed isplaniranih ciljeva, kojih je bila svjesna što je i htijela,
   postupajući suprotno članu 229. stav 4. Zakona o privrednim društvima F BiH kojim je
   propisano, da Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili
   zahtjevu ovlaštenih dioničara, te suprotno članu 229. stav 7. Zakona o privrednim društvima
   Federacije BiH kojim je propisano da utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini
   vrši Odbor za glasanje, u sastavu najmanje tri člana koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o
   sazivanju skupštine, pa svjesna i znajući da Skupštinu nije sazvao Nadzorni odbor, već je
   Obavještenje o sazivanju iste bilo sačinjeno od strane Uprave i da je Skupština održana u
   prisustvu dioničara i njihovih punomoćnika koji u smislu člana 229. stav 7. i člana 229. stav
  15. Zakona o privrednim društvima F BiH i člana 47. Statuta Društva nisu imali pravo da
   prisustvuju Skupštini i samim tim ni da odlučuju o bilo kojoj tački dnevnog reda, te znajući da
   Nadzorni odbor nije ni imenovao Odbor za glasanje, koji se shodno članu 227. stav 7. Zakona
   5
   o privrednim društvima imenuje odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine tj. prije
   sjednice Skupštine,
   prihvatila u toku održavanja Skupštine da bude član Odbora za glasanje, kako bi pomogla u
   ostvarenju namjere organizatora Udruženja Kasumović Fuada da se po svaku cijenu smijeni
   raniji Nadzorni odbor, a postavi novi Nadzorni odbor na čelu sa članom Udruženja Drino
   Vahdetom, pa je na toj sjednici iznijela navedeni Prijedlog gradonačelnika o kojem nije u
   pripremi sjednice upoznala članove Nadzornog odbora koje je trebalo smijeniti, a potom i
   glasala za njihovu smjenu, te je Odlukom broj: … razriješen raniji Nadzorni odbor, a
   Odlukom broj: 64-1/17 imenovan novi privremeni Nadorni odbor u sastavu Drino Vahdet,
   Dž. A. i Krivdić Amel, čime je organizator Kasumović Fuad članove Udruženja uspio
   postaviti na čelo najvažnijih organa JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, nakon
   čega je novi Nadzorni odbor, dana 30.12.2017. godine Odlukom broj: … imenovao Direktora
   Društva Husaković Besima, člana Udruženja, nakon čega je dana 11.05.2018. godine
   Skupština Društva na redovnoj 18. sjednici, na kojoj je na osnovu Ovlaštenja Gradonačelnika
   broj: … od 11.05.2018. godine Grad Zenicu ponovo zastupala i predstavljala Baručija
   Kapidžić Almira, imenovala Nadzorni odbor u sastavu Drino Vahdet kao predsjednik, te
   Krivdić Amel i Ormanović Mesud kao članovi, koji su imenovanjem imali pored stvarne i
   formalnu kontrolu nad poslovanjem Društva, gdje se od momenta stupanja na navedenu
   funkciju, Drino Vahdet kao odgovorna osoba, iskorištavanjem svog ovlaštenja „de facto“
   ponašao kao Uprava Društva i donosio sve odluke koje su se odnosile na funkcionisanje i
   poslovanje Društva, izdajući direktne naredbe vezane za obavljanje određenih poslova
   uposlenicima Službe finansija i računovodstva Društva, čime je uspostavio potpunu kontrolu
   nad operativnim poslovanjem Društva, čega je bio svjestan, što je i htio,
   što je predstavljalo polaznu osnovu za provođenje daljih aktivnosti organizatora i članova
   Udruženja koji su činili, pomagali i prikrivali počinjenje krivičnih djela, i to na način da bi
   organizator Kasumović iskorištavanjem svog službenog položaja, u cilju učinjenja naprijed
   navedenih krivičnih djela, konstantno sprječavao i onemogućavao zaključenje reprogama
   duga Društva sa Poreznom upravom F BiH i nije htio dati saglasnost da PU F BiH zasnuje
   zakonsku hipoteku na Autobuskoj stanici kao obezbjeđenje reprogama duga, iako mu je bilo
   poznato da Društvo nije moglo obnoviti licencu za obavljanje prevoza kao svoje osnovne
   djelatnosti dok se ne izmiri dug prema PUFBiH, jer su radnici konstantno tražili pomoć od
   njega kao gradonačelnika, kao i raniji Nadzorni odbor na čelu sa D. S., te direktori Č. E. i T.
   D. i jer se konstantno na sjednicama Gradskog vijeća raspravljalo o teškoj finansijskoj
   situaciji u JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i višemilionskom dugu prema
   Poreznoj upravi F BiH, da bi Kasumović to sve odbijao svjesno i s unaprijed isplaniranim
   opisanim ciljevima htijući da se Društvo umanjenjem imovine dovede u stanje nelikvidnosti,
   nesolventnosti i nad istim prouzrokovao stečaj, što se u konačnici i desilo, zatim da bi
   suprotno članu 34. stav 1. tačka 17. Statuta Grada Zenica broj: 01-01-13539/15 od
   09.07.2015. godine, te suprotno članu 13. stav 2. tačka 5. Zakona o principima lokalne
   samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i članu 14. Zakona o organizaciji organa
   uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 28.06.2018. godine zaključio i potpisao
   „Ugovor o prenosu prava na nekretnini označenoj kao k.č. br. 557/2 Autobuska stanica,
   poslovna zgrada u privredi u površini od 2.285 m2
   umjesto izmirenja duga“ sa neistinitim
   sadržajem o dugu Društva prema Gradu Zenica i nezakonito obračunatim zateznim
   kamatama u iznosu od 629.610,48 KM na nepostojeći dug od 1.121.222,52 KM, što je za
   posljedicu imalo prenošenje prava vlasništva nad Autobuskom stanicom Društva na Grad
   Zenica i na taj način pribavljanje imovinske koristi Gradu Zenica kao povezanom licu u vidu
   vrijednosti Autobuske stanice od 5.325.027,00 KM, te shodno činjenici da je Grad Zenica
   vlasnik 83,7196% dionica JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica, pribavljena je
   imovinska korist Gradu Zenica u iznosu od 616.928,34 KM, a istovremeno pričinjena šteta
   Društvu kroz čin razvlašćenja nad imovinom u visini procijenjenog iznosa Autobuske stanice
   od 5.325.027,00 KM,
   da bi Kasumović kao organizator Udruženja realizovao svoje ciljeve na način, da će članovi
   Udruženja Mašić Asmir, Drino Vahdet, Baručija Kapidžić Almira, Krivdić Amel,
   6
   Ormanović Mesud, Osmanović Zlatko i Mehić Edin uz raspodjelu njihovih uloga, da
   djeluju iskorištavanjem svojih službenih položaja i ovlaštenja, na način da će raditi na
   stvaranju uslova da Kasumović i Husaković mogu zaključiti ugovor o prenosu prava
   vlasništva na nekretnini-Autobuskoj stanici umjesto izmirenja nepostojećeg duga, i to:
   Mašić Asmir da će iskorištavanjem svog službenog ovlaštenja, suprotno odredbama člana
  16. (Odjeljak pod nazivom „Služba interne revizije“) stav 1. tačka 1) Pravilnika o unutrašnjoj
   organizaciji gradskih službi broj 02-49-3787/17-1 od 03.03.2017. godine, te suprotno članu
  17. stav 3. i 4. Zakona o finansijskom poslovanja F BiH („Sl. novine“ broj 48/16), sačiniti
   „Stručni stav i mišljenje“ sa neistinitim podacima o dugu Društva prema Gradu Zenica i
   pričinjenoj navodnoj šteti za Grad u iznosu od 1.121.222,52 KM koji se trebao konvertovati u
   kapital kao i izvršiti Reviziju sistema predmetnog Društva sa istim neistinitim podacima u
   pogledu duga Društva prema Gradu odnosno u pogledu potraživanja Grada prema Društvu u
   navedenom iznosu,
   Drino Vahdet, Krivdić Amel i Ormanović Mesud, da suprotno odredbama člana 32. stav 1.
   tačka d) i stav 4. Zakona o privrednim društvima F BiH, neprovođenjem ranije donesene
   Odluke Skupštine o povećanju kapitala broj: 60-1/17 od 17.05.2017. godine, čije provođenje
   su bili dužni osigurati prema članu 64. stav 1. tačka a), m) i nj) i članu 66. Statuta, odnosno
   prema članu 257. stav 1. tačka a) i člana 258. stav 1. Zakona o privrednim društvima F BiH,
   da donesu odgovarajući Zaključak kojim će status povjerioca Društva dati Gradu Zenica,
   iako to Grad Zenica nije bio, i zatražiti da Skupština donese Odluku kojom će dati Upravi da
   na ime „obaveza“ po osnovu dokapitalizacije, raspolaže cjelokupnom imovinom Društva, te
   da donesu odgovarajuću Odluku kojom će priznati nepostojeće potraživanje Grada Zenica
   prema navedenom Društvu u iznosu od 1.121.222,52 KM, kao i zakonske zatezne kamate, sve
   u ukupnom iznosu od 1.750.833,00 KM, te usvojiti da se radi namirenja tog nepostojećeg
   potraživanja izvrši prijenos prava vlasništva na k.č. br. 557/2 Autobuska stanica, sa vlasništva
   JKP Zenicatrans-prevoz putnika dd Zenica na Grad Zenicu,
   Drino Vahdet da iskorištavanjem svog ovlaštenja organizuje pregovore sa ArcelorMittal
   Zenica i Prevent Zenica, najvećim korisnicima usluga prevoza Društva, radi povećanja cijene
   prevoza zbog čega bi došlo do neprodužavanja, odnosno raskida ugovora, Ormanović
   Mesud i Amel Krivdić nevršenjem svojih ovlasti, ne spriječe raskidanje ugovora, kako bi se
   prouzrokovala šteta Društvu u 2019. godini najmanje 1.000.000,00 KM,
   Baručiju Kapidžić Almiru da ovlasti kao predsjedavajuću Skupštine, da iskorištavanjem
   svog službenog ovlaštenja, suprotno odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o
   privrednim društvima FBiH, prihvati i potpiše Odluku Skupštine, kojom će ovlastiti
   direktora preduzeća Besima Husaković, da može u ime JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“
   d.d. Zenica raspolagati nepokretnom imovinom-Autobuskom stanicom,
   Mehić Edin, da kao odgovorno lice „Računovodstvo“ d.o.o. Zenica, suprotno članu 1. i 2.
   Zakona o visini stope zatezne kamate („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/98, 51/01,
   101/16 i 89/18), obračuna zakonske zatezne kamate na nepostojeći dug od 1.121.222,52 KM i
   da suprotno članu 14. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. novine F BiH“ broj 83/09) i
   suprotno odredbama Pravilnika o kontnom okviru, sadržini konta i primjeni kontnog okvira za
   privredna društva FBiH, član 32. tačka (11), u poslovnim knjigama JKP Zenicatrans-prevoz
   putnika d.d. Zenica, izvrši retroaktivna i neistinita preknjiženja ulaganja Grada Zenica za
   nabavku 10 „Higer“ autobusa u iznosu od 1.121.222,52 KM bez vjerodostojne
   knjigovodstvene isprave, gdje će kao dobavljač biti naznačen Grad Zenica, iako Grad Zenica
   nije ništa prodao niti dao pozajmicu, niti izvršio bilo kakvu uslugu prema Društvu,
   Husaković Besim, kao direktor Društva, da iskorištavanjem svog ovlašćenja, postupajući
   suprotno odredbama odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. i člana 258. stav 1. Zakona
   o privrednim društvima F BiH, i tačke 42. Međunarodni računovodstveni standard 8-
   Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjene i greške, zaključi i potpiše
   „Ugovor o prijenosu prava na nekretnini umjesto izmirenja duga“ sa neistinitim podacima o
   dugu Društva prema Gradu Zenica i nezakonito obračunatim zateznim kamatama u iznosu od
   629.610,48 KM na nepostojeći dug od 1.121.222,52 KM,
   7
   Osmanović Zlatko da kao gradski pravobranilac, suprotno članu 8. Zakona o
   pravobranilaštvu ZDK, sačini i prema JKP Zenicatrans prevoz putnika dd Zenica uputi
   „Dopis“ sa neistinitim podacima o dugu Društva prema Gradu Zenica, sa zakonskom
   zateznom kamatom, a potom da svojim potpisom i pečatom Gradskog pravobranilaštva da
   saglasnost Kasumoviću i Husakoviću za zaključenje „Ugovora o prenosu vlasništva na
   autobuskoj stanici umjesto izmirenja nepostojećeg duga“, nakon čega će podnijeti ZK Uredu
   Općinskog suda u Zenici Zahtjev za upis vlasništva Grada Zenica na nekretnini i brisanje
   upisa prava raspolaganja odnosno prava vlasništva „Zenicatrans – prevoz putnika“ na istoj
   nekretnini,
   Kratina Abdulah, da kao šef ZK Ureda Općinskog suda Zenica, iskorištavanjem svog
   službenog ovlašćenja, suprotno odredbama člana 33. stav 4. Pravilnika o postupanju u
   zemljišnoknjižnim stvarima F BiH, odmah izvrši uknjižbu prava vlasništva nad
   Autobuskom stanicom na Grad Zenicu, prije rješavanja ranije podnesenog zahtjeva Porezne
   uprave FBiH za upis hipoteke na istoj nekretnini,
   da bi Kasumović u periodu od 20.05.2019. godine do 23.05.2019. godine, iskorištavanjem
   svog službenog položaja, suprotno odredbama člana 34. stav 1. tačka 4. , 5. i 18. Statuta
   Grada Zenica u namjeri da Društvo ostane bez sredstava planiranih u Budžetu za 2019.
   godinu u iznosu od 400.000,00 KM za nabavku novih autobusa, doveo u zabludu T. D.,
   direktora JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica lažnim prikazivanjem činjenica i naveo
   ga da novčana sredstva iz Budžeta Grada Zenica utroši nenamjenski, pa je novac iz Budžeta
   isti dan prebacio na transakcijski račun Društva, a Zaključak koji je donio za navedena
   sredstva, dostavio Društvu tri dana poslije toga, pa je T. D. isti dan kad su sredstva uplaćena
   na račun Društva, isplatio radnicima zaostale plate vjerujući gradonačelniku, čime je
   Kasumović prouzrokovao štetu Društvu u iznosu od 360.000,00 KM zbog nemogućnosti
   nabavke novih autobusa,
   nakon čega Kasumović u periodu od 27.08.2019. godine do 21.12.2020. godine,
   nevršenjem svoje službene dužnosti, postupajući suprotno odredbama člana 34. stav 1. tačka
  18. i 4. Statuta Grada Zenica, svjesno i sa htijenjem nije postupio po Zaključku Gradskog
   vijeća od 23.09.2019. godine kojim je izmijenjen Zaključak broj: 01-14-19444/19 od
   27.08.2019. godine, kojim je zadužen Gradonačelnik da kroz Rebalans Budžeta Grada za
  19. godinu osigura novčana sredstva za JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica na
   ime interventne pomoći i za nabavku voznih jedinica, što je uticalo na dolazak Društva u
   stanje potpune nelikvidnosti i nemogućnosti izmirenja obaveza i što je sa ostalim opisanim
   radnjama ostalih članova Udruženja dovelo do stečaja Društva, jer takvim nevršenjem
   službene dužnosti nije spriječio blokiranje računa od strane Porezne uprave FBiH –
   Kantonalni porezni ured Zenica i na taj način nije pružio priliku za poduzimanje ekonomskih
   mjera u spriječavanju stečaja, pa je ovim radnjama nanio štetu JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica u iznosu od 550.000,00 KM,
   pa su zajedničkim djelovanjem i pojedinačno, i to Fuad Kasumović organizovao i
   rukovodio Udruženjem, iskorištavao i prekoračivao svoj službeni položaj, te nije vršio svoje
   službene dužnosti, članovi: Vahdet Drino, Ormanović Mesud, Krivdić Amel, Baručija
   Kapidžić Almira, Mehić Edin, Mašić Asmir, Osmanović Zlatko, Husaković Besim i
   Kratina Abdulah činili krivična djela svjesno, voljno i organizovano prema unaprijed
   isplaniranim radnjama, iskorištavanjem službenih položaja i ovlaštenja, kontinuirano i u
   međusobnom dogovoru, međusobnim povezivanjem, zajedničkim djelovanjem i međusobno
   podijeljenim ulogama, poduzimali radnje, i to Fuad Kasumović izvršavanja, podstrekavanja,
   omogućavanja, nalaganja, upućivanja, Husaković Besim, Vahdet Drino, Ormanović
   Mesud, Krivdić Amel, Baručija Kapidžić Almira, Mehić Edin, Mašić Asmir, Osmanović
   Zlatko, i Kratina Abdulah izvršavanja i pomaganja, a sve s ciljem ispunjenja naprijed
   navedenog Plana i isplaniranih ciljeva,
   pa su svjesno i sa htijenjem, Fuad Kasumović, Besim Husaković i Osmanović Zlatko,
   pribavili imovinsku korist Gradu Zenica kao povezanom licu, a Vahdet Drino, Ormanović
   Mesud, Krivdić Amel, Baručija Kapidžić Almira, Mehić Edin, Mašić Asmir i Kratina
   Abdulah omogućili i pomogli pribavljanje iste imovinske koristi u vidu nekretnine
   8
   Autobuska stanica, u vrijednosti od 5.325.027,00 KM, shodno procjeni stalnog sudskog
   vještaka Džomba Envera, pa shodno činjenici da je Grad Zenica vlasnik 83,7196% dionica
   JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i da je u isto vrijeme ovim radnjama u
   vlasničkom dijelu u kapitalu ovog Društva pričinjena šteta za Grad Zenica u procentualnom
   iznosu vlasništva, što čini iznos od 4.458.091,00 KM (kada se pomnoži vrijednost Autobuske
   stanice od 5.325.027,00 sa procentualnim iznosom vlasništva Grada Zenica od 83,7196%), te
   uzimajući u obzir činjenicu da je Grad Zenica isplatio Društvu iznos od 250.007,36 KM na
   ime stvorene obaveze po navedenom ugovoru, to upućuje da je razlika između pribavljene
   imovinske koristi i štete, Grad Zenica ovim radnjama ostvario efektivnu imovinsku korist u
   iznosu od 616.928,34 KM (5.325.027-4.458.091- 250.007,36 KM), dakle pribavili imovinsku
   korist Gradu Zenica kao povezanom licu u ukupnom iznosu od 616.928,34 KM, te
   istovremeno oštetili JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica kroz čin razvlašćenja nad
   imovinom u visini procijenjenog iznosa Autobuske stanice od 5.325.027,00 KM, na koji način
   su umanjili imovinu Društva za vrijednost Autobuske stanice kao najvrjednije nekretnine u
   Društvu, te istovremeno teže povrijedili pravo povjerilaca, prvenstveno Porezne uprave
   Federacije Bosne i Hercegovine kao najvećeg povjerioca Društva da naplati svoja dospjela
   potraživanja prema poreznom obvezniku JKP „Zenicatrans –prevoz putnika“ d.d. Zenica u
   iznosu od od 7.887.053,71 KM, koliko su iznosile porezne obaveze na dan otvaranja stečaja,
   te su Vahdet Drino, Ormanović Mesud i Krivdić Amel pričinili štetu Društvu samo za
  20. godinu od najmanje 1.000.000,00 KM, te organizator Udruženja Fuad Kasumović
   nanio štetu Društvu u iznosu od 360.000,00 KM zbog nemogućnosti planirane nabavke novih
   autobusa i štetu u iznosu od 550.000,00 KM, zbog neprovođenja Zaključka Gradskog vijeća
   od od 23.09.2019. godine o izmjeni zaključka od 27.08.2019. godine, i što je sveukupno
   dovelo do umanjenja imovine Društva, a potom i do pokretanja stečaja nad istim po
   prijedlogu v.d. direktora navedenog Društva B. M. od 03.09.2020. godine.
   II. Kasumović Fuad, Drino Vahdet, Baručija Kapidžić Almira, Krivdić Amel,
   Ormanović Mesud, Mašić Asmir, Mehić Edin, Osmanović Zlatko, Husaković Besim i
   Kratina Abdulah,
   U vremenskom periodu od januara 2017. godine do 21.12.2020. godine, na području grada
   Zenica, u svojstvima opisanim tačkom 1. ove optužnice, te ulogama u sastavu Udruženja
   učestvovali u relizaciji Plana opisanog tačkom 1. optužnice, na način da su:

  9
  II. 1. Kasumović Fuad, Drino Vahdet, Krivdić Amel, Ormanović Mesud, Mašić
  Asmir i Baručija Kapidžić Almira, Osmanović Zlatko,
  U vremenskom periodu od 07.06.2018. godine do dana 26.06.2018. godine na području Grada
  Zenica, po zahtjevu i uputama Kasumović Fuada kao gradonačelnika Grada Zenica, u
  svojstvu službene osobe, ujedno predstavnika i zastupnika većinskog vlasnika Grada Zenica u
  Skupštini Društva, Drino Vahdet kao predsjednik, te Krivdić Amel i Ormanović Mesud
  kao članovi Nadzornog odbora, Baručija Kapidžić Almira, kao predsjedavajuća Skupštine
  JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, Mašić Asmir kao interni revizor Službe
  interne revizije Grada Zenica i Osmanović Zlatko kao gradski pravobranilac i zakonski
  zastupnik Grada Zenica u namjeri da pomognu Kasumoviću i Husaković Besimu u izvršenju
  krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice,
  pa su tako Drino Vahdet, Ormanović Mesud i Krivdić Amel, iskorištavanjem svojih
  ovlašćenja, postupajući suprotno odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o
  privrednim društvima F BiH, neprovođenjem ranije donesene Odluke Skupštine o povećanju
  kapitala broj: … od 17.05.2017. godine, čije provođenje su bili dužni osigurati prema članu

  1. stav 1. tačka a), m) i nj) i članu 66. Statuta, odnosno prema članu 257. stav 1. tačka a) i
   člana 258. stav 1. Zakona o privrednim društvima F BiH, pa obzirom da se navedena Odluka
   direktno ticala poslovanja i najboljih interesa Društva i dioničara, jer se odnosila na povećanje
   osnovnog kapitala Društva, a shodno članu 4. naprijed navedenog Ugovora o zajedničkom
   finansiranju nabavke 10 autobusa marke „Higer“ broj: 02- 14-1772/12 od 06.02.2012. godine,
   dana 07.06.2018. godine svjesno i sa htijenjem, organizovali Vanrednu sjednicu Nadzornog
   odbora JKP „Zenicatrans– prevoz putnika“ d.d. Zenica, gdje su u tački 2. dnevnog reda po
   prijedlogu Predsjednika Nadzornog odbora donijeli Odluku o sazivanju vanredne Skupštine
   JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, i to za dan 22.06.2018. godine u 10,00 h, sa
   predloženom tačkom dnevnog reda broj 5. – Problematika potraživanja Grada Zenica prema
   JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, kojom prilikom svjesno nisu predložili
   razmatranje problematike potraživanja prema ostalim povjeriocima, iako su bili svjesni da se
   u knjigovodstvenim evidencijama tj. analitičkim karticama Grada Zenica, novčani iznos
   uloženih sredstava Općine Zenica shodno pomenutom Ugovoru o zajedničkom finansiranju
   nabavke 10 autobusa marke „Higer“ od 1.121.222,52 KM, nije vodio kao potraživanje Grada
   prema Društvu,
   pa postupajući suprotno odredbama tačke 42. Međunarodni računovodstveni standard 8.
   Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih promjena i greške, te suprotno odredbi
   člana 9. Zakona o finansijskom poslovanju, donijeli Zaključak broj: …, kojim su predložili,
   htijući da Skupština unatoč postojećoj navedenoj Odluci koja nikada nije provedena, niti
   stavljena van snage, što im je bilo poznato, donese Odluku kojom će se dati ovlaštenje Upravi
   da pod izgovorom „namirenja povjerilaca“, koji status povjerioca su ovim Zaključkom dali i
   Gradu Zenica, na ime obaveza po osnovu dokapitalizacije, raspolaže cjelokupnom imovinom
   Društva te da u tu svrhu zaključuje i potpisuje odgovarajuće ugovore, iako su bili svjesni, da
   su shodno naprijed citiranim zakonskim propisima bili dužni zadužiti Upravu Društva da
   predloži način izmirenja obaveza prema povjeriocima, te zadužiti Upravu da u hitnoj
   proceduri u saradnji sa Poreznom upravom F BiH, Kantonalni porezni ured u Zenici sačini
   reprogram izmirenja obaveza za poreze i doprinose i da iskoristi zakonsku mogućnost otpisa
   zateznih kamata za dugovanja za poreze i doprinose u iznosu cca 2,2 mil. KM, te da zaduži
   Upravu da provede Odluku Skupštine Društva o povećanju osnovnog kapitala JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, broj: … od 17.05.2017. godine, jer po poslovnim
   knjigama i ugovorenim obavezama nisu postojala novčana potraživanja Grada Zenica od
   predmetnog Društva, već obaveza Uprave Društva da provede Odluku o povećanju osnovnog
   kapitala u korist Grada Zenica,
   da bi potom odmah narednog dana 08.06.2018. godine Mašić Asmir iskorištavanjem svog
   službenog ovlaštenja, postupajući suprotno odredbama člana 32. (Odjeljak pod nazivom
   „Služba interne revizije“) stav 1. tačka 1) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih
   službi broj 02-49-3787/17-1 od 03.03.2017. godine, kojim je propisano, da interni revizor
   10
   između ostalog obavlja isključivo poslove interne revizije koja se odnosi na: reviziju
   organizacije, reviziju zakonitosti i regularnosti finansijskih transakcija, reviziju izvršenja i
   finansijsku reviziju, a sve u skladu sa međunarodnim standardima za internu reviziju,
   testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija, da je odgovoran za blagovremeno,
   zakonito i pravilno vršenje svih poslova u nadležnosti službe, te da odgovara za zakonito,
   stručno, svjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova, te suprotno članu 18. stav 3. i 4. Zakona o
   finansijskom poslovanja F BiH („Sl. novine“ broj 48/16) kojim je propisano, da poduzetnik u
   stanju nelikvidnosti ne smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili
   dovođenje povjerilaca u neravnopravan položaj,
   svjesno i sa htijenjem, sačinio i potpisao poslovnu ispravu pod nazivom „Stručni stav i
   mišljenje“ broj: … od 08.06.2018. godine u koju je unio neistinite podatke o dugu Društva
   prema Gradu Zenica i pričinjenoj navodnoj šteti za Grad, upućenu Nadzornom odboru JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, navodeći u istoj, da po osnovu nepostupanja po
   navedenom Ugovoru o zajedničkom finansiranju nabavke deset (10) autobusa marke „Higer“,
   Skupština Društva donese Odluku kojom bi kompenzirala učinjenje štete koja se ogledala u
   neprovođenju upisa povećanja kapitala na Grad Zenicu kako je bilo definisano članom 4.
   Ugovora, i da je potrebno postupiti na način, da se u korist Budžeta Grada izvrši povrat
   novčanih sredstava u iznosu od 1.121.222,52 KM ili da se izvrši prijenos korisne imovine
   Društva – „Autobuske stanice“ koja je iskazana kao vlasništvo JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica u korist Grada Zenica, kako bi se namirila odnosno kompenzirala
   navedena „šteta“ u vezi sa uloženim novčanim sredstvima Budžeta Grada,
   iako je bio svjestan i bilo mu je poznato da nije postojao novčani dug preduzeća prema Gradu
   Zenica, niti da je Grad Zenica bio povjerilac JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica,
   nego da se navedeni iznos odnosio isključivo na procentualno povećanje osnovnog kapitala
   preduzeća u korist Grada Zenica po osnovu zajedničke nabavke autobusa i da je svake godine
   u periodu od 2012. do 2017. godine u Budžetu Grada planirano na kontu 821500 – „Nabavka
   stalnih sredstava u obliku prava – učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse“
   otplata rata kredita, te iako je bio svjestan da je ranije Skupština Društva donijela Odluku o
   povećanju kapitala broj: … od 17.05.2017. godine, i da ista nikada nije provedena, a bilo mu
   je poznato da ista nikada nije bila stavljena van snage, niti da je zaključen anex ugovora o
   zajedničkom finansiranju nabavke 10 „Higer“ autobusa, pa je unatoč tom znanju,
   nadalje dana 12.06.2018. godine sačinio poslovnu ispravu pod nazivom „Reviziju sistema
   JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica od 2015. do 2017. godine u koju je
   svjesno i sa htijenjem unio neistinite podatke o dugu Društva prema Gradu Zenica i
   pričinjenoj navodnoj šteti za Grad, uz kratki osvrt na rad Uprave Društva za period januar –
   april 2018. godine“ broj: … od 12.06.2018. godine, gdje je u odjeljku 4.1. pod nazivom
   „nepravilnosti prilikom unosa nove imovine u Društvo „Higer“ autobusi“, a nakon što je i
   sam na početku odjeljka, na strani 8. utvrdio da je iz Ugovora o zajedničkom finansiranju
   nabavke 10 autobusa marke „Higer“ vidljivo da se radi o kreditnom zaduženju od
   1.890.000,00 KM gdje će učešće u otplati kredita iznositi 50%-50% općina i preduzeće, a da
   se po osnovu istog u članu 4. Ugovora zadužuje JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica da na kraju svake poslovne godine donese odgovarajuću poslovnu odluku o povećanju
   osnovnog kapitala JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, na strani 9. istog
   odjeljka, svjesno naveo neistinite podatke o „šteti“ i da je neophodno postupiti na način, da
   Skupština Društva treba poduzeti sve aktivnosti kako bi namirila učinjenu „štetu“ za budžet
   i imovinu Grada te da na teret preduzeća, a u korist Grada izvrši povrat uloženih sredstava, ili
   na ime Grada prenose određenu korisnu imovinu koja se vodi na preduzeću, kako bi se
   namirila učinjena šteta po Budžet i imovinu Grada Zenica, pri čemu je svjesno i sa htijenjem
   potpuno zanemario „Pismo Upravi Društva“ od 03.04.2018.godine, poslano od strane
   Društva za reviziju „O.&A.“ d.o.o. Zenica, u kojem je revizor u tački 2. primjedbi i preporuka
   istakao, da je Društvo na dan 31.12.2017. godine u konkretnom slučaju izvršilo procjenu
   dijela nekretnina Društva i procijenjenu vrijednost iskazalo kao revalorizovanu vrijednost tih
   nekretnina, te da je na ovaj način Društvo postupilo neispravno sa stanovišta primjene
   Međunarodnih standarda (MRS 16),
   11
   nakon čega je Baručija Kapidžić Almira, kao predsjedavajuća Skupštine JKP „Zenicatrans
   – prevoz putnika“ d.d. Zenica, iskorišćavanjem svog službenog ovlašćenja, postupajući
   suprotno odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o privrednim društvima F BiH,
   nakon održane Vanredne Skupštine JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica dana
   22.06.2018. godine, inicirane po naprijed navedenom Zaključku Nadzornog odbora Društva
   broj: … od 07.06.2018. godine, a nakon što je Drino Vahdet kao predsjednik Nadzornog
   odbora netačno informisao prisutne na Skupštini, da u periodu 2011. – 2017. godine ni na
   jednoj sjednici Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Skupštine, nije tretirana tematika
   dokapitalizacije, svjesno i sa htijenjem, prihvatila i potpisala donesenu Odluku Skupštine
   broj: … od 22.06.2018. godine, kojom je ovlastila direktora preduzeća Besima Husaković,
   člana Udruženja, da može u ime JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica raspolagati
   nepokretnom imovinom vlasništvo Društva, pa tako u članu 1. tačka 5. predmetne Odluke i
   nekretninom k.č.br. 557/2 Autobuskom stanicom – poslovna zgrada u privredi od 2285
   metara kvadratnih upisana u pl broj 1178 i u ZK izvadak broj 1465 k.o. Zenica I, tj. da isti
   može potpisivati ugovore o raspologanju imovinom za namirenje povjerilaca i prenijeti sva
   prava nad tim nekretninama, iako je bila svjesna da potpisivanjem nove Odluke od
   22.06.2018. godine stvara mogućnost raspolaganja korisnom imovinom Društva, prije svega
   Autobuskom stanicom i da na taj način stvara mogućnost umanjenja imovine Društva, što je i
   htjela,
   da bi potom Osmanović Zlatko dana 25.06.2018. godine, na području grada Zenica, kao
   gradski pravobranilac, iskorištavanjem svog službenog položaja, svjesno i sa htjenjem
   postupajući suprotno suprotno članu 8. Zakona o pravobranilaštvu ZDK ,
   sačinio i potpisao službenu ispravu- „Dopis sa specifikacijom“ broj: … od 25.06.2018.
   godine i istu dostavio JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, u koju je unio
   neistinite podatke o postojanju duga Društva prema Gradu Zenica sa zateznim kamatama, na
   način da je naveo, da je Služba interne revizije Grada Zenica utvrdila da JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica duguje Gradu Zenica iznos od 1.121.222,52 KM, KM sa
   pripadajućim zakonskim zateznim kamatama u iznosu od 629.610,48 KM, što ukupno iznosi
   1.750.833,08 KM, neistinito navodeći, da se dug odnosi na zaduženje po osnovu Ugovora o
   nabavci 10 autobusa marke „Higer“, tražeći „u svojstvu zakonskog zastupnika Grada Zenica“
   da Društvo odmah izmiri navedeni nepostojeći dug, iako je bio svjestan, da nije bio pismeno
   obaviješten od strane Službe interne revizije o navedenim zateznim kamatama, te iako je bio
   svjestan, da na takav nepostojeći dug nije trebalo niti obračunati zakonske zatezne kamate, pa
   samim time nije ni mogao tražiti od Društva da vrati Gradu nepostojeći dug sa obračunatom
   zakonskom zateznom kamatom, što je i htio, na koji način je postupao suprotno i članu 1. i 2.
   Zakona o visini stope zatezne kamate, jer je njegova dužnost bila da postupa po Ustavu,
   zakonu, te da prati zakone i sve druge propise shodno članu 8. Zakona o pravobranilaštvu
   ZDK, te shodno tome da kao Gradski pravobranilac u skladu sa odredbama člana 5. Ugovora
   o zajedničkom finansiranju i nabavci 10 autobusa marke „Higer“ dostavi u JKP „Zenicatransprevoz putnika“ d.d. Zenica opomenu pred i eventualno pokrene tužbu za izvršenje odredbe
   člana 4. predmetnog Ugovora,
   da bi potom 26.06.2018. godine Drino Vahdet, predsjednik, Krivdić Amel i Ormanović
   Mesud, članovi Nadzornog odbora, iskorištavanjem svojih ovlaštenja, postupajući suprotno
   odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o privrednim društvima F BiH,
   neprovođenjem ranije donesene Odluke Skupštine o povećanju kapitala broj: … od
   17.05.2017. godine, čije provođenje su bili dužni osigurati prema članu 64. stav 1. tačka a),
   m) i nj) i članu 66. Statuta, odnosno prema članu 257. stav 1. tačka a) i člana 258. stav 1.
   Zakona o privrednim društvima F BiH, u kojima je navedeno da je nadležnost i djelokrug rada
   Nadzornog odbora da nadzire poslovanje Društva, da sistemski nadzire poslovanje i
   zakonitost poslovanja Društva, da daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja
   nepravilnosti u radu, te da su predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni svoje obaveze i
   odgovornosti obavljati u skladu sa interesima Društva, svjesno i sa htijenjem donijeli
   Odluku broj: … kojom su najprije priznali nepostojeći osnovni dug kao i zakonske zatezne
   12
   kamate, odnosno priznali nepostojeće potraživanje Grada Zenica prema JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica, sve u ukupnom iznosu od 1.750.833,00 KM, pa usvojili da se
   radi namirenja predmetnog potraživanja izvrši prijenos prava vlasništva na predmetnoj
   Autobuskoj stanici procijenjene vrijednosti 2.000.840,36 KM prema procjeni vrijednosti broj:
   … od 11.06.2018. godine izrađene od strane vještaka građevinske struke kojeg su angažovali
   B. S.(član 1. Odluke), iako je realna tržišna vrijednost navedene nekretnine 5.325.027,00 KM,
   a da se razlika sredstava od 250.007,36 KM koju Grad Zenica isplati na račun preduzeća
   iskoristi za namirenje povjerilaca, između ostalih Porezne uprave F BiH, iako su znali za
   višemilionska potraživanja Porezne uprave F BiH prema poreznom obvezniku JKP
   „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, te istom Odlukom zadužili direktora Husaković
   Besima da u cilju izvršenja predmetne Odluke u ime JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica zaključi odgovarajući ugovor, kojim bi se prenijela sva prava na opisanim
   nekretninama na Grad Zenicu, a sve u cilju namirenja nepostojećeg novčanog potraživanja
   povjerioca Grada Zenica (član 2. Odluke),
   pri tom potpuno zanemarujući: akt Društva za reviziju „O.&A.“ d.o.o. Zenica od 22.11.2017.
   godine, u kojem se na osnovu zahtjeva JKP “Zenicatrans – prevoz putnika” d.d. Zenica, daje
   stav u pogledu provođenja namjeravanih promjena osnovnog kapitala po osnovu obaveza koje
   Društvo ima prema Gradu Zenica iskazanih na kontu obaveza koje se mogu konvertovati u
   kapital, sa opisom potrebnih mjera sa prikazanom strukturom kapitala po pojedinim fazama
   provođenja promjena, te Pismo Upravi Društva od 03.04.2018. godine, takođe poslano od
   strane Društva za reviziju „O.&A.“ d.o.o. Zenica,
   te su donošenjem navedene Odluke svjesno postupali suprotno i članu 55. stav 2. Zakona o
   porezu na dobit FBiH, kojim je propisano da obveznik ne može davati pozajmice ili vršiti
   prijenos imovine na druga pravna lica ukoliko ima neizmirenih obaveza na osnovu
   plaćanja javnih prihoda ili obaveza prema zaposlenicima sa osnova prihoda od
   nesamostalne djelatnosti jer su znali i bilo im je poznato, da je u periodu donošenja ove
   Odluke Društvo imalo porezni dug prema Poreznoj upravi FBiH – Kantonalni porezni ured
   Zenica u iznosu cca 5. mil. KM, na koji način su i onemogućili provođenje Odluke o
   povećanju kapitala, broj:… od 17.05.2017.godine,
   iako su bili svjesni, da „Ugovorom o zajedničkom finansiranju i nabavci 10 autobusa marke
   „Higer“ „ nije ugovoren dužničko-povjerilački odnos prema kome dužnik izmiruje obavezu u
   novcu ili stvarima (nekretninama), već odnos koji ima za posljedicu iz ulagačkog prava
   većinskog vlasnika, tj. na povećanje osnovnog kapitala Društva, tako da nije postojala
   mogućnost priznati nepostojeći dug i neosnovano obračunate zakonske zatezne kamate i
   donijeti Odluku o kompenziranju nepostojećeg duga za nekretnine (Autobuska stanica),
   pa su naprijed navedenim radnjama Fuad Kasumović zahtijevao i upućivao, Drino Vahdet,
   Krivdić Amel, Ormanović Mesud, Mašić Asmir, Baručija Kapidžić Almira i Osmanović
   Zlatko omogućili Kasumović Fuadu i Husaković Besimu zaključenje „Ugovora o prijenosu
   prava na nekretnini označenoj kao k.č. br. 557/2 Autobuska stanica umjesto izmirenja duga
   broj: OPU-IP-2018-176“ iz tačke II.2. optužnice i na taj način istima pomogli u pribavljanju
   imovinske koristi Gradu Zenica kao povezanom licu u vidu vrijednosti nekretnine označene
   kao k.č. br. 557/2 Autobuska stanica, u ukupnom iznosu od 616.928,34 KM, te pričinjavanju
   štete JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica kroz čin razvlašćenja nad imovinom po
   osnovu nepostojećeg duga Društva prema Gradu Zenica u visini procijenjenog iznosa
   Autobuske stanice od strane stalnog sudskog vještaka Dž. E., od 5.325.027,00 KM, zbog čega
   je došlo do umanjenja imovine Društva za vrijednost Autobuske stanice što je rezultiralo
   prouzrokovanjem stečaja nad Društvom, po prijedlogu vd direktora B. M. od 03.09.2020.
   godine, te pomogli istima, da teže povrijede pravo Porezne uprave Federacije Bosne i
   Hercegovine kao najvećeg povjerioca Društva, da naplati svoja dospjela potraživanja prema
   poreznom obvezniku Drušvu JKP „Zenicatrans–prevoz putnika“ d.d. Zenica u iznosu od
   7.887.053,71 KM, koliko su iznosile porezne obaveze na dan otvaranja stečaja, kao i ostalih
   povjerilaca,
   II.2.Kasumović Fuad, Husaković Besim i Osmanović Zlatko zajedno,
   13
   dana 28.06.2018. godine na području Grada Zenica, Kasumović Fuad, kao Gradonačelnik
   Zenice, u svojstvu službene osobe, ujedno predstavnik i zastupnik većinskog vlasnika Grada
   Zenica u Skupštini Društva, prekoračenjem svog službenog položaja, a Husaković Besim,
   kao direktor JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, u svojstvu odgovorne osobe,
   iskoristivši svoje ovlaštenje i Osmanović Zlatko, kao gradski pravobranilac, u svojstvu
   službene osobe, iskorištavanjem svog službenog položaja, zajednički i dogovorno, u
   notarskom uredu notara I. – S. V., svojim potpisima i pečatima, i to Kasumović pečatom
   Grada Zenica, Husaković pečatom JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i
   Osmanović Zlatko pečatom Gradskog pravobranilaštva, omogućili izradu poslovne isprave –
   „Ugovora o prijenosu prava na nekretnini označenoj kao k.č. br. 557/2 Autobuska stanica,
   poslovna zgrada u privredi u površini od 2.285 m2
   umjesto izmirenja duga“ broj: OPU-IP2018-176 sa neistinitim sadržajem u pogledu postojanja potraživanja Grada Zenica u iznosu
   od 1.121.222,52 KM prema navedenom Društvu, odnosno postojanja navodnog duga Društva
   prema Gradu Zenica, sa nezakonito obračunatim zateznim kamatama u iznosu od 629.610,48
   KM što ukupno iznosi 1.750.833,00 KM, koje neistinite podatke su pomenutom notaru lično
   dali i na osnovu priloženih dokumenata, prije svega isprava sa neistinitim sadržajem: „dopisa
   Gradskog pravobranilaštva Grada Zenica“ broj … od 25.06.2018. godine, „Stručnog stava i
   mišljenja“ Službe interne revizije Grada Zenica broj … od 08.06.2018. godine, „Konačnog
   revizorskog izvještaja“ iste Službe broj … od 12.06.2018. godine, i ostalih dokumenata o
   prihvatanju navedenog duga i zateznih kamata, pobrojanih od strane notara na strani 2.
   zaključenog Ugovora,
   bez da je o zaključenju ovog Ugovora odlučivalo Gradsko vijeće Grada Zenica, gdje je
   članom 2. ugovoreno, da prenosilac prenosi sticaocu svoje pravo na nekretnini označenoj kao
   k.č. br. 557/2 Autobuska stanica, poslovna zgrada u privredi u površini od 2.285 m2
   upisana u
   z.k. ul. br. 1465 i u p.l. br. 1178 K.O. Zenica I, a da sticalac prihvata ovaj prijenos umjesto
   isplate novčanog iznosa od 1.750.833,00 KM što predstavlja nepostojeći dug po kreditu sa
   neosnovano obračunatom zateznom kamatom, tako da sticalac na ovaj način u cijelosti
   postaje namiren u svom potraživanju prema prenosiocu, odnosno da je zaključenjem ovog
   Ugovora u cijelosti zamijenjena obaveza prenosioca prema sticaocu iz „Ugovora o
   zajedničkom finansiranju nabavke 10 autobusa marke „Higer“ „
   pa je Kasumović Fuad zaključujući i potpisujući navedeni ugovor sa neistinitim sadržajem i
   prihvatanjem nezakonito obračunatih zateznih kamata u iznosu od 629.610,48 KM na
   nepostojeći dug od 1.121.222,52 KM, bez Odluke Gradskog Vijeća i bez upoznavanja
   Gradskog vijeća o zaključenom ugovoru, postupao suprotno članu 34. stav 1. tačka 17. Statuta
   Grada Zenica broj: 01-01-13539/15 od 09.07.2015. godine, te suprotno članu 13. stav 2. tačka
  2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i suprotno
   članu 14. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,
   jer je bio svjestan i bilo mu je poznato da su sredstva u iznosu od 1.121.222,52 KM, koja su
   uplaćena na račun JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica od Općine Zenica i Grada
   Zenica, u periodu od 2012. godine do 2017. godine, na ime učešća u nabavci 10 autobusa po
   Ugovoru o zajedničkom finansiranju i nabavci 10 autobusa marke „Higer“, u knjigovodstvu
   Općine Zenica i Grada Zenica knjižena kao – „Ostala osnivačka ulaganja“, te da su predmetna
   sredstava u istim iznosima knjižena u knjigovodstvu JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica kao „Dugoročne obaveze prema Općini (konvertovani kapital)“ i da je ukupno
   izvršeno zaduženje u iznosu od 1.121.222,52 KM, što nedvojbeno ukazuje da se
   knjigovodstvenim evidentiranjem kod oba ugovorna subjekta predmetna novčana sredstva
   priznaju isključivo kao pravo u učešća u kapitalu (osnivačka ulaganja), odnosno obaveze koje
   se konvertuju u kapital, kao što je i članom 4. predmetnog „Ugovora o zajedničkom
   finansiranju nabavke 10 autobusa marke „Higer“ „ i definisano, a ne kao novčana
   potraživanja na koja se može zahtijevati povrat,
   dok je Husaković Besim zaključujući i potpisujući navedeni ugovor, postupao suprotno
   odredbama odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. i člana 258. stav 1. Zakona o
   privrednim društvima F BiH i suprotno odredbama tačke 42. Međunarodni računovodstveni
   14
   standard 8-Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjene i greške, jer je bio
   dužan pristupiti naknadnoj ispravci greške u pogledu konvertovanja obaveza Društva u
   povećanje osnovnog kapitala Društva u korist Grada Zenica, odnosno izvršiti implementiranje
   Odluke o povećanju kapitala od 17.05.2017. godine, što svjesno po zahtjevu i uputama
   organizatora Kasumović Fuada nije učinio, a zaključenjem ugovora isti su stvorili i obavezu
   po Grad Zenicu da prema JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica isplati 250.007,36
   KM što je predstavljalo razliku do iznosa procijenjene vrijednosti nekretnine, Osmanović
   Zlatko postupao suprotno članu 8. Zakona o pravobranilaštvu ZDK kojim je propisano da
   pravobranilac svoju funkciju obavlja samostalno u skladu sa Ustavom, na osnovu Zakona,
   drugih propisa i općih akata,
   pa su naprijed navedenim radnjama pribavili imovinsku korist Gradu Zenica kao povezanom
   licu u vidu nekretnine Autobuska stanica, u vrijednosti od 5.325.027,00 KM shodno procjeni
   stalnog sudskog vještaka Dž. E., te shodno činjenici da je Grad Zenica vlasnik 83,7196%
   dionica JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i da je u isto vrijeme ovim radnjama u
   vlasničkom dijelu u kapitalu ovog Društva pričinjena šteta za Grad Zenica u procentualnom
   iznosu vlasništva, što čini iznos od 4.458.091 KM (5.325.027,00 x 83,7196%), te uzimajući u
   obzir činjenicu da je Grad Zenica isplatio Društvu iznos od 250.007,36 KM na ime stvorene
   obaveze po navedenom ugovoru, to upućuje da je razlika između pribavljene imovinske
   koristi i štete, Grad Zenica ovim radnjama ostvario efektivnu imovinsku korist u iznosu od
   616.928,34 KM, dakle pribavili imovinsku korist Gradu Zenica kao povezanom licu u iznosu
   od 616.928,34 KM, te istovremeno oštetili JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica kroz
   čin razvlašćenja nad imovinom u visini procijenjenog iznosa Autobuske stanice od
   5.325.027,00 KM po procjeni stalnog sudskog vještaka Dž. E., i to prenošenjem autobuske
   stanice po osnovu nepostojećeg duga Društva prema Gradu Zenica u vlasništvo Grada, pa je
   zbog takvog njihovog postupanja došlo do umanjenja imovine Društva za vrijednost
   Autobuske stanice kao najvrjednije nekretnine u Društvu što je rezultiralo prouzrokovanjem
   stečaja nad Društvom, po prijedlogu vd direktora B. M. od 03.09.2020. godine, te
   istovremeno teže povrijedili pravo Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kao
   najvećeg povjerioca Društva, da naplati svoja dospjela potraživanja prema poreznom
   obvezniku Društvu JKP „Zenicatrans–prevoz putnika“ d.d. Zenica u iznosu od 7.887.053,71
   KM, koliko su iznosile porezne obaveze na dan otvaranja stečaja, kao i ostale povjerioce, čega
   su bili svjesni i što su htjeli,
   II.3. Fuad Kasumović, Osmanović Zlatko i Kratina Abdulah zajedno,
   dana 29.06.2018. godine, na području grada Zenica, samo dan kasnije nakon zaključenja
   „Ugovora o prijenosu prava na nekretnini umjesto izmirenja duga“ broj: OPU-IP-2018-176 od
   28.06.2018. godine,
   Osmanović Zlatko, kao gradski pravobranilac, u svojstvu službene osobe, po zahtjevu i
   upućivanju organizatora Udruženja Kasumović Fuada, kao gradonačelnika Zenice, u
   svojstvu službene osobe, ujedno predstavnika i zastupnika većinskog vlasnika Grada Zenica u
   Skupštini Društva, i u dogovoru i usaglašavanju sa članom Udruženja Kratina Abdulahom,
   kao šefom Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Zenici, u svojstvu službene osobe,
   svjesno i s ciljem da pribave imovinsku korist Gradu Zenica kao povezanom pravnom licu u
   vidu nekretnine-Autobuska stanica, u pomenutoj vrijednosti, a istovremeno s ciljem da
   spriječe uknjižbu hipoteke na istoj nekretnini po zahtjevu Kantonalnog poreznog ureda Zenica
   broj: … od 04.09.2017. godine, koji je zaveden u ZK Uredu Općinskog suda u Zenici pod
   brojem: …, znajući i svjesni da već 10 mjeseci postoji zaveden u ZK Uredu navedeni Zahtjev i
   da isti nije riješen, pa je
   Osmanović Zlatko iskorištavanjem svog službenog položaja postupajući suprotno članu 8.
   Zakona o pravobranilaštvu ZDK, sačinio, potpisao i dostavio istom ZK Uredu Zahtjev za upis
   vlasništva Grada Zenica na nekretnini i brisanje upisa prava raspolaganja „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ broj: …, odnosno brisanje prava vlasništva 1/1 navedenog Društva, koje je
   bilo vlasnik predmetne Autobuske stanice 1/1 još od 2013. godine, shodno članu 338. stav 1. i
   15
  3. Zakona o stvarnim pravima FBiH (Sl. Novine FBiH broj 66/13) u prilogu kojeg je dostavio
   Izvornik notarski obrađenog Ugovora sa neistinitom sadržinom broj: OPU-IP-2018-176 od
   28.06.2018. godine sa 10 priloženih dokumenata, koji je istog dana u 13,03 sati zaprimljen u
   Općinskom sudu u Zenici – Zemljišnoknjižni ured, a kojim je zatražio da se na nekretnini –
   Autobuska stanica odmah izvrši uknjižba prava vlasništva u korist Grada Zenica sa 1/1 dijela,
   da bi na osnovu istog zahtjeva i priložene dokumentacije, Kratina Abdulah, po zahtjevu i
   uputama Kasumović Fuada, postupajući suprotno odredbama člana 33. stav 4. Pravilnika o
   postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima F BiH („Sl. novine F BiH“ broj 5/03) kojim je
   propisano, da se upisi u zemljišne knjige vrše prema redoslijedu prijema, ukoliko podnosilac
   zahtjeva i osoba koja ima prvenstvo upisa ne odrede drugačije, te člana 30. Pravilnika o
   unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Zenici broj: 043-0-SU-10-000 221 od
   25.01.2010. godine, kojim je propisano da šef zemljišnoknjižnog ureda između ostalog
   organizuje i rukovodi radom ureda vodeći računa da se poslovi obavljaju uredno,
   blagovremeno i u skladu sa Zakonom,
   dana 02.07.2018. godine donio Rješenje broj: … kojim je dozvoljena uknjižba prava
   vlasništva na Autobuskoj stanici sa 1/1 dijela, na način da je, dana 29.06.2018. godine (petak)
   u 13,24 sati zaprimio odnosno protokolisao kroz elektronsku bazu podataka (e-grunt) Zahtjev
   Gradskog pravobranilaštva Zenica broj: … od 29.06.2018. godine radi upisa prava vlasništva
   na osnovu Ugovora o prenosu prava na nekretnini upisanoj u zk ul. 1465 KO Zenica I, broj:
   OPU IP-208-176 od 28.06.2018. godine, koji je zaveden pod brojem …, te istog dana, u 14,06
   sati postupio po tom zahtjevu i u roku od samo jednog radnog dana tačnije 02.07.2018.
   godine (ponedjeljak), donio navedeno Rješenje, iako je prema redoslijedu zahtjeva bila
   obaveza da se prethodno odluči po ranijem zahtjevu Kantonalnog poreznog ureda Zenica za
   koji nije upisana plomba,
   iako je znao i bio je svjestan da je od ranije postojao zahtjev Kantonalnog poreznog ureda
   Zenica koji je zaveden pod brojem: …, a da pri tome nije izvršio zabilježbu prijema tog
   zahtjeva u zemljišnoknjižni uložak na mjestu na kome treba da se izvrši zahtijevani
   upis/plomba, uz navođenje broja dnevnika, a što je bio u obavezi kao rukovodilac
   Zemljišnoknjižnog ureda, koji zahtjev je ostao neriješen duže od deset mjeseci, pa je tako
   postupao suprotno navedenim propisima,
   pa su naprijed navedenim radnjama Fuad Kasumović zahtijevao i nalagao, Osmanović
   Zlatko i Kratina Abdulah, omogućili i pomogli Kasumoviću pribavljanje imovinske koristi
   Gradu Zenica kao povezanom pravnom licu u vidu nekretnine označene kao k.č. br. 557/2
   Autobuska stanica, u vrijednosti od 5.325.027,00 KM shodno procjeni stalnog sudskog
   vještaka Dž. E., te shodno činjenici da je Grad Zenica vlasnik 83,7196% dionica JKP
   „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i da je u isto vrijeme ovim radnjama u vlasničkom
   dijelu u kapitalu ovog Društva pričinjena šteta za Grad Zenica u procentualnom iznosu
   vlasništva, Grad Zenica ovim je radnjama ostvario efektivnu imovinsku korist u iznosu od
   616.928,34 KM dakle omogućili pribavljanje imovinske koristi Gradu Zenica kao
   povezanom licu u ukupnom iznosu od 616.928,34 KM, te istovremeno omogućili da se ošteti
   JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica kroz čin razvlašćenja nad imovinom u visini
   procijenjenog iznosa Autobuske stanice, od strane Stalnog sudskog vještaka Dž.E., u visini od
   5.325.027,00 KM, a istovremeno spriječili i teže povrijedili pravo Porezne uprave FBiH,
   Kantonalni porezni ured Zenica, da po navedenom zahtjevu zasnuje zakonsku hipoteku nad
   predmetnom Autobuskom stanicom kako bi Porezna uprava F BiH osigurala svoje dospjelo
   potraživanje prema poreznom dužniku JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ koji se do
   donošenja rješenja po zahtjevu Gradskog pravobranilaštva Zenica vodilo kao vlasnik
   nekretnine Autobuske stanice 1/1, čega su bili svjesni i što su i htjeli,
   II.4.Mehić Edin, Kasumović Fuad, Drino Vahdet i Husaković Besim,
   Tokom 2018. godine, na području grada Zenica, svjesno i sa htijenjem, Mehić Edin i Drino
   Vahdet kao članovi Udruženja, po uputama i zahtjevu organizatora Udruženja Kasumović
   Fuada kao gradonačelnika Zenice u svojstvu službene osobe, ujedno predstavnika i
   16
   zastupnika većinskog vlasnika Grada Zenica u Skupštini Društva, Husaković Besim kao član
   Udruženja, pa su:
   Mehić Edin, kao direktor „Računovodstvo“ d.o.o. Zenica, nakon što je sa Husaković
   Besimom zaključio Ugovor o izradi završnog računa za 2017. godinu broj: … od 07.02.2018.
   godine čiji je predmet bio izrada završnog računa za 2017. godinu kod JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica kao naručioca i Ugovor o pružanju konsultantskih usluga broj: …
   od 28.02.2018. godine čiji je predmet bio pružanje konsultantskih usluga JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica za 2018. godinu, iskorištavanjem svog ovlašćenja, postupao
   suprotno članu 1. i 2. Zakona o visini stope zatezne kamate F BiH („Službene novine
   Federacije BiH“, broj 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18), suprotno članu 14. Zakona o
   računovodstvu i reviziji F BiH („Sl. novine F BiH“ broj 83/09) kojim je propisano da
   knjigovodstvena isprava kao pisani dokaz ili memorisani elektronski zapis o nastalom
   poslovnom događaju, koja je potpisana od strane lica koje je ovlašteno za sastavljanje i
   kontrolu knjigovodstvene isprave služi kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama, te
   suprotno članu 127. stav 2. u vezi sa stavom 1. Zakona o privrednim društvima FBiH,
   kojim je propisano da od dana donošenja odluke iz stava 1. ovog člana osnivači su
   neograničeno solidarno odgovorni za povrat sredstava uplaćenih iznad iznosa osnovnog
   kapitala, sa kamatom obračunatom po kamatnoj stopi na depozite po viđenju kod banke kod
   koje je vršena uplata dionica, a u konkretnom slučaju bio je svjestan da nikakav novčani iznos
   nije bio uplaćen iznad iznosa osnovnog kapitala, tako što je:
   na usmeni zahtjev člana Udruženja Drino Vahdeta da izvrši obračun zateznih kamata na
   iznos od 1.121.222,52 KM nepostojećeg duga, a nakon što je prema pravnoj osobi JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica uputio pismeni dopis broj: … od 19.06.2018.
   godine pod nazivom „Obavijest o uplati za povećanje kapitala“, u kojem je naveo da je
   Općina Zenica kao osnivač JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica izvršila uplatu na
   ime povećanja kapitala iznos od 1.121.222,52 KM, te obzirom da je Općina Zenica svojim
   odlukama predmetna sredstva opredijelila kao povećanje temeljnog kapitala, a koje nije
   izvršeno, Općina Zenica ima pravo na kamatu po kamatnoj stopi na depozite i da takav stav
   proizlazi iz odredbe člana 127. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine F BiH“ 81/15),
   dana 26.06.2018. godine izvršio obračun zateznih kamata na iznos od 1.121.222,52 KM
   nepostojećeg duga, iako je bio svjestan da se zatezne kamate nisu trebale niti mogle
   obračunati, jer nije bilo kašnjenja u otplati predmetnog kredita od strane Općine, odnosno
   Grada Zenica i da navedeni iznos nije bio nikakav dug Društva prema Gradu, pa je unatoč
   tome obračun izvršio, a potom sačinio dokument pod nazivom „Dostava obračuna kamata“
   od 26.06.2018. godine zaprimljen u JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica pod
   brojem: … od 26.06.2018. godine, u kojem je sačinio tabelarni pregled obračuna zatezne
   kamate, navodeći da je obračun kamata izvršio na osnovu usmenog zahtjeva JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, a vezan za dugovanje prema Gradu Zenica i da
   ukupna zatezna kamata na dan 31.05.2018. godine iznosi 629.610,40 KM koju je obračunao
   po stopi 12% što je prikazao u tabeli, a na kraju naveo da obračun kamate nije izvršio u
   skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH, nego u skladu sa Zakonom o zateznim
   kamata u F BiH, bez ikakvog obrazloženja takvog svog nezakonitog postupanja,
   dok je Husaković Besim, kao odgovorna osoba, nevršenjem svog ovlašćenja direktora JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, dopustio i prihvatio, te nije spriječio takav
   obračun zateznih kamata na nepostojeći dug, pa umjesto da Husaković Besim i Vahdet
   Drino, postupe sa pažnjom dobrog privrednika i u najboljem interesu za Društvo, postupili
   suprotno članu 32. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o privrednim društvima F BiH, iako su bili
   svjesni i bilo im je poznato da se zatezna kamata obračunava na kašnjenje u plaćanju
   dospjelih obaveza kako to propisuje član 1. Zakona o visini stope zateznim kamatama F BiH,
   što u konkretnom nije bio slučaj, a bilo im je i poznato da shodno članu 4. „Ugovora o
   zajedničkom finansiranju i nabavci 10 autobusa marke „Higer“, JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica nije imao novčanu obavezu prema Gradu Zenica u smislu vraćanja
   uplaćenog iznosa, već samo obavezu da poveća osnovni kapital u korist Grada Zenica u visini
   uplaćenih sredstava, što ukazuje da nije ni moglo biti kašnjenja u plaćanju, pa samim time
   17
   nije moglo biti ni obračunavanja zateznih kamata na novčani iznos od 1.121.222,52 KM, pa je
   Mehić Edin po zahtjevu i usaglašavanju sa Kasumović Fuadom i Drino Vahdetom
   omogućio da nepostojeći dug poraste na iznos od 1.750.833,00 KM, dok je prilikom takvog
   obračunavanja zakonske zatezne kamate, obračunom iskazao veći iznos kamate za 116.135,00
   KM,
   da bi potom Mehić Edin, po zahtjevu i uputama Drino Vahdeta, kao predsjednika
   Nadzornog odbora Društva,
   -tačno neutvrđenog dana, u februaru mjesecu 2018. godine, postupajući suprotno
   odredbama Pravilnika o kontnom okviru, sadržini konta i primjeni kontnog okvira za
   privredna društva FBiH, član 32. tačka (11) kojim je propisano slijedeće: „(11) Na kontu 409
   – Ostala dugoročna rezervisanja, iskazuju se rezervisanja za izdate garancije i druga jamstva i
   ostala rezervisanja u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom
   računovodstvenom politikom“, a članom 35. tačka (5) je definisano: „(5) Na kontu 432 –
   Dobavljači u zemlji, iskazuju se obaveze prema dobavljačima u zemlji, osim prema
   povezanim pravnim licima,
   svjesno i sa htijenjem, kao „de facto“ Šef Službe za računovodstvo JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica naložio H. E., koordinatoru Službe finansija i računovodstva JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica dok je ova zajedno sa kolegicom M. V. radila
   finansijski izvještaj JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica za 2017. godinu, da bez
   vjerodostojne knjigovodstvene isprave i bez sravnjenja obaveze i potraživanja sa Gradom
   Zenica u vezi zajedničkog finansiranja 10 „Higer“ autobusa, izvrši preknjiženje ulaganja
   Grada Zenica za nabavku istih autobusa u iznosu od 1.121.222,52 KM koja su se do tada
   vodila na kontu 41000 – „dugoročne obaveze prema Općini (konvertovani kapital)“, sa tog
   konta, na konto 40950 – „dugoročna razgraničenja“, što je H. E. i učinila, vjerujući u
   ispravnost uputa Mehić Edina, jer joj je od ranije bilo naloženo od strane Drino Vahdeta, da
   od dolaska Mehić Edina za pružanje konsultantskih usluga u svom budućem radu slijedi
   isključivo njegove upute, te je izvršila naloženo knjiženje prema temeljnici za knjiženje sa
   datumom 31.12.2017. godine, na koji način je stvorena lažna obaveza vraćanja navedenih
   uloženih sredstava Gradu Zenica, iako je znao i bio svjestan da su u Gradu Zenica navedena
   uložena novčana sredstva bila knjižena na kontu 821529-„Ostala osnivačka ulaganja“ i konto
   011529-„Ostala osnivačka ulaganja“, i da je shodno članu 4. Ugovora o zajedničkom
   finansiranju nabavke 10 autobusa marke „Higer“ trebalo povećati procentualno učešće Grada
   Zenica u kapitalu, a srazmjerno uloženim sredstvima u iznosu od 1.121.222,52 KM, a ne za to
   stvarati obavezu vraćanja uloženih sredstava, te iako je bio svjestan, da bi jedino ispravno
   postupanje prilikom knjiženja bilo prenos sredstava u iznosu od 1.121.222,52 KM sa konta
   41000 – „Dugoročne obaveze prema Općini (konvertovani kapital)“ na konto 300 – „Dionički
   kapital“,
  • da bi potom u julu mjesecu 2018. godine, tj. nakon zaključenja „Ugovora o prijenosu
   prava na nekretnini -Autobuska stanica umjesto izmirenja duga“, broj: OPU-IP-2018-176,
   postupajući na isti način kao i u slučaju prvog knjiženja ponovo naložio H. E., i to
   posredstvom svog uposlenika „Računovodstvo“ d.o.o. Zenica O. J., da retroaktivno izvrši
   knjiženje iznosa od 1.121.222,52 KM sa konta 40950 – „dugoročna razgraničenja“ bez
   vjerodostojne knjigovodstvene isprave, na konto 43200 – „obaveze prema dobavljačima“, pa
   je H. E. iz istih navedenih razloga, a neznajući da je zaključen navedeni Ugovor, to i učinila i
   provela knjiženje prema temeljnici od 01.07.2018. godine, gdje je kao dobavljač naznačen
   Grad Zenica, iako Grad Zenica nije ništa prodao, niti dao pozajmicu, niti izvršio kakvu
   uslugu prema Društvu, pa nije imao evidentirana potraživanja prema JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica po tom osnovu, na način da je poslao O.J. u Službu finansija i
   računovodstva JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, što je ovaj i učinio i po
   njegovom nalogu H. E. prenio upute na ceduljuici koje mu je dao Mehić Edin i koje su se
   odnosile na prenos iznosa 1.121.222,52 KM sa konta 40950 na konto 43200, da bi tada
   istovremeno po nalogu i uputama Mehića, bio uknjižen i obračun zateznih kamata u iznosu od
   629.610,48 KM kao dug Društva prema Gradu Zenica, koje su bile neosnovane, te uknjižena
   prodaja Autobuske stanice za iznos od 2.000.840,36 KM, potom izvršena kompenzacija
   18
   iznosa od 1.750.833,00 KM što je bio zbir iznosa nepostojećeg duga Društva prema Gradu
   Zenica i isto tako neosnovano obračunate zatezne kamate, nakon kojih knjiženja je stvoren
   lažni dug Grada Zenica prema Društvu u iznosu od 250.007,36 KM kao razlika između
   kupoprodajne cijene po ugovoru i nepostojećeg duga Društva prema Gradu sa neosnovanom
   zateznom kamatom,
   -da bi takođe u istom periodu, a nakon prenosa Autobuske stanice u vlasništvu Grada Zenica
   po osnovu nepostojećeg duga ponovo poslao svog zaposlenika O. J., posredstvom kojeg je na
   isti način naložio H.E. da izvrši bez vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava retroaktivno
   knjiženje prenosa autobuske stanice sa konta 02100-„građevinski objekti“ na konto
   01600- konto „prava raspolaganja“ u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti autobuske
   stanice 5.236.125,60 KM, što je H. E. iz isth razloga kao naprijed učinila i provela naloženo
   knjiženje na temeljnici-dnevniku knjiženja sa datumom 02.01.2018. godine, kako je to
   prikazano na dnevniku knjiženja- temeljnici JKP Zenicatrans- prevoz putnika d.d. Zenica
   redni broj: 1847000000115, iako je to bio praznik, neradni dan odnosno drugi dan Nove
   godine, a knjiženje se zaista desilo poslije prenosa Autobuske stanice tj. iza kraja mjeseca
   juna 2018. godine, pa su naprijed navedenim radnjama Mehić Edin nezakonitim
   obračunavanjem zateznih kamata na nepostojeći dug pričinio štetu Društvu u iznosu od
   629.610,48 KM, te su sačinjeni naprijed opisani nalozi za knjiženje sa neistinitim
   podacima po njegovim uputama, s ciljem da se upotrijebe kao pravi, a koje je Mehić Edin
   upotrijebio prilikom izrade završnog računa za 2017. godinu koji neistiniti podaci su ušli u
   bruto bilans Društva za 2017. godinu, a na osnovu kojeg se radi završni račun (bilans stanja,
   bilans uspjeha i drugi propisani obrasci), tako da su ovi podaci ušli u poslovne knjige JKP
   „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, a što je bilo poznato i Husaković Besimu koji nije
   spriječio takva retroaktivna knjiženja sa neistinitim podacima i bez vjerodostojnih
   knjigovodstvenih isprava, kao i Drino Vahdetu koji svjesno i sa htijenjem postupajući
   suprotno odredbi člana 131. Statuta JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ dd Zenica broj 12-
   1/18 od 22.06.2018. godine, nije organizovao pripremu istinitih računovodstvenih izvještaja i
   finansijskih iskaza sačinjenih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, kao
   i propisima o računovodstvenim i revizijskim standardima F BiH,
   te su Mehić Edin, Drino Vahdet i Husaković Besim, a što su i htjeli, omogućili pribavljanje
   imovinske koristi Gradu Zenica kao povezanom licu u vidu nekretnine Autobuska stanica, u
   vrijednosti od 5.325.027,00 KM shodno procjeni stalnog sudskog vještaka Dž.E., te shodno
   činjenici da je Grad Zenica vlasnik 83,7196% dionica JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d.
   Zenica i da je u isto vrijeme ovim radnjama u vlasničkom dijelu u kapitalu ovog Društva
   pričinjena šteta za Grad Zenica u procentualnom iznosu vlasništva, Grad Zenica ovim
   radnjama ostvario efektivnu imovinsku korist u iznosu od 616.928,34 KM, te istovremeno
   svojim radnjama pomogli da se ošteti JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica kroz čin
   razvlašćenja nad imovinom u visini procijenjenog iznosa Autobuske stanice, od strane
   Stalnog sudskog vještaka Dž.E., te da se teže povrijedi pravo Porezne uprave F BiH kao
   najveći povjerilac Društva da namiri svoje dospjele porezne obaveze, kao i drugi povjerioci
   Društva.
   II.5. Kasumović Fuad, Drino Vahdet, Ormanović Mesud i Krivdić Amel
   početkom 2019. godine na području Grada Zenica, Drino Vahdet kao predsjednik, te
   Ormanović Mesud i Krivdić Amel kao članovi Nadzornog odbora JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica, kao članovi Udruženja, iskoristivši svoja ovlaštenja, s ciljem da
   umanje imovinu Društva, likvidnost, a potom i solventnost što direktno utiče na stvaranje
   uslova za pokretanje stečaja, po zahtjevu i uputama organizatora Udruženja Kasumović
   Fuada kao gradonačelnika Zenice u svojstvu službene osobe, ujedno predstavnika i
   zastupnika većinskog vlasnika Grada Zenica Skupštini Društva, a znajući za prezaduženost
   Društva i višemilionska dugovanja prema povjeriocu Porezna uprava FBiH za neisplaćene
   porezne obaveze, svjesno i sa htijenjem, postupajući suprotno članu 64. stav 1. tačka a), m) i
   19
   nj) i članu 66. Statuta Društva broj: 4599-1/06 od 27.12.2006. godine, odnosno članu 257.
   Stav 1. Tačka a) i člana 258. Stav 1. Zakona o privrednim društvima F BiH, te postupajući i
   suprotno odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stava 4. Zakona o privrednim društvima F
   BiH, donijeli odluku da se zaduži Uprava preduzeća JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica, da se pripremi dokument u kojem bi se prikazali finansijski efekti povećanja cijena za
   kupce-korisnike usluga prevoza „ArcelorMittal Zenica“ i „Prevent“ Zenica i to varijante da
   se povećaju cijene za 20,30 i 50 % što je Uprava i uradila, da bi potom Vahdet Drino
   organizovao pregovore sa kupcima „ArcelorMittal Zenica“ i „Prevent“ Zenica, u kojima je
   bio isključiv da se cijene povećaju iako je znao da je u to vrijeme cijena nafte bila stabilna,
   kao i da su navedeni kupci bili izuzetno uredne platiše i da su sve obaveze blagovremeno
   izmirivali, te iako je bio svjestan da je godišnji prihod od ova dva grosista- velika kupca bio, i
   to prihod od „ArcelorMittal“ Zenica 849.756,86 KM, a „Prevent“ Zenica d.o.o. Zenica
   509.858,24 KM, što ukupno iznosi 1.359.615,10 KM, pa svjestan značaja saradnje sa ova dva
   kupca i navedenog prihoda koji su donosili Društvu na godišnjem nivou od kojeg prihoda su
   se isplaćivale plaće radnicima i porezi i doprinosi iz i na plaće, insistirao da se cijene povećaju
   ili će raskinuti ugovor a što je bilo poznato i članovima Udruženja Ormanović Mesudu i
   Krivdić Amelu, koji nisu preduzeli nikakve mjere kako ne bi došlo do raskida ugovora, pa je
   zbog takvog njegovog načina pregovaranja i insistiranja došlo do raskidanja odnosno
   neprodužavanja ugovora sa navedenim kupcima, zbog čega je ukupni izgubljeni godišnji
   prihod zbog neprodužavanja (raskidanja) ugovora sa „ArcelorMittal“ Zenica, „Prevent“ d.o.o.
   Zenica iznosio cca. 170.000,00 KM mjesečno, što je pored prenosa vlasništva nad
   autobuskom stanicom na Grad Zenica, najznačajniji uzrok prestanka radne aktivnosti JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i pokretanja stečajnog postupka, pa su Drino
   Vahdet, Ormanović Mesud i Krivdić Amel naprijed navedenim radnjama prouzrokovali
   štetu Društvu u 2019. godini najmanje 1.000.000,00 KM, te doprinijeli da se umanji imovina
   Društva, likvidnost, a potom i solventnost što je direktno uticalo na stvaranje uslova za
   pokretanje stečaja, što se na kraju i desilo pa je dana 21.12.2020. godine otvoren stečaj po
   prijedlogu v.d. direktora navedenog Društva B. M. od 03.09.2020. godine,
   II.6. Fuad Kasumović sam,
   u periodu od 20.05.2019. godine do 23.05.2019. godine na području Grada Zenica, kao
   organizator Udruženja, a kao gradonačelnik Zenice, u svojstvu službene osobe i ujedno
   predstavnika i zastupnika većinskog vlasnika Grada Zenica u Skupštini Društva, iskoristio
   svoj službeni položaj, u namjeri da Društvo ostane bez sredstava iz Budžeta planiranih u
   Budžetu za 2019. godinu u iznosu od 400.000,00 KM za nabavku novih autobusa i da se na
   taj način umanji imovina Društva, svjesno i htijući da realizira navedene namjere postupajući
   suprotno odredbama člana 34. stav 1. tačka 4., 5. i 18. Statuta Grada Zenica, kojim je
   definisano u tački 4. da je kao nosilac izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Grada
   odgovoran za izvršavanje Budžeta Grada, u tački 5. da obavlja upravljački nadzor nad
   zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač Grad, te im daje upute za rad, i
   tački 18. da se brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava grada,
   navedena planirana sredstva iz Budžeta Grada u iznosu od 360.000,00 KM koja je direktoru
   navedenog Društva T. D. predstavio kao sredstva iz budžetske rezerve Grada i kao pomoć za
   Društvo radi isplate zaostalih plata radnicima, u što ga je i uvjerio, tako što je dana
   20.05.2019. godine u svom Kabinetu u prisustvu članova Izvršnog odbora sindikata JKP
   Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica K. S. i Š. J. od kojih je prethodno bio upoznat da
   Društvo ima probleme sa isplatom martovske i aprilske plate za 2019. godinu, u telefonskom
   razgovoru od T. D. najprije tražio informaciju koliko je neophodno novca za isplatu
   navedenih plata, na što je T. D. odgovorio da mu je potrebno malo vremena da bi to provjerio,
   a na ovo je Fuad Kasumović rekao: „Kakav si direktor, ne znaš kolika ti je plata, ali te pitam
   koliko je neophodno novca za isplatu dvije zaostale bruto plate za zaposlenike“, da bi ga T. D.
   ubrzo nazvao i rekao mu traženi podatak, tj. da mu je za isplatu jedne bruto mjesečne plate
   radnicima Društva potrebno oko 180.000,00 KM, dakle za dva mjeseca ukupno 360.000,00
   20
   KM, da bi potom Fuad Kasumović nakon što je dobio traženi podatak telefonskim putem u
   prisustvu K. S. i Š. J. odmah bez odlaganja naložio nadležnoj gradskoj Službi da odmah
   pripreme Zaključak broj: 02-14-10546/19 na iznos od 360.000,00 KM i da se novac bez
   odlaganja prebaci na transakcijski račun Društva otvoren kod „ASA Banka“ d.d. broj: …,
   rekavši u tom telefonskom razgovoru između ostalog i slijedeće: „Nije to tvoj problem,
   kasnije ćemo to prebaciti s jednog na drugi konto!!!“, nakon čega je na poziv navedenih
   predstavnika Izvršnog odbora sindikata JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica otišao u
   poslovne prostorije Društva gdje su ga dočekale desetine radnika na čelu sa direktorom T. D.,
   te se obratio svim prisutnim, rekavši da je došao da ih upozna da je s ciljem prevazilaženja
   problema radnika i njihovih porodica prebacio novac iz budžeta Grada za zaostale dvije plate,
   navodeći da je voljan pomoći Društvu, kojom prilikom je njegovo obraćanje radnicima
   zabilježila i kamera TV Zenica, a objavljeno je i na web stranici Grada Zenica, na koji način
   je svojim prethodno opisanim postupcima uvjerio direktora, članove Izvršnog odbora
   sindikata, ali i sve prisutne radnike Društva, kao i javnost grada Zenice, da su im iz
   budžetskih rezervi Grada Zenica obezbjeđena dodatna sredstva za neisplaćene dvije plaće,
   pored zagarantovanih 400.000,00 KM koja su u Budžetu Grada Zenica za 2019. godinu bila
   predviđena na ime kapitalnih ulaganja, iako je bio svjestan da nisu osigurana dodatna sredstva
   i da će zaostale plate radnicima isplatiti iz sredstava predviđenih u Budžetu Grada za 2019.
   godinu u iznosu od 400.000,00 KM namijenjenih u svrhu kapitalnog ulaganja u Društvo radi
   nabavke novih autobusa,
   nakon čega je direktor T. D. odmah u toku obraćanja Fuada Kasumovića radnicima na opisani
   način, popunio virmane i isplatio radnicima zaostale plate na račune radnika JKP „Zenicatrans
   – prevoz putnika“ d.d. Zenica, jer je bio potpuno uvjeren da je gradonačelnik navedena
   novčana sredstva isplatio iz budžetskih rezervi Grada, da bi tri dana nakon toga shvatio da je
   obmanut, kada je putem djelovodnog protokola Društva zaprimio dana 23.05.2019. godine
   navedeni Zaključak broj: 02-14-10546/19 od 20.05.2019. godine potpisan od strane
   Kasumovića, u kojem je stajalo, da je iznos od 360.000,00 KM prebačen Društvu na ime
   kapitalnih ulaganja, tj. za nabavku novih autobusa, a ne za isplatu martovske i februarske
   plate kako ga je to tri dana ranije uvjerio Gradonačelnik Grada Zenica i da se od njega traži da
   opravda utrošak navedenih sredstava, pa je direktor T. D. tek tada shvatio da ga je
   Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, garantujući njemu i radnicima dana 20.05.2019.
   godine, da novac iz Budžeta daje za dvije zaostale plate radnika, svjesno naveo, da od novca
   namijenjenog za kapitalna ulaganja, radnicima isplati dvije zaostale plate, dakle, naveo ga, da
   namjenska sredstva utroši u drugu svrhu od one za koju su odobrena, zbog čega je Društvo
   ostalo uskraćeno za nabavku novih autobusa, odnosno ostalo bez mogućnosti da nabavkom
   autobusa poboljša svoje redovne aktivnosti, da se Društvu uveća imovina i omogući izlazak iz
   finansijske krize u kojoj se Društvo u to vrijeme nalazilo, te nanio štetu Društvu u iznosu od
   360.000,00 KM zbog nemogućnosti planirane nabavke novih autobusa,
   II.7. Fuad Kasumović sam,
   da bi nakon svih naprijed opisanih radnji u vremenskom periodu od 27.08.2019. godine do
   21.12.2020. godine, na području Grada Zenica, Kasumović Fuad kao organizator i kao
   gradonačelnik Zenice, u svojstvu službene osobe i ujedno predstavnika i zastupnika većinskog
   vlasnika Grada Zenica u Skupštini Društva, nakon što je pribavio imovinsku korist Gradu
   Zenica kao povezanom pravnom licu u vidu nekretnine Autobuska stanica, u vrijednosti iz
   tačke I. ove optužnice
   pa s ciljem nanošenja štete Društvu sprječavanjem pružanja novčane pomoći JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, te sprječavanjem „ozdravljenja“ Društva, te
   istovremeno s ciljem oštećenja povjerilaca i onemogućavanja Porezne uprave Federacije
   Bosne i Hercegovine kao najvećeg povjerioca Društva, da naplati svoja dospjela potraživanja
   prema poreznom obvezniku Drušvu JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica u iznosu
   od najmanje 5.000.000,00 KM, čega je bio svjestan, što je i htio,
   21
   nevršenjem svoje službene dužnosti, postupio suprotno odredbama člana 34. stav 1. tačka 2. i
  1. Statuta Grada Zenica, kojim je propisano, da je gradonačelnik nadležan da osigurava
   izvršavanje odluka i drugih akata Gradskog vijeća i da je odgovoran za njihovo provođenje, te
   da je kao nosilac izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Grada odgovoran za
   izvršavanje Budžeta Grada, tako što svjesno i sa htijenjem nije postupio po Zaključku
   Gradskog vijeća od 23.09.2019. godine kojim je izmijenjen Zaključak broj: 01-14-19444/19
   od 27.08.2019. godine, a kojim je zadužen Gradonačelnik da kroz Rebalans Budžeta Grada za
  2. godinu osigura 400.000,00 KM za JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica na
   ime interventne pomoći, zatim po 150.000,00 KM od čega 100.000,00 Poreznoj upravi F BiH
   na ime reprograma duga i 50.000,00 KM za nabavku voznih jedinica,
   iako je bio svjestan da je prema članu članu 15. stav 1. tačka 5. Zakona o principima lokalne
   samouprave u F BiH, on dužan da provodi politiku jedinice lokalne samouprave u skladu sa
   odlukama Vijeća, izvršava Budžet jedinice lokalne samouprave i osigurava primjenu odluka i
   drugih akata Vijeća, te da je shodno članu 34. stav 1. tačka 2. Statuta Grada on dužan da
   provede navedeni Zaključak, pa je neprovođenjem ovog Zaključka onemogućio dodjelu
   navedenih sredstava za JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, koja su bila
   neophodna za dalji rad Društva, što je doprinijelo dolasku Društva u stanje potpune
   nelikvidnosti i nemogućnosti izmirenja obaveza i što je sa naprijed opisanim radnjama ostalih
   članova Udruženja dovelo do stečaja Društva, jer neodobravanjem uplate sredstava po
   navedenim zaključcima Gradskog vijeća Grada Zenica u iznosu od 550.000,00 KM nije
   spriječio blokiranje računa od strane Porezne uprave FBiH – Kantonalni porezni ured Zenica i
   na taj način nije pružio priliku za poduzimanje ekonomskih mjera u spriječavanju stečaja, pa
   je naprijed navedenim radnjama nanio štetu JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica u
   iznosu od 550.000,00 KM,
   III. ĐOZO AMELA,
   u vremenskom periodu od 10.11.2017. godine do 02.07.2018. godine, u Zenici, kao
   službena osoba u Federaciji, u svojstvu zemljišnoknjižnog referenta – višeg referenta za
   vođenje zemljišnih knjiga u Općinskom sudu Zenica, Zemljišnoknjižni ured, na koje radno
   mjesto je raspoređena prema Rješenju Općinskog suda u Zenici broj: … od 11.02.2008.
   godine, svjesnim kršenjem odredaba člana 30. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
   Općinskog suda u Zenici broj: 043- 0-SU-10-000 221 od 25.01.2010. godine, prema kojem
   opisu poslova je bila dužna da vrši kontrolu zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije za
   uknjižbu i daje strankama obavještenja i upute u vezi zemljišnoknjižnog postupka, očito
   nesavjesno postupila u vršenju dužnosti, zbog čega je pravo Porezne uprave Federacije BiH
   teško povrijeđeno, na način da je, kao zemljišnoknjižna referentica u Općinskom sudu Zenica,
   Zemljišnoknjižni ured, neblagovremeno izvršila povjereni posao odnosno neblagovremeno
   odlučila o zahtjevu za upis hipoteke, što je i htjela, iako je bila svjesna da je postupanje po
   zahtjevima za upis hipoteke, prema ustaljenoj praksi ZK ureda, hitno, kojim postupanjem je
   dovela do okolnosti da je odlučeno o kasnije podnesenom zahtjevu prije nego zahtjevu
   Kantonalnog poreznog ureda Zenica, na način da je nakon što je dana 10.11.2017. godine
   zadužila spis predmeta broj: … formiran po zahtjevu Kantonalnog poreznog ureda Zenica
   broj: … od 04.09.2017. godine kojim je tražena registracija hipoteke na nekretninu poreznog
   obveznika JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, propustila da po istom riješi u
   narednom periodu, tačnije sve do 02.07.2018. godine kada je Zemljišnoknjižni ured donio
   Rješenje broj: … kojim je dozvoljena uknjižba prava vlasništva na Autobuskoj stanici –
   poslovnoj zgradi u privredi površine 2.285 m2
   u korist Grada Zenica sa 1/1 dijela a sve po
   zahtjevu za upis vlasništva Grada Zenica na nekretnini i brisanje upisa prava raspolaganja
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ broj: … od 29.06.2018. godine, dakle po zahtjevu koji je
   zaprimljen na protokol Zemljišnoknjižnog ureda skoro deset mjeseci nakon zahtjeva
   Kantonalnog poreznog ureda Zenica a riješen za svega jedan radni dan, za razliku od zahtjeva
   Kantonalnog poreznog ureda Zenica kojeg je Đozo Amela riješila donošenjem Rješenja tek
   22
   17.09.2018. godine, kojim je odbila zahtjev Kantonalnog poreznog ureda Zenica za upis
   hipoteke navodeći u obrazloženju rješenja, da je utvrdila da je na predmetnoj nekretnini kao
   vlasnik upisan Grad Zenica, a ne porezni obveznik JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica, dakle, nakon proteka vremenskog perioda od 378 dana od podnošenja Zahtjeva za
   uknjižbu Kantonalnog poreznog ureda Zenica, navedenim Rješenjem odbila zahtjev za
   uknjižbu hipoteke navodeći kao razlog da je u B listu kao vlasnik upisan Grad Zenica, iako je
   bila svjesna da u vrijeme podnošenja Zahtjeva za uknjižbu od strane Porezne uprave FBiH –
   Kantonalni porezni ured Zenica, u B listu kao vlasnik nije bio upisan Grad Zenica, pa je zbog
   takvog očito nesavjesnog postupanja u vršenju dužnosti prilikom rada na predmetu u periodu
   dok je isti dužila, teže povrijedila pravo Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalni porezni
   ured Zenica da se po zahtjevu upiše hipoteka na nekretnini poreznog obveznika JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica radi osiguranja novčanog potraživanja odnosno
   prinudne naplate poreznih obaveza, čega je bila svjesna i pristala na posljedicu,
   Dakle,
   I FUAD KASUMOVIĆ,
  • pod tačkom I optužnice, kao službena osoba organizovao i udružio više osoba (Udruženje) u
   cilju činjenja krivičnih djela propisanih zakonom u Federaciji, a za takvo organizovanje i
   udruživanje radi činjenja pojedinog krivičnog djela nije propisana posebna kazna,
  • pod tačkama II.1., II.2., II.3., II.4., II.5., II.6. i II.7 optužnice, kao službena osoba u namjeri
   pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
   drugoga, iskorištavao svoj službeni položaj na način da je naređivao, zahtijevao, omogućavao,
   nadzirao, prekoračavao svoj službeni položaj, nije vršio službene dužnosti čime je pribavio
   imovinsku korist drugome, odnosno prouzrokovao štetu drugome koja prelazi 50.000,00 KM,
   te teže povrijedio pravo drugoga, te u odnosu na tačku II.2 zajednički sa više osoba,
  • pod tačkama II.1., II.2., i II.5. optužnice, podstrekavao članove Udruženja da otuđujući
   imovinu u bescjenje, preuzimajući nesrazmjernu obavezu i djelujući na drugi način koji je u
   očitoj suprotnosti sa urednim privređivanjem umanje svoju imovinu,
  • pod tačkom II.2. optužnice kao službena osoba u Federaciji, zajednički sa više osoba, svojim
   potpisom i službenim pečatom ovjerio i omogućio izradu poslovne isprave sa neistinitim
   sadržajem, s ciljem da se ista upotrijebi kao prava, a potom istu upotrijebio u službi kao da je
   istinita, sve u sticaju,
   II VAHDET DRINO
   -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
   -pod tačkom II.1. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svojih ovlaštenja u namjeri
   da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, zajednički sa više
   osoba, pomogao organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i drugom
   pribave imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se teže
   povrijedi pravo drugog, te pod tačkama II.4. i II.5. optužnice, zajednički sa više osoba,
   iskorištavanjem svojih ovlaštenja, drugom omogućio pribavljanje imovinske koristi koja
   prelazi 50.000,00 KM, te drugom nanio štetu koja prelazi 50.000,00 KM,
   -pod tačkama II.1. i II.5. optužnice znajući za prezaduženost Društva postupao na način koji
   je u očitoj suprotnosti s urednim privređivanjem, na koji način su umanjili imovinu Društva,
   sve u sticaju
   III HUSAKOVIĆ BESIM
   -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
   -pod tačkom II.2. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svog ovlaštenja u namjeri
   pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
   drugoga, zajednički sa više osoba, drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,
   te drugom nanio štetu i teže povrijedio pravo drugog,
   23
   -pod tačkom II.4. optužnice kao odgovorna osoba nevršenjem svog ovlaštenja u namjeri
   pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
   drugoga, drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te drugom nanio štetu i
   teže povrijedio pravo drugog,
   -pod tačkama II.2. i II.4. optužnice znajući za prezaduženost Društva otuđujući imovinu u
   bescjenje, preuzimajući nesrazmjernu obavezu i djelujući na drugi način koji je u očitoj
   suprotnosti sa urednim privređivanjem umanjio imovinu Društva, sve u sticaju,
  • pod tačkom II.2. optužnice kao odgovorna osoba u Federaciji, zajednički sa više osoba,
   svojim potpisom i službenim pečatom ovjerio i omogućio izradu poslovne isprave s
   neistinitim sadržajem, s ciljem da se ista upotrijebi kao prava, sve u sticaju,
   IV OSMANOVIĆ ZLATKO
   -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
   -pod tačkom II.1. i II.3. optužnice, kao službena osoba iskorištavanjem svog službenog
   položaja u namjeri da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, i
   pribavljanja imovinske koristi drugome, nanošenje štete drugome, i teže povrede prava
   drugome, pomogao organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i
   drugom pribave imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se
   teže povrijedi pravo drugog,
   -pod tačkom II.2. optužnice, kao službena osoba iskorištavanjem svog službenog položaja u
   namjeri pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže
   povrijedi pravo drugoga, zajednički sa više osoba, drugom pribavio imovinsku korist koja
   prelazi 50.000 KM, te drugom nanio štetu i teže povrijedio pravo drugog,
   -pod tačkama II.1. i II.2. optužnice kao službena osoba u Federaciji svojim potpisom i
   službenim pečatom ovjerio poslovnu ispravu sa neistinitim sadržajem, s ciljem da se ista
   upotrijebi kao prava i to pod tačkom II.1. sam, a pod tačkom II.2. zajedno sa drugima, sve u
   sticaju,
   V BARUČIJA KAPIDŽIĆ ALMIRA
   -pod tačkom I optužnice postala član Udruženja,
   -pod tačkom II.1. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svojih ovlaštenja u namjeri
   da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, pomogla
   organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i drugom pribave imovinsku
   korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se teže povrijedi pravo
   drugog, sve u sticaju,
   VI MAŠIĆ ASMIR
   -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
   -pod tačkom II.1. optužnice, kao službena osoba iskorištavanjem svog službenog položaja u
   namjeri da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, pomogao
   organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i drugom pribave imovinsku
   korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se teže povrijedi pravo
   drugog, te kao službena osoba u Federaciji svojim potpisom i službenim pečatom ovjerio
   poslovnu ispravu sa neistinitim sadržajem, s ciljem da se ista upotrijebi kao prava, sve u
   sticaju,
   VII MEHIĆ EDIN
   -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
   -pod tačkom II.4. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svog ovlaštenja u namjeri
   pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
   drugoga, drugom omogućio pribavljanje imovinske koristi koja prelazi 50.000 KM, te drugom
   nanio štetu i teže povrijedio pravo drugog, te kao odgovorna osoba u Federaciji upotrijebio
   neistinitu poslovnu ispravu kao da je prava, sve u sticaju,
   24

  VIII ORMANOVIĆ MESUD
  -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
  -pod tačkom II.1. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svojih ovlaštenja u namjeri
  da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, pomogao
  organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i drugom pribave imovinsku
  korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se teže povrijedi pravo
  drugog,
  -pod tačkom II.5. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svog ovlaštenja u namjeri
  pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
  drugoga, zajednički sa više osoba, drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,
  te drugom nanio štetu i teže povrijedio pravo drugog,
  -pod tačkama II.1. i II.5. optužnice znajući za prezaduženost Društva postupali na način koji
  je u očitoj suprotnosti s urednim privređivanjem, na koji način su umanjili imovinu Društva, ,
  sve u sticaju,
  IX KRIVDIĆ AMEL
  -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
  -pod tačkom II.1. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svojih ovlaštenja u namjeri
  da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, pomogao
  organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i drugom pribave imovinsku
  korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se teže povrijedi pravo
  drugog,
  -pod tačkom II.5. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svog ovlaštenja u namjeri
  pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
  drugoga, zajednički sa više osoba, drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,
  te drugom nanio štetu i teže povrijedio pravo drugog,
  -pod tačkama II.1. i II.5. optužnice znajući za prezaduženost Društva postupali na način koji
  je u očitoj suprotnosti s urednim privređivanjem, na koji način su umanjili imovinu Društva,
  sve u sticaju,
  X KRATINA ABDULAH
  -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
  -pod tačkom II.3. optužnice, kao službena osoba iskorištavanjem svog službenog položaja u
  namjeri da pomogne drugome u pribavljanju imovinske koristi drugome, nanošenje štete
  drugome, i teže povrede prava drugome, pomogao organizatoru da iskoristi svoj službeni
  položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese
  šteta, da se teže povrijedi pravo drugog, sve u sticaju,

  XI ĐOZO AMELA
  -pod tačkom III. optužnice, kao službena osoba u Federaciji, povredom Zakona i drugog
  propisa, očito nesavjesno postupala u vršenju dužnosti, pa je zbog toga pravo drugog teško
  povrijeđeno,
  čime su:
  Kasumović Fuad učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340.
  stav 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim krivičnim djelom
  Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, opisano pod
  tačkama II.1.,II.3., II.4., II.5., II.6. i II.7. i iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u vezi sa članom

  1. KZ FBiH, opisano pod tačkom II.2. optužnice, produženim krivičnim djelom
   Prouzrokovanje stečaja iz člana 243. stav 1. i 2. u vezi sa članom 32. KZ F BiH opisano pod
   tačkama II.1., II.2. i II.5., i krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav
   25
  2. i 2. u vezi sa članom 31. KZ FBIH opisano pod tačkom II.2. optužnice, a sve u vezi sa
   članovima 54. i 55. istog zakona,
   Vahdet Drino učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340.
   stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u
   vezi sa članom 33. i 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.1. optužnice i iz člana 383. stav 3. u
   vezi stava 1. KZ FBiH opisano pod tačkom II.4. i iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u vezi
   sa članom 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.5. optužnice i produženim krivičnim djelom
   Prouzrokovanje stečaja iz člana 243. stav 1. KZ F BiH opisano pod tačkama II.1. i II.5.
   optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55. istog zakona,
   Husaković Besim učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340.
   stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u
   vezi sa članom 31. KZ FBiH, opisano pod tačkom II.2. i iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1.
   KZ FBiH opisano pod tačkom II.4. optužnice, produženim krivičnim djelom Prouzrokovanje
   stečaja iz člana 243. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH opisano pod tačkama II.2. i II.4.
   optužnice i krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. u vezi sa
   članom 31. KZ FBIH, opisano pod tačkom II.2. optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55.
   istog zakona,
   Osmanović Zlatko učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana
  3. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa
   produženim krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi
   stava 1. a u vezi sa članom 33. KZ FBiH opisano pod tačkama II.1. i II.3. optužnice i iz člana
  4. stav 3. u vezi stava 1. a u vezi sa članom 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.2.
   optužnice, i produženim krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav
  5. KZ FBiH, opisano pod tačkom II.1. i iz člana 389. stav 1. u vezi sa članom 31. KZ FBiH,
   opisano pod tačkom II.2. optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55. istog zakona,
   Baručija Kapidžić Almira učinila krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz
   člana 340. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u
   vezi sa članom 33. KZ FBiH opisano pod tačkom II.1. optužnice, a sve u vezi sa članom 54.
   istog zakona,
   Mašić Asmir učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340. stav
  6. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. a u
   vezi sa članom 33. KZ FBiH i produženim krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave
   iz člana 389. stav 1. KZ FBIH, opisano pod tačkom II.1. optužnice, a sve u vezi sa članovima
  7. i 55. istog zakona,
   Mehić Edin učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340. stav
  8. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ
   FBiH i krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 2. KZ FBiH
   opisano pod tačkom II.4. optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55. istog zakona,
   Ormanović Mesud učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana
  9. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa
   produženim krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi
   stava 1. u vezi sa članom 33. i 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.1. i iz člana 383. stav 3. u
   26
   vezi stava 1. u vezi sa članom 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.5. optužnice i produženim
   krivičnim djelom Prouzrokovanje stečaja iz člana 243. stav 1. KZ F BiH opisano pod tačkama
   II.1. i II.5. optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55. istog zakona,
   Krivdić Amel učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340.
   stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u
   vezi sa članom 33. i 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.1. i iz člana 383. stav 3. u vezi stava
  10. u vezi sa članom 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.5. optužnice i produženim krivičnim
   djelom Prouzrokovanje stečaja iz člana 243. stav 1. KZ F BiH opisano pod tačkama II.1. i
   II.5. optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55. istog zakona,
   Kratina Abdulah učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340.
   stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa krivičnim
   djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. a u vezi sa
   članom 33. KZ FBiH opisano pod tačkom II.3. optužnice, a sve u vezi sa članom 54. istog
   zakona.
   III. Đozo Amela pod tačkom III krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav
  11. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 11.03.2022.godine, sačinilo je i podiglo optužnicu protiv Kasumović Fuada i dr,  zbog počinjenih krivičnih djela Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Zloupotreba položaja ili ovlaštenja Prouzrokovanje stečaja, Krivotvorenje službene isprave i Nesavjestan rad u službi, kako je to pojedinačno navedeno u optužnici, koja se nalazi u prilogu objave.

   Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 23.03.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Zenici.

  1
  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
  KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO
  ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
  Broj: T04 0 KTKV 0040982 21
  Zenica, 11.03.2022. godine
  KANTONALNI SUD U ZENICI
  -Sudiji za prethodno saslušanjeZENICA
  Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. Zakona o krivičnom
  postupku F BiH, p o d i ž e m
  O P T U Ž N I C U
  Protiv:

  1. KASUMOVIĆ FUADA, rođen 1958. godine u Gornjem Vakufu,
  2. DRINO VAHDETA, rođen 1979. godine u Zenici,
  3. HUSAKOVIĆ BESIMA zv.“Beso“, rođen 1959. godine u Zenici,
  4. OSMANOVIĆ ZLATKA zv.“Zlaja“, rođen 1961. godine u Zenici,
  5. BARUČIJA KAPIDŽIĆ ALMIRE, rođena 1987. godine u Zenici,
  6. MAŠIĆ ASMIRA, rođen 1986. godine u Zenici,
  7. MEHIĆ EDINA, rođen 1964. godine u mjestu Slavonska Požega,
  8. ORMANOVIĆ MESUDA zv.“Mesko“, rođen 1964. godine u Zenici,
  9. KRIVDIĆ AMELA, rođen 1985. godine u Prijedoru,
  10. KRATINA ABDULAHA, rođen 1957. godine u Zenici,
  11. ĐOZO AMELE, rođena 1969. godine u Zenici,
   Što su:
   I. Kasumović Fuad, Drino Vahdet, Baručija Kapidžić Almira, Krivdić Amel,
   Ormanović Mesud, Mašić Asmir, Mehić Edin, Osmanović Zlatko, Husaković
   Besim i Kratina Abdulah,
   u vremenskom periodu od januara 2017. godine do 21.12.2020. godine, na području
   grada Zenica, Kasumović Fuad, kao gradonačelnik Grada Zenica, u svojstvu službene osobe
   u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u kojem svojstvu je ovlašten odredbom člana 34. stav 1.
   tačka 1. Statuta Grada Zenica, broj: 01-01-13539/15 od 09.07.2015. godine, da kao nosilac
   izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Grada predstavlja i zastupa Grad, pa
   obzirom da je Grad Zenica većinski vlasnik privrednog društva JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika” d.d. Zenica, Kasumović Fuad je shodno navedenoj odredbi Statuta, predstavljao i
   zastupao Grad u Skupštini Društva, svjestan i htijući da udruži više osoba u smislu člana 2.
   tačka 16) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu KZ FBiH) u
   cilju činjenja krivičnih djela, i to krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana
  12. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1.
   i 2. KZ F BiH i prouzrokovanje stečaja iz člana 243. stav 1. i 2. KZ F BiH, a nakon što je u
   novembru mjesecu 2016. godine stupio na izabranu funkciju gradonačelnika i ubrzo postavio
   Baručija Kapidžić Almiru za konsultanta za pravne poslove zaključujući sa istom više
   Ugovora o konsultantskim uslugama na određeno vrijeme, koja je, iako nije imala status
   2
   državnog službenika, obavljala „de facto“ poslove Šefa kabineta gradonačelnika i odlučivala
   o svim važnim pitanjima iz djelokruga poslova Gradske uprave, a sve po njegovom
   ovlaštenju, da bi istu potom, postavio najprije za višeg stručnog saradnika u Službi kabineta
   gradonačelnika po Rješenju broj: … od 05.01.2018. godine, a potom nakon samo mjesec dana,
   po Rješenju broj: … od 20.02.2018. godine, imenovao za rukovodioca Službe kabineta
   gradonačelnika,
   pa po saznanju da je u januaru 2017. godine otplaćen kredit po Ugovoru o zajedničkom
   finansiranju nabavke deset (10) autobusa marke „Higer “ broj: 02-14-1772/12 od 06.02.2012.
   godine, koji je bio zaključen između JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i Općine
   Zenica kao pravnog prethodnika Grada Zenica, kojim je u članu 2. bilo ugovoreno da će se
   JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica u svrhu nabavke 10 autobusa marke „Higer“
   kreditno zadužiti za iznos od 1.890.000,00 KM, a da će otplatu kreditnog zaduženja vršiti
   zajednički JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i Općina Zenica u omjeru 50% –
   50%, a u članu 4. definisano, da je JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica dužno da
   na kraju svake poslovne godine donese odgovarajuću odluku o povećanju osnovnog kapitala
   JKP „Zenicatrans – prevoz putnika” d.d. Zenica, a znajući pri tom za loše finansijsko stanje u
   Društvu, obzirom da je o problemima u istom kontinuirano upoznavan od strane upravljačkih
   struktura Društva i na osnovu finansijskih i revizorskih izvještaja je imao jasan uvid u
   poslovanje Društva, te svjestan da su uzrok takvog stanja uglavnom dugovanja prema prema
   Poreznoj upravi F BiH kao najvećem povjeriocu za neisplaćene doprinose na plate i druge
   porezne obaveze u višemilionskom iznosu, te da zbog dugovanja prema Poreznoj upravi F
   BiH, Društvo ne može riješiti pitanje licence za javni prevoz putnika i da je u skladu s tim
   dovedeno u pitanje obavljanje osnovne djelatnosti Društva,
   zloupotrebljavajući položaj koji mu je omogućio navedena saznanja, svjestan kapaciteta
   ovlaštenja gradonačelnika, u vremenskom periodu do 17.05.2017. godine osmislio plan (u
   daljem tekstu Plan) s ciljem pribavljanja imovinske koristi Gradu Zenica kao povezanom
   pravnom licu u vidu nekretnine označene kao k.č. br. 557/2 Autobuska stanica, poslovna
   zgrada u privredi u površini od 2.285 m2
   upisana u z.k. ul. br. 1465 i u p.l. br. 1178 K.O.
   Zenica I (u daljem tekstu Autobuska stanica), vlasništvo 1/1 JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica shodno članu 338. stav 1. Zakona o stvarnim pravima FBiH (Pretvorba
   društvenog vlasništva) (Sl. novine Federacije BiH broj 66/13 od 28.8.2013. g.) u vrijednosti
   od 5.325.027,00 KM, a s ciljem umanjenja imovine Društva za vrijednost Autobuske stanice,
   te njenog prenošenja po osnovu nepostojećeg duga Društva prema Gradu Zenica u vlasništvo
   Grada Zenica i oštećenja JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica kao dioničkog
   društva i sitnih dioničara, a istovremeno s ciljem da sprječi i teže povrijedi povjerioce, prije
   svega Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu PU FBiH) kao
   najvećeg povjerioca Društva, da naplati svoja dospjela potraživanja prema poreznom
   obvezniku JKP „Zenicatrans –prevoz putnika“ d.d. Zenica, koja su na dan otvaranja stečajnog
   postupka od 21.12.2020 godine iznosila 7.887.053,71 KM sa kamatama, koja potraživanja je
   PU FBiH trebala uplatiti u korist: Budžeta Federacije BiH u ukupnom iznosu od 4.378.202,61
   KM, Budžeta Ze-Do Kantona u ukupnom iznosu od 3.397.503,76 KM, Budžeta Srednjobosanskog Kantona u ukupnom iznosu od 110.521,26 KM, Budžeta Tuzlanskog Kantona u
   ukupnom iznosu od 185,76 KM (kamate) i Budžeta Grada u ukupnom iznosu od 640,32 KM
   (komunalna taksa), te s namjerom registrovanja novih pravnih subjekata i to: „Preduzeće za
   upravljanje autobuskom stanicom i stajalištima Grada Zenica d.o.o. Zenica“ i
   „Autobuska stanica“ d.o.o. Zenica, pa je radi realizacije naprijed navedenih ciljeva udružio
   više osoba (u daljem tekstu Udruženje), i to:
   Drino Vahdeta kao predsjednika Nadzornog odbora u svojstvu odgovorne osobe u smislu
   člana 2. stav 6) KZ F BiH, u kojem svojstvu je ovlašten članom 64. stav 1. tačka 1. i 2. Statuta
   JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica broj: 4599-1/06 od 27.12.2006. godine, kojim
   je propisano da Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva i rad Uprave Društva, Baručija
   Kapidžić Almiru, kao predsjedavajuću Skupštine JKP„Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica, u svojstvu odgovorne osobe u smislu člana 2. stav 6) KZ F BiH, ovlaštena po osnovu
   pismenog ovlaštenja Kasumović Fuada kao gradonačelnika Grada Zenica broj: … od
   3
   22.06.2018. godine da predsjedava vanrednom Skupštinom JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica, Husaković Besima kao direktora u JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“
   d.d. Zenica u svojstvu odgovorne osobe smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH, , u kojem svojstvu
   je ovlašten članom 79., članom 80. stav 1. tačka k) i q) i članom 81. stav 1. tačka a), b) i e)
   Statuta broj: 12-1/18 od 22.06.2018. godine, kojim je propisano, da je Uprava nadležna i
   odgovorna za zakonitost rada i poslovanja Društva, te da Direktor predsjedava Upravom i da
   zastupa i predstavlja Društvo, Osmanović Zlatka kao Gradskog pravobranioca i zakonskog
   zastupnika Grada Zenica u svojstvu službene osobe u smislu člana 2. stav 3) KZ F BiH, u
   kojem svojstvu je ovlašten odredbom člana 11. stav 2. Zakona o pravobranilaštvu („Sl. novine
   ZDK“ 12/13) i članom 10. stav 1. i 2. Odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva Zenica
   broj:01-01-17869/14 od 25.09.2014. godine, Mašić Asmira kao internog revizora, a „de
   facto“ rukovodioca Službe interne revizije Grada Zenica, u svojstvu službene osobe u smislu
   člana 2. stav 3) KZ F BiH koje svojstvo mu je dato Rješenjem o postavljenju gradonačelnika
   Grad Zenica na poziciju „interni revizor“, broj … od 05.01.2018. godine i Rješenjem o
   stupanju na istu dužnost broj … od 14.02.2018. godine, Krivdić Amela i Ormanović Mesuda
   kao članove Nadzornog odbora JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, u svojstvu
   odgovornih osoba u smislu člana 2. stav 6) KZ F BiH, u kojem svojstvu su ovlašteni članom
  13. stav 1. tačka 1. i 2. Statuta JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica broj: 4599-
   1/06 od 27.12.2006. godine, Mehić Edina kao direktora Društva za ekonomske usluge
   „Računovodstvo“ d.o.o. Zenica i kao ovlašteni revizor u revizorskoj kući „Reviform“ d.o.o.
   Sarajevo, u svojstvu odgovorne osoba u smislu člana 2. stav 6) KZ F BiH, koje svojstvo mu je
   dato članom 2. Ugovora o pružanju konsultantskih usluga broj … od 28.02.2018. godine
   zaključenim sa JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ dd Zenica kao naručioca, te članom 2.
   Ugovora o izradi završnog računa za 2017. godinu broj …od 07.02.2018. godine, takođe
   zaključenim sa JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, i Kratina Abdulaha kao šefa
   Zemljišno – knjižnog ureda u Općinskom sudu u Zenici, u svojstvu službene osobe, u smislu
   člana 2. stav 3. KZ F BiH, na koje radno mjesto je raspoređen Rješenjem Općinskog suda u
   Zenici broj: … od 11.02.2008. godine, koji su svjesni i htijući, postali članovi Udruženja
   poduzimanjem nezakonitih radnji po njegovom nalogu da bi činili krivična djela zloupotreba
   položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, krivotvorenje
   službene isprave iz člana 389. stav 1. i 2. KZ F BiH i prouzrokovanje stečaja iz člana 243.
   stav 1. i 2. KZ F BiH, tako što će u postupku zaključenja „Ugovora o prenosu prava na
   nekretnini umjesto izmirenja duga“ broj: OPU-IP-2018-176 od 28.06.2018. godine,
   svojim radnjama doprinijeti da Kasumović Fuad, kao organizator Udruženja, iskoristi svoj
   službeni položaj radi pribavljanja imovinske koristi Gradu Zenica kao povezanom licu u
   iznosu većem od 50.000,00 KM i to prenosom prava vlasništva nad Autobuskom stanicom sa
   JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica na Grad Zenicu po osnovu nepostojećeg duga
   i na taj način umanji imovinu Društva u vrijednosti Autobuske stanice, te onemogući PU
   FBiH da naplati svoja dospjela višemilionska potraživanja,
   da bi u cilju realizacije postignutog dogovora Kasumović kao organizator Udruženja, koji je
   kao gradonačelnik i predstavnik većinskog vlasnika JKP “Zenicatrans – prevoz putnika” d.d.
   Zenica, imao formalnu i stvarnu kontrolu nad JKP „Zenicatrans – prevoz putnika” d.d. Zenica
   iskorištavanjem svog službenog položaja, postupajući suprotno odredbi člana 34. Stav 1.
   tačka 5. Statuta Grada Zenica, kojom je propisano da gradonačelnik kao nosilac izvršne
   vlasti obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je
   osnivač Grad, te im daje upute za rad, u pripremi za 17. sjednicu Skupštine koja je bila
   zakazana za dan 17.05.2017. godine, nakon što je na osnovu svojeručno potpisane Punomoći
   broj: … od 16.05.2017. godine ovlastio za zastupanje Grada Zenica na navedenoj Skupštini A.
   J., šefa Odsjeka u Službi za privredu i finansije, svjesno i sa htijenjem, znajući za loše
   finansijsko stanje u Društvu i da se isto moglo riješiti zasnivanjem hipoteke nad Autobuskom
   stanicom kao najvrijednijom nekretninom Društva u korist PU F BiH i zaključenjem
   reprograma duga što je i bio prijedlog tadašnjeg Nadzornog odbora o kojem se trebalo
   odlučivati na istoj sjednici, istom dao jasne upute i instrukcije, da prije otvaranja Skupštine
   objavi prisutnima na Skupštini, da se po ovlaštenju većinskog vlasnika, sa prijedloga dnevnog
   4
   reda povlači tačka 7. – „Davanje saglasnosti za hipoteku u cilju izmirenja doprinosa kao i
   eventualnih investicionih ulaganja“, što je A. J. i učinio i rekao da će ova tačka biti stavljena
   na dnevni red ponovo na narednoj Skupštini Društva, što se nikada nije desilo, a sve jer je
   postupao po instrukciji i ovlaštenju gradonačelnika kao predstavnika većinskog vlasnika
   Grada Zenica u Skupštini Društva,
   da bi, nakon što je Skupština JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ na pomenutoj sjednici od
   17.05.2017. godine, u skladu sa članom 4. navedenog Ugovora o zajedničkom finansiranju
   donijela Odluku o povećanju kapitala broj: … potpisanu od strane A. J. prema kojoj se
   iznos od 1.121.222,52 KM koji je Općina ukupno uplatila na račun JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica po osnovu navedenog kreditnog zaduženja u iznosu 50 %,
   konvertuje u povećanje kapitala Grada Zenica kao većinskog vlasnika navedenog Društva na
   koji način Grad Zenica umjesto 83,3196 % postaje većinski vlasnik sa 85,9314 %,
   Kasumović Fuad iskorištavanjem svog službenog položaja kontinuirano sprječavao
   provođenje iste radi ostvarenja planiranih ciljeva, zbog čega navedena Odluka nikada nije
   provedena, niti je na nekoj od narednih sjednica Skupštine stavljena van snage, već je
   navedeni iznos koji je Općina Zenica uplatila po osnovu zajedničke nabavke autobusa, a koji
   se na kontu 41000 vodio kao „dugoročne obaveze prema Općini koje se mogu konvertovati u
   kapital“, zajedničkim djelovanjem i međusobno podijeljenim ulogama organizatora i članova
   Udruženja, nezakonito pretvoren u nepostojeći dug prema Gradu Zenica,
   pa u cilju realizacije ciljeva Udruženja, Kasumović najprije poduzeo radnje u cilju
   postavljanja članova Udruženja na pozicije u upravljačkoj strukturi Društva JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i to u Skupštini, Nadzornom odboru i Upravi
   Društva, na način da je, postupajući suprotno članu 247. stav 5. Zakona o privrednim
   društvima FBiH („Sl. novine F BiH“ broj 81/15) i suprotno članu 249. stav 2. u vezi sa
   stavom 1. istog Zakona,
   s ciljem da eliminiše stari Nadzorni odbor radi njihovih stalnih nastojanja da Društvo izađe iz
   finansijske krize i dugova u koje je bilo zapalo, podnio Skupštini Prijedlog broj: … od
   14.09.2017. godine, da se razriješe članovi Nadzornog odbora u sastavu: D. S., H. A. i H. Š. ,
   a da se imenuje privremeni Nadzorni odbor u sastavu Drino Vahdet, Dž. A. i Krivdić Amel,
   pod izgovorom da Gradsko vijeće na sjednici od 16.05. i 25.05.2017. godine nije usvojilo
   Izvještaj o poslovanju JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica za 2016. godinu, iako
   je bio svjestan, da je Vojvodić Fatima, pomoćnik gradonačelnika u Službi za finansije sačinila
   Izvještaj za Gradsko vijeće za navedenu sjednicu u vezi Izvještaja o poslovanju Društva za
  14. godinu, gdje je predložila da se Izvještaj o poslovanju Društva usvoji ne navodeći bilo
   kakvu odgovornost Nadzornog odbora za loše finansijsko stanje u Društvu,
   pa da bi ostvario ovu namjeru, za vanrednu Skupštinu od 03.10.2017. godine, umjesto
   predsjedavajućeg A. J., ovlastio člana Udruženja Baručija Kapidžić Almiru kao
   predsjedavajuću Skupštine radi zastupanja i predstavljanja Grada Zenica kao većinskog
   vlasnika na osnovu Punomoći broj: … od 03.10.2017. godine, koja je iskorištavanjem svog
   ovlaštenja predsjedavajuće, u namjeri da pomogne organizatoru Kasumoviću u izvršenju
   krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Stav 3. u vezi stava 1. KZ
   FBiH i ostvarenju unaprijed isplaniranih ciljeva, kojih je bila svjesna što je i htijela,
   postupajući suprotno članu 229. stav 4. Zakona o privrednim društvima F BiH kojim je
   propisano, da Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili
   zahtjevu ovlaštenih dioničara, te suprotno članu 229. stav 7. Zakona o privrednim društvima
   Federacije BiH kojim je propisano da utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini
   vrši Odbor za glasanje, u sastavu najmanje tri člana koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o
   sazivanju skupštine, pa svjesna i znajući da Skupštinu nije sazvao Nadzorni odbor, već je
   Obavještenje o sazivanju iste bilo sačinjeno od strane Uprave i da je Skupština održana u
   prisustvu dioničara i njihovih punomoćnika koji u smislu člana 229. stav 7. i člana 229. stav
  15. Zakona o privrednim društvima F BiH i člana 47. Statuta Društva nisu imali pravo da
   prisustvuju Skupštini i samim tim ni da odlučuju o bilo kojoj tački dnevnog reda, te znajući da
   Nadzorni odbor nije ni imenovao Odbor za glasanje, koji se shodno članu 227. stav 7. Zakona
   5
   o privrednim društvima imenuje odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine tj. prije
   sjednice Skupštine,
   prihvatila u toku održavanja Skupštine da bude član Odbora za glasanje, kako bi pomogla u
   ostvarenju namjere organizatora Udruženja Kasumović Fuada da se po svaku cijenu smijeni
   raniji Nadzorni odbor, a postavi novi Nadzorni odbor na čelu sa članom Udruženja Drino
   Vahdetom, pa je na toj sjednici iznijela navedeni Prijedlog gradonačelnika o kojem nije u
   pripremi sjednice upoznala članove Nadzornog odbora koje je trebalo smijeniti, a potom i
   glasala za njihovu smjenu, te je Odlukom broj: … razriješen raniji Nadzorni odbor, a
   Odlukom broj: 64-1/17 imenovan novi privremeni Nadorni odbor u sastavu Drino Vahdet,
   Dž. A. i Krivdić Amel, čime je organizator Kasumović Fuad članove Udruženja uspio
   postaviti na čelo najvažnijih organa JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, nakon
   čega je novi Nadzorni odbor, dana 30.12.2017. godine Odlukom broj: … imenovao Direktora
   Društva Husaković Besima, člana Udruženja, nakon čega je dana 11.05.2018. godine
   Skupština Društva na redovnoj 18. sjednici, na kojoj je na osnovu Ovlaštenja Gradonačelnika
   broj: … od 11.05.2018. godine Grad Zenicu ponovo zastupala i predstavljala Baručija
   Kapidžić Almira, imenovala Nadzorni odbor u sastavu Drino Vahdet kao predsjednik, te
   Krivdić Amel i Ormanović Mesud kao članovi, koji su imenovanjem imali pored stvarne i
   formalnu kontrolu nad poslovanjem Društva, gdje se od momenta stupanja na navedenu
   funkciju, Drino Vahdet kao odgovorna osoba, iskorištavanjem svog ovlaštenja „de facto“
   ponašao kao Uprava Društva i donosio sve odluke koje su se odnosile na funkcionisanje i
   poslovanje Društva, izdajući direktne naredbe vezane za obavljanje određenih poslova
   uposlenicima Službe finansija i računovodstva Društva, čime je uspostavio potpunu kontrolu
   nad operativnim poslovanjem Društva, čega je bio svjestan, što je i htio,
   što je predstavljalo polaznu osnovu za provođenje daljih aktivnosti organizatora i članova
   Udruženja koji su činili, pomagali i prikrivali počinjenje krivičnih djela, i to na način da bi
   organizator Kasumović iskorištavanjem svog službenog položaja, u cilju učinjenja naprijed
   navedenih krivičnih djela, konstantno sprječavao i onemogućavao zaključenje reprogama
   duga Društva sa Poreznom upravom F BiH i nije htio dati saglasnost da PU F BiH zasnuje
   zakonsku hipoteku na Autobuskoj stanici kao obezbjeđenje reprogama duga, iako mu je bilo
   poznato da Društvo nije moglo obnoviti licencu za obavljanje prevoza kao svoje osnovne
   djelatnosti dok se ne izmiri dug prema PUFBiH, jer su radnici konstantno tražili pomoć od
   njega kao gradonačelnika, kao i raniji Nadzorni odbor na čelu sa D. S., te direktori Č. E. i T.
   D. i jer se konstantno na sjednicama Gradskog vijeća raspravljalo o teškoj finansijskoj
   situaciji u JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i višemilionskom dugu prema
   Poreznoj upravi F BiH, da bi Kasumović to sve odbijao svjesno i s unaprijed isplaniranim
   opisanim ciljevima htijući da se Društvo umanjenjem imovine dovede u stanje nelikvidnosti,
   nesolventnosti i nad istim prouzrokovao stečaj, što se u konačnici i desilo, zatim da bi
   suprotno članu 34. stav 1. tačka 17. Statuta Grada Zenica broj: 01-01-13539/15 od
   09.07.2015. godine, te suprotno članu 13. stav 2. tačka 5. Zakona o principima lokalne
   samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i članu 14. Zakona o organizaciji organa
   uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 28.06.2018. godine zaključio i potpisao
   „Ugovor o prenosu prava na nekretnini označenoj kao k.č. br. 557/2 Autobuska stanica,
   poslovna zgrada u privredi u površini od 2.285 m2
   umjesto izmirenja duga“ sa neistinitim
   sadržajem o dugu Društva prema Gradu Zenica i nezakonito obračunatim zateznim
   kamatama u iznosu od 629.610,48 KM na nepostojeći dug od 1.121.222,52 KM, što je za
   posljedicu imalo prenošenje prava vlasništva nad Autobuskom stanicom Društva na Grad
   Zenica i na taj način pribavljanje imovinske koristi Gradu Zenica kao povezanom licu u vidu
   vrijednosti Autobuske stanice od 5.325.027,00 KM, te shodno činjenici da je Grad Zenica
   vlasnik 83,7196% dionica JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica, pribavljena je
   imovinska korist Gradu Zenica u iznosu od 616.928,34 KM, a istovremeno pričinjena šteta
   Društvu kroz čin razvlašćenja nad imovinom u visini procijenjenog iznosa Autobuske stanice
   od 5.325.027,00 KM,
   da bi Kasumović kao organizator Udruženja realizovao svoje ciljeve na način, da će članovi
   Udruženja Mašić Asmir, Drino Vahdet, Baručija Kapidžić Almira, Krivdić Amel,
   6
   Ormanović Mesud, Osmanović Zlatko i Mehić Edin uz raspodjelu njihovih uloga, da
   djeluju iskorištavanjem svojih službenih položaja i ovlaštenja, na način da će raditi na
   stvaranju uslova da Kasumović i Husaković mogu zaključiti ugovor o prenosu prava
   vlasništva na nekretnini-Autobuskoj stanici umjesto izmirenja nepostojećeg duga, i to:
   Mašić Asmir da će iskorištavanjem svog službenog ovlaštenja, suprotno odredbama člana
  16. (Odjeljak pod nazivom „Služba interne revizije“) stav 1. tačka 1) Pravilnika o unutrašnjoj
   organizaciji gradskih službi broj 02-49-3787/17-1 od 03.03.2017. godine, te suprotno članu
  17. stav 3. i 4. Zakona o finansijskom poslovanja F BiH („Sl. novine“ broj 48/16), sačiniti
   „Stručni stav i mišljenje“ sa neistinitim podacima o dugu Društva prema Gradu Zenica i
   pričinjenoj navodnoj šteti za Grad u iznosu od 1.121.222,52 KM koji se trebao konvertovati u
   kapital kao i izvršiti Reviziju sistema predmetnog Društva sa istim neistinitim podacima u
   pogledu duga Društva prema Gradu odnosno u pogledu potraživanja Grada prema Društvu u
   navedenom iznosu,
   Drino Vahdet, Krivdić Amel i Ormanović Mesud, da suprotno odredbama člana 32. stav 1.
   tačka d) i stav 4. Zakona o privrednim društvima F BiH, neprovođenjem ranije donesene
   Odluke Skupštine o povećanju kapitala broj: 60-1/17 od 17.05.2017. godine, čije provođenje
   su bili dužni osigurati prema članu 64. stav 1. tačka a), m) i nj) i članu 66. Statuta, odnosno
   prema članu 257. stav 1. tačka a) i člana 258. stav 1. Zakona o privrednim društvima F BiH,
   da donesu odgovarajući Zaključak kojim će status povjerioca Društva dati Gradu Zenica,
   iako to Grad Zenica nije bio, i zatražiti da Skupština donese Odluku kojom će dati Upravi da
   na ime „obaveza“ po osnovu dokapitalizacije, raspolaže cjelokupnom imovinom Društva, te
   da donesu odgovarajuću Odluku kojom će priznati nepostojeće potraživanje Grada Zenica
   prema navedenom Društvu u iznosu od 1.121.222,52 KM, kao i zakonske zatezne kamate, sve
   u ukupnom iznosu od 1.750.833,00 KM, te usvojiti da se radi namirenja tog nepostojećeg
   potraživanja izvrši prijenos prava vlasništva na k.č. br. 557/2 Autobuska stanica, sa vlasništva
   JKP Zenicatrans-prevoz putnika dd Zenica na Grad Zenicu,
   Drino Vahdet da iskorištavanjem svog ovlaštenja organizuje pregovore sa ArcelorMittal
   Zenica i Prevent Zenica, najvećim korisnicima usluga prevoza Društva, radi povećanja cijene
   prevoza zbog čega bi došlo do neprodužavanja, odnosno raskida ugovora, Ormanović
   Mesud i Amel Krivdić nevršenjem svojih ovlasti, ne spriječe raskidanje ugovora, kako bi se
   prouzrokovala šteta Društvu u 2019. godini najmanje 1.000.000,00 KM,
   Baručiju Kapidžić Almiru da ovlasti kao predsjedavajuću Skupštine, da iskorištavanjem
   svog službenog ovlaštenja, suprotno odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o
   privrednim društvima FBiH, prihvati i potpiše Odluku Skupštine, kojom će ovlastiti
   direktora preduzeća Besima Husaković, da može u ime JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“
   d.d. Zenica raspolagati nepokretnom imovinom-Autobuskom stanicom,
   Mehić Edin, da kao odgovorno lice „Računovodstvo“ d.o.o. Zenica, suprotno članu 1. i 2.
   Zakona o visini stope zatezne kamate („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/98, 51/01,
   101/16 i 89/18), obračuna zakonske zatezne kamate na nepostojeći dug od 1.121.222,52 KM i
   da suprotno članu 14. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. novine F BiH“ broj 83/09) i
   suprotno odredbama Pravilnika o kontnom okviru, sadržini konta i primjeni kontnog okvira za
   privredna društva FBiH, član 32. tačka (11), u poslovnim knjigama JKP Zenicatrans-prevoz
   putnika d.d. Zenica, izvrši retroaktivna i neistinita preknjiženja ulaganja Grada Zenica za
   nabavku 10 „Higer“ autobusa u iznosu od 1.121.222,52 KM bez vjerodostojne
   knjigovodstvene isprave, gdje će kao dobavljač biti naznačen Grad Zenica, iako Grad Zenica
   nije ništa prodao niti dao pozajmicu, niti izvršio bilo kakvu uslugu prema Društvu,
   Husaković Besim, kao direktor Društva, da iskorištavanjem svog ovlašćenja, postupajući
   suprotno odredbama odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. i člana 258. stav 1. Zakona
   o privrednim društvima F BiH, i tačke 42. Međunarodni računovodstveni standard 8-
   Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjene i greške, zaključi i potpiše
   „Ugovor o prijenosu prava na nekretnini umjesto izmirenja duga“ sa neistinitim podacima o
   dugu Društva prema Gradu Zenica i nezakonito obračunatim zateznim kamatama u iznosu od
   629.610,48 KM na nepostojeći dug od 1.121.222,52 KM,
   7
   Osmanović Zlatko da kao gradski pravobranilac, suprotno članu 8. Zakona o
   pravobranilaštvu ZDK, sačini i prema JKP Zenicatrans prevoz putnika dd Zenica uputi
   „Dopis“ sa neistinitim podacima o dugu Društva prema Gradu Zenica, sa zakonskom
   zateznom kamatom, a potom da svojim potpisom i pečatom Gradskog pravobranilaštva da
   saglasnost Kasumoviću i Husakoviću za zaključenje „Ugovora o prenosu vlasništva na
   autobuskoj stanici umjesto izmirenja nepostojećeg duga“, nakon čega će podnijeti ZK Uredu
   Općinskog suda u Zenici Zahtjev za upis vlasništva Grada Zenica na nekretnini i brisanje
   upisa prava raspolaganja odnosno prava vlasništva „Zenicatrans – prevoz putnika“ na istoj
   nekretnini,
   Kratina Abdulah, da kao šef ZK Ureda Općinskog suda Zenica, iskorištavanjem svog
   službenog ovlašćenja, suprotno odredbama člana 33. stav 4. Pravilnika o postupanju u
   zemljišnoknjižnim stvarima F BiH, odmah izvrši uknjižbu prava vlasništva nad
   Autobuskom stanicom na Grad Zenicu, prije rješavanja ranije podnesenog zahtjeva Porezne
   uprave FBiH za upis hipoteke na istoj nekretnini,
   da bi Kasumović u periodu od 20.05.2019. godine do 23.05.2019. godine, iskorištavanjem
   svog službenog položaja, suprotno odredbama člana 34. stav 1. tačka 4. , 5. i 18. Statuta
   Grada Zenica u namjeri da Društvo ostane bez sredstava planiranih u Budžetu za 2019.
   godinu u iznosu od 400.000,00 KM za nabavku novih autobusa, doveo u zabludu T. D.,
   direktora JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica lažnim prikazivanjem činjenica i naveo
   ga da novčana sredstva iz Budžeta Grada Zenica utroši nenamjenski, pa je novac iz Budžeta
   isti dan prebacio na transakcijski račun Društva, a Zaključak koji je donio za navedena
   sredstva, dostavio Društvu tri dana poslije toga, pa je T. D. isti dan kad su sredstva uplaćena
   na račun Društva, isplatio radnicima zaostale plate vjerujući gradonačelniku, čime je
   Kasumović prouzrokovao štetu Društvu u iznosu od 360.000,00 KM zbog nemogućnosti
   nabavke novih autobusa,
   nakon čega Kasumović u periodu od 27.08.2019. godine do 21.12.2020. godine,
   nevršenjem svoje službene dužnosti, postupajući suprotno odredbama člana 34. stav 1. tačka
  18. i 4. Statuta Grada Zenica, svjesno i sa htijenjem nije postupio po Zaključku Gradskog
   vijeća od 23.09.2019. godine kojim je izmijenjen Zaključak broj: 01-14-19444/19 od
   27.08.2019. godine, kojim je zadužen Gradonačelnik da kroz Rebalans Budžeta Grada za
  19. godinu osigura novčana sredstva za JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica na
   ime interventne pomoći i za nabavku voznih jedinica, što je uticalo na dolazak Društva u
   stanje potpune nelikvidnosti i nemogućnosti izmirenja obaveza i što je sa ostalim opisanim
   radnjama ostalih članova Udruženja dovelo do stečaja Društva, jer takvim nevršenjem
   službene dužnosti nije spriječio blokiranje računa od strane Porezne uprave FBiH –
   Kantonalni porezni ured Zenica i na taj način nije pružio priliku za poduzimanje ekonomskih
   mjera u spriječavanju stečaja, pa je ovim radnjama nanio štetu JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica u iznosu od 550.000,00 KM,
   pa su zajedničkim djelovanjem i pojedinačno, i to Fuad Kasumović organizovao i
   rukovodio Udruženjem, iskorištavao i prekoračivao svoj službeni položaj, te nije vršio svoje
   službene dužnosti, članovi: Vahdet Drino, Ormanović Mesud, Krivdić Amel, Baručija
   Kapidžić Almira, Mehić Edin, Mašić Asmir, Osmanović Zlatko, Husaković Besim i
   Kratina Abdulah činili krivična djela svjesno, voljno i organizovano prema unaprijed
   isplaniranim radnjama, iskorištavanjem službenih položaja i ovlaštenja, kontinuirano i u
   međusobnom dogovoru, međusobnim povezivanjem, zajedničkim djelovanjem i međusobno
   podijeljenim ulogama, poduzimali radnje, i to Fuad Kasumović izvršavanja, podstrekavanja,
   omogućavanja, nalaganja, upućivanja, Husaković Besim, Vahdet Drino, Ormanović
   Mesud, Krivdić Amel, Baručija Kapidžić Almira, Mehić Edin, Mašić Asmir, Osmanović
   Zlatko, i Kratina Abdulah izvršavanja i pomaganja, a sve s ciljem ispunjenja naprijed
   navedenog Plana i isplaniranih ciljeva,
   pa su svjesno i sa htijenjem, Fuad Kasumović, Besim Husaković i Osmanović Zlatko,
   pribavili imovinsku korist Gradu Zenica kao povezanom licu, a Vahdet Drino, Ormanović
   Mesud, Krivdić Amel, Baručija Kapidžić Almira, Mehić Edin, Mašić Asmir i Kratina
   Abdulah omogućili i pomogli pribavljanje iste imovinske koristi u vidu nekretnine
   8
   Autobuska stanica, u vrijednosti od 5.325.027,00 KM, shodno procjeni stalnog sudskog
   vještaka Džomba Envera, pa shodno činjenici da je Grad Zenica vlasnik 83,7196% dionica
   JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i da je u isto vrijeme ovim radnjama u
   vlasničkom dijelu u kapitalu ovog Društva pričinjena šteta za Grad Zenica u procentualnom
   iznosu vlasništva, što čini iznos od 4.458.091,00 KM (kada se pomnoži vrijednost Autobuske
   stanice od 5.325.027,00 sa procentualnim iznosom vlasništva Grada Zenica od 83,7196%), te
   uzimajući u obzir činjenicu da je Grad Zenica isplatio Društvu iznos od 250.007,36 KM na
   ime stvorene obaveze po navedenom ugovoru, to upućuje da je razlika između pribavljene
   imovinske koristi i štete, Grad Zenica ovim radnjama ostvario efektivnu imovinsku korist u
   iznosu od 616.928,34 KM (5.325.027-4.458.091- 250.007,36 KM), dakle pribavili imovinsku
   korist Gradu Zenica kao povezanom licu u ukupnom iznosu od 616.928,34 KM, te
   istovremeno oštetili JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica kroz čin razvlašćenja nad
   imovinom u visini procijenjenog iznosa Autobuske stanice od 5.325.027,00 KM, na koji način
   su umanjili imovinu Društva za vrijednost Autobuske stanice kao najvrjednije nekretnine u
   Društvu, te istovremeno teže povrijedili pravo povjerilaca, prvenstveno Porezne uprave
   Federacije Bosne i Hercegovine kao najvećeg povjerioca Društva da naplati svoja dospjela
   potraživanja prema poreznom obvezniku JKP „Zenicatrans –prevoz putnika“ d.d. Zenica u
   iznosu od od 7.887.053,71 KM, koliko su iznosile porezne obaveze na dan otvaranja stečaja,
   te su Vahdet Drino, Ormanović Mesud i Krivdić Amel pričinili štetu Društvu samo za
  20. godinu od najmanje 1.000.000,00 KM, te organizator Udruženja Fuad Kasumović
   nanio štetu Društvu u iznosu od 360.000,00 KM zbog nemogućnosti planirane nabavke novih
   autobusa i štetu u iznosu od 550.000,00 KM, zbog neprovođenja Zaključka Gradskog vijeća
   od od 23.09.2019. godine o izmjeni zaključka od 27.08.2019. godine, i što je sveukupno
   dovelo do umanjenja imovine Društva, a potom i do pokretanja stečaja nad istim po
   prijedlogu v.d. direktora navedenog Društva B. M. od 03.09.2020. godine.
   II. Kasumović Fuad, Drino Vahdet, Baručija Kapidžić Almira, Krivdić Amel,
   Ormanović Mesud, Mašić Asmir, Mehić Edin, Osmanović Zlatko, Husaković Besim i
   Kratina Abdulah,
   U vremenskom periodu od januara 2017. godine do 21.12.2020. godine, na području grada
   Zenica, u svojstvima opisanim tačkom 1. ove optužnice, te ulogama u sastavu Udruženja
   učestvovali u relizaciji Plana opisanog tačkom 1. optužnice, na način da su:

  9
  II. 1. Kasumović Fuad, Drino Vahdet, Krivdić Amel, Ormanović Mesud, Mašić
  Asmir i Baručija Kapidžić Almira, Osmanović Zlatko,
  U vremenskom periodu od 07.06.2018. godine do dana 26.06.2018. godine na području Grada
  Zenica, po zahtjevu i uputama Kasumović Fuada kao gradonačelnika Grada Zenica, u
  svojstvu službene osobe, ujedno predstavnika i zastupnika većinskog vlasnika Grada Zenica u
  Skupštini Društva, Drino Vahdet kao predsjednik, te Krivdić Amel i Ormanović Mesud
  kao članovi Nadzornog odbora, Baručija Kapidžić Almira, kao predsjedavajuća Skupštine
  JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, Mašić Asmir kao interni revizor Službe
  interne revizije Grada Zenica i Osmanović Zlatko kao gradski pravobranilac i zakonski
  zastupnik Grada Zenica u namjeri da pomognu Kasumoviću i Husaković Besimu u izvršenju
  krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice,
  pa su tako Drino Vahdet, Ormanović Mesud i Krivdić Amel, iskorištavanjem svojih
  ovlašćenja, postupajući suprotno odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o
  privrednim društvima F BiH, neprovođenjem ranije donesene Odluke Skupštine o povećanju
  kapitala broj: … od 17.05.2017. godine, čije provođenje su bili dužni osigurati prema članu

  1. stav 1. tačka a), m) i nj) i članu 66. Statuta, odnosno prema članu 257. stav 1. tačka a) i
   člana 258. stav 1. Zakona o privrednim društvima F BiH, pa obzirom da se navedena Odluka
   direktno ticala poslovanja i najboljih interesa Društva i dioničara, jer se odnosila na povećanje
   osnovnog kapitala Društva, a shodno članu 4. naprijed navedenog Ugovora o zajedničkom
   finansiranju nabavke 10 autobusa marke „Higer“ broj: 02- 14-1772/12 od 06.02.2012. godine,
   dana 07.06.2018. godine svjesno i sa htijenjem, organizovali Vanrednu sjednicu Nadzornog
   odbora JKP „Zenicatrans– prevoz putnika“ d.d. Zenica, gdje su u tački 2. dnevnog reda po
   prijedlogu Predsjednika Nadzornog odbora donijeli Odluku o sazivanju vanredne Skupštine
   JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, i to za dan 22.06.2018. godine u 10,00 h, sa
   predloženom tačkom dnevnog reda broj 5. – Problematika potraživanja Grada Zenica prema
   JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, kojom prilikom svjesno nisu predložili
   razmatranje problematike potraživanja prema ostalim povjeriocima, iako su bili svjesni da se
   u knjigovodstvenim evidencijama tj. analitičkim karticama Grada Zenica, novčani iznos
   uloženih sredstava Općine Zenica shodno pomenutom Ugovoru o zajedničkom finansiranju
   nabavke 10 autobusa marke „Higer“ od 1.121.222,52 KM, nije vodio kao potraživanje Grada
   prema Društvu,
   pa postupajući suprotno odredbama tačke 42. Međunarodni računovodstveni standard 8.
   Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih promjena i greške, te suprotno odredbi
   člana 9. Zakona o finansijskom poslovanju, donijeli Zaključak broj: …, kojim su predložili,
   htijući da Skupština unatoč postojećoj navedenoj Odluci koja nikada nije provedena, niti
   stavljena van snage, što im je bilo poznato, donese Odluku kojom će se dati ovlaštenje Upravi
   da pod izgovorom „namirenja povjerilaca“, koji status povjerioca su ovim Zaključkom dali i
   Gradu Zenica, na ime obaveza po osnovu dokapitalizacije, raspolaže cjelokupnom imovinom
   Društva te da u tu svrhu zaključuje i potpisuje odgovarajuće ugovore, iako su bili svjesni, da
   su shodno naprijed citiranim zakonskim propisima bili dužni zadužiti Upravu Društva da
   predloži način izmirenja obaveza prema povjeriocima, te zadužiti Upravu da u hitnoj
   proceduri u saradnji sa Poreznom upravom F BiH, Kantonalni porezni ured u Zenici sačini
   reprogram izmirenja obaveza za poreze i doprinose i da iskoristi zakonsku mogućnost otpisa
   zateznih kamata za dugovanja za poreze i doprinose u iznosu cca 2,2 mil. KM, te da zaduži
   Upravu da provede Odluku Skupštine Društva o povećanju osnovnog kapitala JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, broj: … od 17.05.2017. godine, jer po poslovnim
   knjigama i ugovorenim obavezama nisu postojala novčana potraživanja Grada Zenica od
   predmetnog Društva, već obaveza Uprave Društva da provede Odluku o povećanju osnovnog
   kapitala u korist Grada Zenica,
   da bi potom odmah narednog dana 08.06.2018. godine Mašić Asmir iskorištavanjem svog
   službenog ovlaštenja, postupajući suprotno odredbama člana 32. (Odjeljak pod nazivom
   „Služba interne revizije“) stav 1. tačka 1) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih
   službi broj 02-49-3787/17-1 od 03.03.2017. godine, kojim je propisano, da interni revizor
   10
   između ostalog obavlja isključivo poslove interne revizije koja se odnosi na: reviziju
   organizacije, reviziju zakonitosti i regularnosti finansijskih transakcija, reviziju izvršenja i
   finansijsku reviziju, a sve u skladu sa međunarodnim standardima za internu reviziju,
   testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija, da je odgovoran za blagovremeno,
   zakonito i pravilno vršenje svih poslova u nadležnosti službe, te da odgovara za zakonito,
   stručno, svjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova, te suprotno članu 18. stav 3. i 4. Zakona o
   finansijskom poslovanja F BiH („Sl. novine“ broj 48/16) kojim je propisano, da poduzetnik u
   stanju nelikvidnosti ne smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili
   dovođenje povjerilaca u neravnopravan položaj,
   svjesno i sa htijenjem, sačinio i potpisao poslovnu ispravu pod nazivom „Stručni stav i
   mišljenje“ broj: … od 08.06.2018. godine u koju je unio neistinite podatke o dugu Društva
   prema Gradu Zenica i pričinjenoj navodnoj šteti za Grad, upućenu Nadzornom odboru JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, navodeći u istoj, da po osnovu nepostupanja po
   navedenom Ugovoru o zajedničkom finansiranju nabavke deset (10) autobusa marke „Higer“,
   Skupština Društva donese Odluku kojom bi kompenzirala učinjenje štete koja se ogledala u
   neprovođenju upisa povećanja kapitala na Grad Zenicu kako je bilo definisano članom 4.
   Ugovora, i da je potrebno postupiti na način, da se u korist Budžeta Grada izvrši povrat
   novčanih sredstava u iznosu od 1.121.222,52 KM ili da se izvrši prijenos korisne imovine
   Društva – „Autobuske stanice“ koja je iskazana kao vlasništvo JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica u korist Grada Zenica, kako bi se namirila odnosno kompenzirala
   navedena „šteta“ u vezi sa uloženim novčanim sredstvima Budžeta Grada,
   iako je bio svjestan i bilo mu je poznato da nije postojao novčani dug preduzeća prema Gradu
   Zenica, niti da je Grad Zenica bio povjerilac JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica,
   nego da se navedeni iznos odnosio isključivo na procentualno povećanje osnovnog kapitala
   preduzeća u korist Grada Zenica po osnovu zajedničke nabavke autobusa i da je svake godine
   u periodu od 2012. do 2017. godine u Budžetu Grada planirano na kontu 821500 – „Nabavka
   stalnih sredstava u obliku prava – učešće Grada u otplati kredita za nabavljene autobuse“
   otplata rata kredita, te iako je bio svjestan da je ranije Skupština Društva donijela Odluku o
   povećanju kapitala broj: … od 17.05.2017. godine, i da ista nikada nije provedena, a bilo mu
   je poznato da ista nikada nije bila stavljena van snage, niti da je zaključen anex ugovora o
   zajedničkom finansiranju nabavke 10 „Higer“ autobusa, pa je unatoč tom znanju,
   nadalje dana 12.06.2018. godine sačinio poslovnu ispravu pod nazivom „Reviziju sistema
   JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica od 2015. do 2017. godine u koju je
   svjesno i sa htijenjem unio neistinite podatke o dugu Društva prema Gradu Zenica i
   pričinjenoj navodnoj šteti za Grad, uz kratki osvrt na rad Uprave Društva za period januar –
   april 2018. godine“ broj: … od 12.06.2018. godine, gdje je u odjeljku 4.1. pod nazivom
   „nepravilnosti prilikom unosa nove imovine u Društvo „Higer“ autobusi“, a nakon što je i
   sam na početku odjeljka, na strani 8. utvrdio da je iz Ugovora o zajedničkom finansiranju
   nabavke 10 autobusa marke „Higer“ vidljivo da se radi o kreditnom zaduženju od
   1.890.000,00 KM gdje će učešće u otplati kredita iznositi 50%-50% općina i preduzeće, a da
   se po osnovu istog u članu 4. Ugovora zadužuje JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica da na kraju svake poslovne godine donese odgovarajuću poslovnu odluku o povećanju
   osnovnog kapitala JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, na strani 9. istog
   odjeljka, svjesno naveo neistinite podatke o „šteti“ i da je neophodno postupiti na način, da
   Skupština Društva treba poduzeti sve aktivnosti kako bi namirila učinjenu „štetu“ za budžet
   i imovinu Grada te da na teret preduzeća, a u korist Grada izvrši povrat uloženih sredstava, ili
   na ime Grada prenose određenu korisnu imovinu koja se vodi na preduzeću, kako bi se
   namirila učinjena šteta po Budžet i imovinu Grada Zenica, pri čemu je svjesno i sa htijenjem
   potpuno zanemario „Pismo Upravi Društva“ od 03.04.2018.godine, poslano od strane
   Društva za reviziju „O.&A.“ d.o.o. Zenica, u kojem je revizor u tački 2. primjedbi i preporuka
   istakao, da je Društvo na dan 31.12.2017. godine u konkretnom slučaju izvršilo procjenu
   dijela nekretnina Društva i procijenjenu vrijednost iskazalo kao revalorizovanu vrijednost tih
   nekretnina, te da je na ovaj način Društvo postupilo neispravno sa stanovišta primjene
   Međunarodnih standarda (MRS 16),
   11
   nakon čega je Baručija Kapidžić Almira, kao predsjedavajuća Skupštine JKP „Zenicatrans
   – prevoz putnika“ d.d. Zenica, iskorišćavanjem svog službenog ovlašćenja, postupajući
   suprotno odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o privrednim društvima F BiH,
   nakon održane Vanredne Skupštine JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica dana
   22.06.2018. godine, inicirane po naprijed navedenom Zaključku Nadzornog odbora Društva
   broj: … od 07.06.2018. godine, a nakon što je Drino Vahdet kao predsjednik Nadzornog
   odbora netačno informisao prisutne na Skupštini, da u periodu 2011. – 2017. godine ni na
   jednoj sjednici Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Skupštine, nije tretirana tematika
   dokapitalizacije, svjesno i sa htijenjem, prihvatila i potpisala donesenu Odluku Skupštine
   broj: … od 22.06.2018. godine, kojom je ovlastila direktora preduzeća Besima Husaković,
   člana Udruženja, da može u ime JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica raspolagati
   nepokretnom imovinom vlasništvo Društva, pa tako u članu 1. tačka 5. predmetne Odluke i
   nekretninom k.č.br. 557/2 Autobuskom stanicom – poslovna zgrada u privredi od 2285
   metara kvadratnih upisana u pl broj 1178 i u ZK izvadak broj 1465 k.o. Zenica I, tj. da isti
   može potpisivati ugovore o raspologanju imovinom za namirenje povjerilaca i prenijeti sva
   prava nad tim nekretninama, iako je bila svjesna da potpisivanjem nove Odluke od
   22.06.2018. godine stvara mogućnost raspolaganja korisnom imovinom Društva, prije svega
   Autobuskom stanicom i da na taj način stvara mogućnost umanjenja imovine Društva, što je i
   htjela,
   da bi potom Osmanović Zlatko dana 25.06.2018. godine, na području grada Zenica, kao
   gradski pravobranilac, iskorištavanjem svog službenog položaja, svjesno i sa htjenjem
   postupajući suprotno suprotno članu 8. Zakona o pravobranilaštvu ZDK ,
   sačinio i potpisao službenu ispravu- „Dopis sa specifikacijom“ broj: … od 25.06.2018.
   godine i istu dostavio JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, u koju je unio
   neistinite podatke o postojanju duga Društva prema Gradu Zenica sa zateznim kamatama, na
   način da je naveo, da je Služba interne revizije Grada Zenica utvrdila da JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica duguje Gradu Zenica iznos od 1.121.222,52 KM, KM sa
   pripadajućim zakonskim zateznim kamatama u iznosu od 629.610,48 KM, što ukupno iznosi
   1.750.833,08 KM, neistinito navodeći, da se dug odnosi na zaduženje po osnovu Ugovora o
   nabavci 10 autobusa marke „Higer“, tražeći „u svojstvu zakonskog zastupnika Grada Zenica“
   da Društvo odmah izmiri navedeni nepostojeći dug, iako je bio svjestan, da nije bio pismeno
   obaviješten od strane Službe interne revizije o navedenim zateznim kamatama, te iako je bio
   svjestan, da na takav nepostojeći dug nije trebalo niti obračunati zakonske zatezne kamate, pa
   samim time nije ni mogao tražiti od Društva da vrati Gradu nepostojeći dug sa obračunatom
   zakonskom zateznom kamatom, što je i htio, na koji način je postupao suprotno i članu 1. i 2.
   Zakona o visini stope zatezne kamate, jer je njegova dužnost bila da postupa po Ustavu,
   zakonu, te da prati zakone i sve druge propise shodno članu 8. Zakona o pravobranilaštvu
   ZDK, te shodno tome da kao Gradski pravobranilac u skladu sa odredbama člana 5. Ugovora
   o zajedničkom finansiranju i nabavci 10 autobusa marke „Higer“ dostavi u JKP „Zenicatransprevoz putnika“ d.d. Zenica opomenu pred i eventualno pokrene tužbu za izvršenje odredbe
   člana 4. predmetnog Ugovora,
   da bi potom 26.06.2018. godine Drino Vahdet, predsjednik, Krivdić Amel i Ormanović
   Mesud, članovi Nadzornog odbora, iskorištavanjem svojih ovlaštenja, postupajući suprotno
   odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o privrednim društvima F BiH,
   neprovođenjem ranije donesene Odluke Skupštine o povećanju kapitala broj: … od
   17.05.2017. godine, čije provođenje su bili dužni osigurati prema članu 64. stav 1. tačka a),
   m) i nj) i članu 66. Statuta, odnosno prema članu 257. stav 1. tačka a) i člana 258. stav 1.
   Zakona o privrednim društvima F BiH, u kojima je navedeno da je nadležnost i djelokrug rada
   Nadzornog odbora da nadzire poslovanje Društva, da sistemski nadzire poslovanje i
   zakonitost poslovanja Društva, da daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja
   nepravilnosti u radu, te da su predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni svoje obaveze i
   odgovornosti obavljati u skladu sa interesima Društva, svjesno i sa htijenjem donijeli
   Odluku broj: … kojom su najprije priznali nepostojeći osnovni dug kao i zakonske zatezne
   12
   kamate, odnosno priznali nepostojeće potraživanje Grada Zenica prema JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica, sve u ukupnom iznosu od 1.750.833,00 KM, pa usvojili da se
   radi namirenja predmetnog potraživanja izvrši prijenos prava vlasništva na predmetnoj
   Autobuskoj stanici procijenjene vrijednosti 2.000.840,36 KM prema procjeni vrijednosti broj:
   … od 11.06.2018. godine izrađene od strane vještaka građevinske struke kojeg su angažovali
   B. S.(član 1. Odluke), iako je realna tržišna vrijednost navedene nekretnine 5.325.027,00 KM,
   a da se razlika sredstava od 250.007,36 KM koju Grad Zenica isplati na račun preduzeća
   iskoristi za namirenje povjerilaca, između ostalih Porezne uprave F BiH, iako su znali za
   višemilionska potraživanja Porezne uprave F BiH prema poreznom obvezniku JKP
   „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, te istom Odlukom zadužili direktora Husaković
   Besima da u cilju izvršenja predmetne Odluke u ime JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica zaključi odgovarajući ugovor, kojim bi se prenijela sva prava na opisanim
   nekretninama na Grad Zenicu, a sve u cilju namirenja nepostojećeg novčanog potraživanja
   povjerioca Grada Zenica (član 2. Odluke),
   pri tom potpuno zanemarujući: akt Društva za reviziju „O.&A.“ d.o.o. Zenica od 22.11.2017.
   godine, u kojem se na osnovu zahtjeva JKP “Zenicatrans – prevoz putnika” d.d. Zenica, daje
   stav u pogledu provođenja namjeravanih promjena osnovnog kapitala po osnovu obaveza koje
   Društvo ima prema Gradu Zenica iskazanih na kontu obaveza koje se mogu konvertovati u
   kapital, sa opisom potrebnih mjera sa prikazanom strukturom kapitala po pojedinim fazama
   provođenja promjena, te Pismo Upravi Društva od 03.04.2018. godine, takođe poslano od
   strane Društva za reviziju „O.&A.“ d.o.o. Zenica,
   te su donošenjem navedene Odluke svjesno postupali suprotno i članu 55. stav 2. Zakona o
   porezu na dobit FBiH, kojim je propisano da obveznik ne može davati pozajmice ili vršiti
   prijenos imovine na druga pravna lica ukoliko ima neizmirenih obaveza na osnovu
   plaćanja javnih prihoda ili obaveza prema zaposlenicima sa osnova prihoda od
   nesamostalne djelatnosti jer su znali i bilo im je poznato, da je u periodu donošenja ove
   Odluke Društvo imalo porezni dug prema Poreznoj upravi FBiH – Kantonalni porezni ured
   Zenica u iznosu cca 5. mil. KM, na koji način su i onemogućili provođenje Odluke o
   povećanju kapitala, broj:… od 17.05.2017.godine,
   iako su bili svjesni, da „Ugovorom o zajedničkom finansiranju i nabavci 10 autobusa marke
   „Higer“ „ nije ugovoren dužničko-povjerilački odnos prema kome dužnik izmiruje obavezu u
   novcu ili stvarima (nekretninama), već odnos koji ima za posljedicu iz ulagačkog prava
   većinskog vlasnika, tj. na povećanje osnovnog kapitala Društva, tako da nije postojala
   mogućnost priznati nepostojeći dug i neosnovano obračunate zakonske zatezne kamate i
   donijeti Odluku o kompenziranju nepostojećeg duga za nekretnine (Autobuska stanica),
   pa su naprijed navedenim radnjama Fuad Kasumović zahtijevao i upućivao, Drino Vahdet,
   Krivdić Amel, Ormanović Mesud, Mašić Asmir, Baručija Kapidžić Almira i Osmanović
   Zlatko omogućili Kasumović Fuadu i Husaković Besimu zaključenje „Ugovora o prijenosu
   prava na nekretnini označenoj kao k.č. br. 557/2 Autobuska stanica umjesto izmirenja duga
   broj: OPU-IP-2018-176“ iz tačke II.2. optužnice i na taj način istima pomogli u pribavljanju
   imovinske koristi Gradu Zenica kao povezanom licu u vidu vrijednosti nekretnine označene
   kao k.č. br. 557/2 Autobuska stanica, u ukupnom iznosu od 616.928,34 KM, te pričinjavanju
   štete JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica kroz čin razvlašćenja nad imovinom po
   osnovu nepostojećeg duga Društva prema Gradu Zenica u visini procijenjenog iznosa
   Autobuske stanice od strane stalnog sudskog vještaka Dž. E., od 5.325.027,00 KM, zbog čega
   je došlo do umanjenja imovine Društva za vrijednost Autobuske stanice što je rezultiralo
   prouzrokovanjem stečaja nad Društvom, po prijedlogu vd direktora B. M. od 03.09.2020.
   godine, te pomogli istima, da teže povrijede pravo Porezne uprave Federacije Bosne i
   Hercegovine kao najvećeg povjerioca Društva, da naplati svoja dospjela potraživanja prema
   poreznom obvezniku Drušvu JKP „Zenicatrans–prevoz putnika“ d.d. Zenica u iznosu od
   7.887.053,71 KM, koliko su iznosile porezne obaveze na dan otvaranja stečaja, kao i ostalih
   povjerilaca,
   II.2.Kasumović Fuad, Husaković Besim i Osmanović Zlatko zajedno,
   13
   dana 28.06.2018. godine na području Grada Zenica, Kasumović Fuad, kao Gradonačelnik
   Zenice, u svojstvu službene osobe, ujedno predstavnik i zastupnik većinskog vlasnika Grada
   Zenica u Skupštini Društva, prekoračenjem svog službenog položaja, a Husaković Besim,
   kao direktor JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, u svojstvu odgovorne osobe,
   iskoristivši svoje ovlaštenje i Osmanović Zlatko, kao gradski pravobranilac, u svojstvu
   službene osobe, iskorištavanjem svog službenog položaja, zajednički i dogovorno, u
   notarskom uredu notara I. – S. V., svojim potpisima i pečatima, i to Kasumović pečatom
   Grada Zenica, Husaković pečatom JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i
   Osmanović Zlatko pečatom Gradskog pravobranilaštva, omogućili izradu poslovne isprave –
   „Ugovora o prijenosu prava na nekretnini označenoj kao k.č. br. 557/2 Autobuska stanica,
   poslovna zgrada u privredi u površini od 2.285 m2
   umjesto izmirenja duga“ broj: OPU-IP2018-176 sa neistinitim sadržajem u pogledu postojanja potraživanja Grada Zenica u iznosu
   od 1.121.222,52 KM prema navedenom Društvu, odnosno postojanja navodnog duga Društva
   prema Gradu Zenica, sa nezakonito obračunatim zateznim kamatama u iznosu od 629.610,48
   KM što ukupno iznosi 1.750.833,00 KM, koje neistinite podatke su pomenutom notaru lično
   dali i na osnovu priloženih dokumenata, prije svega isprava sa neistinitim sadržajem: „dopisa
   Gradskog pravobranilaštva Grada Zenica“ broj … od 25.06.2018. godine, „Stručnog stava i
   mišljenja“ Službe interne revizije Grada Zenica broj … od 08.06.2018. godine, „Konačnog
   revizorskog izvještaja“ iste Službe broj … od 12.06.2018. godine, i ostalih dokumenata o
   prihvatanju navedenog duga i zateznih kamata, pobrojanih od strane notara na strani 2.
   zaključenog Ugovora,
   bez da je o zaključenju ovog Ugovora odlučivalo Gradsko vijeće Grada Zenica, gdje je
   članom 2. ugovoreno, da prenosilac prenosi sticaocu svoje pravo na nekretnini označenoj kao
   k.č. br. 557/2 Autobuska stanica, poslovna zgrada u privredi u površini od 2.285 m2
   upisana u
   z.k. ul. br. 1465 i u p.l. br. 1178 K.O. Zenica I, a da sticalac prihvata ovaj prijenos umjesto
   isplate novčanog iznosa od 1.750.833,00 KM što predstavlja nepostojeći dug po kreditu sa
   neosnovano obračunatom zateznom kamatom, tako da sticalac na ovaj način u cijelosti
   postaje namiren u svom potraživanju prema prenosiocu, odnosno da je zaključenjem ovog
   Ugovora u cijelosti zamijenjena obaveza prenosioca prema sticaocu iz „Ugovora o
   zajedničkom finansiranju nabavke 10 autobusa marke „Higer“ „
   pa je Kasumović Fuad zaključujući i potpisujući navedeni ugovor sa neistinitim sadržajem i
   prihvatanjem nezakonito obračunatih zateznih kamata u iznosu od 629.610,48 KM na
   nepostojeći dug od 1.121.222,52 KM, bez Odluke Gradskog Vijeća i bez upoznavanja
   Gradskog vijeća o zaključenom ugovoru, postupao suprotno članu 34. stav 1. tačka 17. Statuta
   Grada Zenica broj: 01-01-13539/15 od 09.07.2015. godine, te suprotno članu 13. stav 2. tačka
  2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i suprotno
   članu 14. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,
   jer je bio svjestan i bilo mu je poznato da su sredstva u iznosu od 1.121.222,52 KM, koja su
   uplaćena na račun JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica od Općine Zenica i Grada
   Zenica, u periodu od 2012. godine do 2017. godine, na ime učešća u nabavci 10 autobusa po
   Ugovoru o zajedničkom finansiranju i nabavci 10 autobusa marke „Higer“, u knjigovodstvu
   Općine Zenica i Grada Zenica knjižena kao – „Ostala osnivačka ulaganja“, te da su predmetna
   sredstava u istim iznosima knjižena u knjigovodstvu JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica kao „Dugoročne obaveze prema Općini (konvertovani kapital)“ i da je ukupno
   izvršeno zaduženje u iznosu od 1.121.222,52 KM, što nedvojbeno ukazuje da se
   knjigovodstvenim evidentiranjem kod oba ugovorna subjekta predmetna novčana sredstva
   priznaju isključivo kao pravo u učešća u kapitalu (osnivačka ulaganja), odnosno obaveze koje
   se konvertuju u kapital, kao što je i članom 4. predmetnog „Ugovora o zajedničkom
   finansiranju nabavke 10 autobusa marke „Higer“ „ i definisano, a ne kao novčana
   potraživanja na koja se može zahtijevati povrat,
   dok je Husaković Besim zaključujući i potpisujući navedeni ugovor, postupao suprotno
   odredbama odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stav 4. i člana 258. stav 1. Zakona o
   privrednim društvima F BiH i suprotno odredbama tačke 42. Međunarodni računovodstveni
   14
   standard 8-Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjene i greške, jer je bio
   dužan pristupiti naknadnoj ispravci greške u pogledu konvertovanja obaveza Društva u
   povećanje osnovnog kapitala Društva u korist Grada Zenica, odnosno izvršiti implementiranje
   Odluke o povećanju kapitala od 17.05.2017. godine, što svjesno po zahtjevu i uputama
   organizatora Kasumović Fuada nije učinio, a zaključenjem ugovora isti su stvorili i obavezu
   po Grad Zenicu da prema JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica isplati 250.007,36
   KM što je predstavljalo razliku do iznosa procijenjene vrijednosti nekretnine, Osmanović
   Zlatko postupao suprotno članu 8. Zakona o pravobranilaštvu ZDK kojim je propisano da
   pravobranilac svoju funkciju obavlja samostalno u skladu sa Ustavom, na osnovu Zakona,
   drugih propisa i općih akata,
   pa su naprijed navedenim radnjama pribavili imovinsku korist Gradu Zenica kao povezanom
   licu u vidu nekretnine Autobuska stanica, u vrijednosti od 5.325.027,00 KM shodno procjeni
   stalnog sudskog vještaka Dž. E., te shodno činjenici da je Grad Zenica vlasnik 83,7196%
   dionica JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i da je u isto vrijeme ovim radnjama u
   vlasničkom dijelu u kapitalu ovog Društva pričinjena šteta za Grad Zenica u procentualnom
   iznosu vlasništva, što čini iznos od 4.458.091 KM (5.325.027,00 x 83,7196%), te uzimajući u
   obzir činjenicu da je Grad Zenica isplatio Društvu iznos od 250.007,36 KM na ime stvorene
   obaveze po navedenom ugovoru, to upućuje da je razlika između pribavljene imovinske
   koristi i štete, Grad Zenica ovim radnjama ostvario efektivnu imovinsku korist u iznosu od
   616.928,34 KM, dakle pribavili imovinsku korist Gradu Zenica kao povezanom licu u iznosu
   od 616.928,34 KM, te istovremeno oštetili JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica kroz
   čin razvlašćenja nad imovinom u visini procijenjenog iznosa Autobuske stanice od
   5.325.027,00 KM po procjeni stalnog sudskog vještaka Dž. E., i to prenošenjem autobuske
   stanice po osnovu nepostojećeg duga Društva prema Gradu Zenica u vlasništvo Grada, pa je
   zbog takvog njihovog postupanja došlo do umanjenja imovine Društva za vrijednost
   Autobuske stanice kao najvrjednije nekretnine u Društvu što je rezultiralo prouzrokovanjem
   stečaja nad Društvom, po prijedlogu vd direktora B. M. od 03.09.2020. godine, te
   istovremeno teže povrijedili pravo Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kao
   najvećeg povjerioca Društva, da naplati svoja dospjela potraživanja prema poreznom
   obvezniku Društvu JKP „Zenicatrans–prevoz putnika“ d.d. Zenica u iznosu od 7.887.053,71
   KM, koliko su iznosile porezne obaveze na dan otvaranja stečaja, kao i ostale povjerioce, čega
   su bili svjesni i što su htjeli,
   II.3. Fuad Kasumović, Osmanović Zlatko i Kratina Abdulah zajedno,
   dana 29.06.2018. godine, na području grada Zenica, samo dan kasnije nakon zaključenja
   „Ugovora o prijenosu prava na nekretnini umjesto izmirenja duga“ broj: OPU-IP-2018-176 od
   28.06.2018. godine,
   Osmanović Zlatko, kao gradski pravobranilac, u svojstvu službene osobe, po zahtjevu i
   upućivanju organizatora Udruženja Kasumović Fuada, kao gradonačelnika Zenice, u
   svojstvu službene osobe, ujedno predstavnika i zastupnika većinskog vlasnika Grada Zenica u
   Skupštini Društva, i u dogovoru i usaglašavanju sa članom Udruženja Kratina Abdulahom,
   kao šefom Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Zenici, u svojstvu službene osobe,
   svjesno i s ciljem da pribave imovinsku korist Gradu Zenica kao povezanom pravnom licu u
   vidu nekretnine-Autobuska stanica, u pomenutoj vrijednosti, a istovremeno s ciljem da
   spriječe uknjižbu hipoteke na istoj nekretnini po zahtjevu Kantonalnog poreznog ureda Zenica
   broj: … od 04.09.2017. godine, koji je zaveden u ZK Uredu Općinskog suda u Zenici pod
   brojem: …, znajući i svjesni da već 10 mjeseci postoji zaveden u ZK Uredu navedeni Zahtjev i
   da isti nije riješen, pa je
   Osmanović Zlatko iskorištavanjem svog službenog položaja postupajući suprotno članu 8.
   Zakona o pravobranilaštvu ZDK, sačinio, potpisao i dostavio istom ZK Uredu Zahtjev za upis
   vlasništva Grada Zenica na nekretnini i brisanje upisa prava raspolaganja „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ broj: …, odnosno brisanje prava vlasništva 1/1 navedenog Društva, koje je
   bilo vlasnik predmetne Autobuske stanice 1/1 još od 2013. godine, shodno članu 338. stav 1. i
   15
  3. Zakona o stvarnim pravima FBiH (Sl. Novine FBiH broj 66/13) u prilogu kojeg je dostavio
   Izvornik notarski obrađenog Ugovora sa neistinitom sadržinom broj: OPU-IP-2018-176 od
   28.06.2018. godine sa 10 priloženih dokumenata, koji je istog dana u 13,03 sati zaprimljen u
   Općinskom sudu u Zenici – Zemljišnoknjižni ured, a kojim je zatražio da se na nekretnini –
   Autobuska stanica odmah izvrši uknjižba prava vlasništva u korist Grada Zenica sa 1/1 dijela,
   da bi na osnovu istog zahtjeva i priložene dokumentacije, Kratina Abdulah, po zahtjevu i
   uputama Kasumović Fuada, postupajući suprotno odredbama člana 33. stav 4. Pravilnika o
   postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima F BiH („Sl. novine F BiH“ broj 5/03) kojim je
   propisano, da se upisi u zemljišne knjige vrše prema redoslijedu prijema, ukoliko podnosilac
   zahtjeva i osoba koja ima prvenstvo upisa ne odrede drugačije, te člana 30. Pravilnika o
   unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Zenici broj: 043-0-SU-10-000 221 od
   25.01.2010. godine, kojim je propisano da šef zemljišnoknjižnog ureda između ostalog
   organizuje i rukovodi radom ureda vodeći računa da se poslovi obavljaju uredno,
   blagovremeno i u skladu sa Zakonom,
   dana 02.07.2018. godine donio Rješenje broj: … kojim je dozvoljena uknjižba prava
   vlasništva na Autobuskoj stanici sa 1/1 dijela, na način da je, dana 29.06.2018. godine (petak)
   u 13,24 sati zaprimio odnosno protokolisao kroz elektronsku bazu podataka (e-grunt) Zahtjev
   Gradskog pravobranilaštva Zenica broj: … od 29.06.2018. godine radi upisa prava vlasništva
   na osnovu Ugovora o prenosu prava na nekretnini upisanoj u zk ul. 1465 KO Zenica I, broj:
   OPU IP-208-176 od 28.06.2018. godine, koji je zaveden pod brojem …, te istog dana, u 14,06
   sati postupio po tom zahtjevu i u roku od samo jednog radnog dana tačnije 02.07.2018.
   godine (ponedjeljak), donio navedeno Rješenje, iako je prema redoslijedu zahtjeva bila
   obaveza da se prethodno odluči po ranijem zahtjevu Kantonalnog poreznog ureda Zenica za
   koji nije upisana plomba,
   iako je znao i bio je svjestan da je od ranije postojao zahtjev Kantonalnog poreznog ureda
   Zenica koji je zaveden pod brojem: …, a da pri tome nije izvršio zabilježbu prijema tog
   zahtjeva u zemljišnoknjižni uložak na mjestu na kome treba da se izvrši zahtijevani
   upis/plomba, uz navođenje broja dnevnika, a što je bio u obavezi kao rukovodilac
   Zemljišnoknjižnog ureda, koji zahtjev je ostao neriješen duže od deset mjeseci, pa je tako
   postupao suprotno navedenim propisima,
   pa su naprijed navedenim radnjama Fuad Kasumović zahtijevao i nalagao, Osmanović
   Zlatko i Kratina Abdulah, omogućili i pomogli Kasumoviću pribavljanje imovinske koristi
   Gradu Zenica kao povezanom pravnom licu u vidu nekretnine označene kao k.č. br. 557/2
   Autobuska stanica, u vrijednosti od 5.325.027,00 KM shodno procjeni stalnog sudskog
   vještaka Dž. E., te shodno činjenici da je Grad Zenica vlasnik 83,7196% dionica JKP
   „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i da je u isto vrijeme ovim radnjama u vlasničkom
   dijelu u kapitalu ovog Društva pričinjena šteta za Grad Zenica u procentualnom iznosu
   vlasništva, Grad Zenica ovim je radnjama ostvario efektivnu imovinsku korist u iznosu od
   616.928,34 KM dakle omogućili pribavljanje imovinske koristi Gradu Zenica kao
   povezanom licu u ukupnom iznosu od 616.928,34 KM, te istovremeno omogućili da se ošteti
   JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica kroz čin razvlašćenja nad imovinom u visini
   procijenjenog iznosa Autobuske stanice, od strane Stalnog sudskog vještaka Dž.E., u visini od
   5.325.027,00 KM, a istovremeno spriječili i teže povrijedili pravo Porezne uprave FBiH,
   Kantonalni porezni ured Zenica, da po navedenom zahtjevu zasnuje zakonsku hipoteku nad
   predmetnom Autobuskom stanicom kako bi Porezna uprava F BiH osigurala svoje dospjelo
   potraživanje prema poreznom dužniku JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ koji se do
   donošenja rješenja po zahtjevu Gradskog pravobranilaštva Zenica vodilo kao vlasnik
   nekretnine Autobuske stanice 1/1, čega su bili svjesni i što su i htjeli,
   II.4.Mehić Edin, Kasumović Fuad, Drino Vahdet i Husaković Besim,
   Tokom 2018. godine, na području grada Zenica, svjesno i sa htijenjem, Mehić Edin i Drino
   Vahdet kao članovi Udruženja, po uputama i zahtjevu organizatora Udruženja Kasumović
   Fuada kao gradonačelnika Zenice u svojstvu službene osobe, ujedno predstavnika i
   16
   zastupnika većinskog vlasnika Grada Zenica u Skupštini Društva, Husaković Besim kao član
   Udruženja, pa su:
   Mehić Edin, kao direktor „Računovodstvo“ d.o.o. Zenica, nakon što je sa Husaković
   Besimom zaključio Ugovor o izradi završnog računa za 2017. godinu broj: … od 07.02.2018.
   godine čiji je predmet bio izrada završnog računa za 2017. godinu kod JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica kao naručioca i Ugovor o pružanju konsultantskih usluga broj: …
   od 28.02.2018. godine čiji je predmet bio pružanje konsultantskih usluga JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica za 2018. godinu, iskorištavanjem svog ovlašćenja, postupao
   suprotno članu 1. i 2. Zakona o visini stope zatezne kamate F BiH („Službene novine
   Federacije BiH“, broj 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18), suprotno članu 14. Zakona o
   računovodstvu i reviziji F BiH („Sl. novine F BiH“ broj 83/09) kojim je propisano da
   knjigovodstvena isprava kao pisani dokaz ili memorisani elektronski zapis o nastalom
   poslovnom događaju, koja je potpisana od strane lica koje je ovlašteno za sastavljanje i
   kontrolu knjigovodstvene isprave služi kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama, te
   suprotno članu 127. stav 2. u vezi sa stavom 1. Zakona o privrednim društvima FBiH,
   kojim je propisano da od dana donošenja odluke iz stava 1. ovog člana osnivači su
   neograničeno solidarno odgovorni za povrat sredstava uplaćenih iznad iznosa osnovnog
   kapitala, sa kamatom obračunatom po kamatnoj stopi na depozite po viđenju kod banke kod
   koje je vršena uplata dionica, a u konkretnom slučaju bio je svjestan da nikakav novčani iznos
   nije bio uplaćen iznad iznosa osnovnog kapitala, tako što je:
   na usmeni zahtjev člana Udruženja Drino Vahdeta da izvrši obračun zateznih kamata na
   iznos od 1.121.222,52 KM nepostojećeg duga, a nakon što je prema pravnoj osobi JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica uputio pismeni dopis broj: … od 19.06.2018.
   godine pod nazivom „Obavijest o uplati za povećanje kapitala“, u kojem je naveo da je
   Općina Zenica kao osnivač JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica izvršila uplatu na
   ime povećanja kapitala iznos od 1.121.222,52 KM, te obzirom da je Općina Zenica svojim
   odlukama predmetna sredstva opredijelila kao povećanje temeljnog kapitala, a koje nije
   izvršeno, Općina Zenica ima pravo na kamatu po kamatnoj stopi na depozite i da takav stav
   proizlazi iz odredbe člana 127. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine F BiH“ 81/15),
   dana 26.06.2018. godine izvršio obračun zateznih kamata na iznos od 1.121.222,52 KM
   nepostojećeg duga, iako je bio svjestan da se zatezne kamate nisu trebale niti mogle
   obračunati, jer nije bilo kašnjenja u otplati predmetnog kredita od strane Općine, odnosno
   Grada Zenica i da navedeni iznos nije bio nikakav dug Društva prema Gradu, pa je unatoč
   tome obračun izvršio, a potom sačinio dokument pod nazivom „Dostava obračuna kamata“
   od 26.06.2018. godine zaprimljen u JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica pod
   brojem: … od 26.06.2018. godine, u kojem je sačinio tabelarni pregled obračuna zatezne
   kamate, navodeći da je obračun kamata izvršio na osnovu usmenog zahtjeva JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, a vezan za dugovanje prema Gradu Zenica i da
   ukupna zatezna kamata na dan 31.05.2018. godine iznosi 629.610,40 KM koju je obračunao
   po stopi 12% što je prikazao u tabeli, a na kraju naveo da obračun kamate nije izvršio u
   skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH, nego u skladu sa Zakonom o zateznim
   kamata u F BiH, bez ikakvog obrazloženja takvog svog nezakonitog postupanja,
   dok je Husaković Besim, kao odgovorna osoba, nevršenjem svog ovlašćenja direktora JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, dopustio i prihvatio, te nije spriječio takav
   obračun zateznih kamata na nepostojeći dug, pa umjesto da Husaković Besim i Vahdet
   Drino, postupe sa pažnjom dobrog privrednika i u najboljem interesu za Društvo, postupili
   suprotno članu 32. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o privrednim društvima F BiH, iako su bili
   svjesni i bilo im je poznato da se zatezna kamata obračunava na kašnjenje u plaćanju
   dospjelih obaveza kako to propisuje član 1. Zakona o visini stope zateznim kamatama F BiH,
   što u konkretnom nije bio slučaj, a bilo im je i poznato da shodno članu 4. „Ugovora o
   zajedničkom finansiranju i nabavci 10 autobusa marke „Higer“, JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica nije imao novčanu obavezu prema Gradu Zenica u smislu vraćanja
   uplaćenog iznosa, već samo obavezu da poveća osnovni kapital u korist Grada Zenica u visini
   uplaćenih sredstava, što ukazuje da nije ni moglo biti kašnjenja u plaćanju, pa samim time
   17
   nije moglo biti ni obračunavanja zateznih kamata na novčani iznos od 1.121.222,52 KM, pa je
   Mehić Edin po zahtjevu i usaglašavanju sa Kasumović Fuadom i Drino Vahdetom
   omogućio da nepostojeći dug poraste na iznos od 1.750.833,00 KM, dok je prilikom takvog
   obračunavanja zakonske zatezne kamate, obračunom iskazao veći iznos kamate za 116.135,00
   KM,
   da bi potom Mehić Edin, po zahtjevu i uputama Drino Vahdeta, kao predsjednika
   Nadzornog odbora Društva,
   -tačno neutvrđenog dana, u februaru mjesecu 2018. godine, postupajući suprotno
   odredbama Pravilnika o kontnom okviru, sadržini konta i primjeni kontnog okvira za
   privredna društva FBiH, član 32. tačka (11) kojim je propisano slijedeće: „(11) Na kontu 409
   – Ostala dugoročna rezervisanja, iskazuju se rezervisanja za izdate garancije i druga jamstva i
   ostala rezervisanja u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom
   računovodstvenom politikom“, a članom 35. tačka (5) je definisano: „(5) Na kontu 432 –
   Dobavljači u zemlji, iskazuju se obaveze prema dobavljačima u zemlji, osim prema
   povezanim pravnim licima,
   svjesno i sa htijenjem, kao „de facto“ Šef Službe za računovodstvo JKP „Zenicatrans – prevoz
   putnika“ d.d. Zenica naložio H. E., koordinatoru Službe finansija i računovodstva JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica dok je ova zajedno sa kolegicom M. V. radila
   finansijski izvještaj JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica za 2017. godinu, da bez
   vjerodostojne knjigovodstvene isprave i bez sravnjenja obaveze i potraživanja sa Gradom
   Zenica u vezi zajedničkog finansiranja 10 „Higer“ autobusa, izvrši preknjiženje ulaganja
   Grada Zenica za nabavku istih autobusa u iznosu od 1.121.222,52 KM koja su se do tada
   vodila na kontu 41000 – „dugoročne obaveze prema Općini (konvertovani kapital)“, sa tog
   konta, na konto 40950 – „dugoročna razgraničenja“, što je H. E. i učinila, vjerujući u
   ispravnost uputa Mehić Edina, jer joj je od ranije bilo naloženo od strane Drino Vahdeta, da
   od dolaska Mehić Edina za pružanje konsultantskih usluga u svom budućem radu slijedi
   isključivo njegove upute, te je izvršila naloženo knjiženje prema temeljnici za knjiženje sa
   datumom 31.12.2017. godine, na koji način je stvorena lažna obaveza vraćanja navedenih
   uloženih sredstava Gradu Zenica, iako je znao i bio svjestan da su u Gradu Zenica navedena
   uložena novčana sredstva bila knjižena na kontu 821529-„Ostala osnivačka ulaganja“ i konto
   011529-„Ostala osnivačka ulaganja“, i da je shodno članu 4. Ugovora o zajedničkom
   finansiranju nabavke 10 autobusa marke „Higer“ trebalo povećati procentualno učešće Grada
   Zenica u kapitalu, a srazmjerno uloženim sredstvima u iznosu od 1.121.222,52 KM, a ne za to
   stvarati obavezu vraćanja uloženih sredstava, te iako je bio svjestan, da bi jedino ispravno
   postupanje prilikom knjiženja bilo prenos sredstava u iznosu od 1.121.222,52 KM sa konta
   41000 – „Dugoročne obaveze prema Općini (konvertovani kapital)“ na konto 300 – „Dionički
   kapital“,
  • da bi potom u julu mjesecu 2018. godine, tj. nakon zaključenja „Ugovora o prijenosu
   prava na nekretnini -Autobuska stanica umjesto izmirenja duga“, broj: OPU-IP-2018-176,
   postupajući na isti način kao i u slučaju prvog knjiženja ponovo naložio H. E., i to
   posredstvom svog uposlenika „Računovodstvo“ d.o.o. Zenica O. J., da retroaktivno izvrši
   knjiženje iznosa od 1.121.222,52 KM sa konta 40950 – „dugoročna razgraničenja“ bez
   vjerodostojne knjigovodstvene isprave, na konto 43200 – „obaveze prema dobavljačima“, pa
   je H. E. iz istih navedenih razloga, a neznajući da je zaključen navedeni Ugovor, to i učinila i
   provela knjiženje prema temeljnici od 01.07.2018. godine, gdje je kao dobavljač naznačen
   Grad Zenica, iako Grad Zenica nije ništa prodao, niti dao pozajmicu, niti izvršio kakvu
   uslugu prema Društvu, pa nije imao evidentirana potraživanja prema JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica po tom osnovu, na način da je poslao O.J. u Službu finansija i
   računovodstva JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, što je ovaj i učinio i po
   njegovom nalogu H. E. prenio upute na ceduljuici koje mu je dao Mehić Edin i koje su se
   odnosile na prenos iznosa 1.121.222,52 KM sa konta 40950 na konto 43200, da bi tada
   istovremeno po nalogu i uputama Mehića, bio uknjižen i obračun zateznih kamata u iznosu od
   629.610,48 KM kao dug Društva prema Gradu Zenica, koje su bile neosnovane, te uknjižena
   prodaja Autobuske stanice za iznos od 2.000.840,36 KM, potom izvršena kompenzacija
   18
   iznosa od 1.750.833,00 KM što je bio zbir iznosa nepostojećeg duga Društva prema Gradu
   Zenica i isto tako neosnovano obračunate zatezne kamate, nakon kojih knjiženja je stvoren
   lažni dug Grada Zenica prema Društvu u iznosu od 250.007,36 KM kao razlika između
   kupoprodajne cijene po ugovoru i nepostojećeg duga Društva prema Gradu sa neosnovanom
   zateznom kamatom,
   -da bi takođe u istom periodu, a nakon prenosa Autobuske stanice u vlasništvu Grada Zenica
   po osnovu nepostojećeg duga ponovo poslao svog zaposlenika O. J., posredstvom kojeg je na
   isti način naložio H.E. da izvrši bez vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava retroaktivno
   knjiženje prenosa autobuske stanice sa konta 02100-„građevinski objekti“ na konto
   01600- konto „prava raspolaganja“ u ukupnom iznosu nabavne vrijednosti autobuske
   stanice 5.236.125,60 KM, što je H. E. iz isth razloga kao naprijed učinila i provela naloženo
   knjiženje na temeljnici-dnevniku knjiženja sa datumom 02.01.2018. godine, kako je to
   prikazano na dnevniku knjiženja- temeljnici JKP Zenicatrans- prevoz putnika d.d. Zenica
   redni broj: 1847000000115, iako je to bio praznik, neradni dan odnosno drugi dan Nove
   godine, a knjiženje se zaista desilo poslije prenosa Autobuske stanice tj. iza kraja mjeseca
   juna 2018. godine, pa su naprijed navedenim radnjama Mehić Edin nezakonitim
   obračunavanjem zateznih kamata na nepostojeći dug pričinio štetu Društvu u iznosu od
   629.610,48 KM, te su sačinjeni naprijed opisani nalozi za knjiženje sa neistinitim
   podacima po njegovim uputama, s ciljem da se upotrijebe kao pravi, a koje je Mehić Edin
   upotrijebio prilikom izrade završnog računa za 2017. godinu koji neistiniti podaci su ušli u
   bruto bilans Društva za 2017. godinu, a na osnovu kojeg se radi završni račun (bilans stanja,
   bilans uspjeha i drugi propisani obrasci), tako da su ovi podaci ušli u poslovne knjige JKP
   „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, a što je bilo poznato i Husaković Besimu koji nije
   spriječio takva retroaktivna knjiženja sa neistinitim podacima i bez vjerodostojnih
   knjigovodstvenih isprava, kao i Drino Vahdetu koji svjesno i sa htijenjem postupajući
   suprotno odredbi člana 131. Statuta JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ dd Zenica broj 12-
   1/18 od 22.06.2018. godine, nije organizovao pripremu istinitih računovodstvenih izvještaja i
   finansijskih iskaza sačinjenih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, kao
   i propisima o računovodstvenim i revizijskim standardima F BiH,
   te su Mehić Edin, Drino Vahdet i Husaković Besim, a što su i htjeli, omogućili pribavljanje
   imovinske koristi Gradu Zenica kao povezanom licu u vidu nekretnine Autobuska stanica, u
   vrijednosti od 5.325.027,00 KM shodno procjeni stalnog sudskog vještaka Dž.E., te shodno
   činjenici da je Grad Zenica vlasnik 83,7196% dionica JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d.
   Zenica i da je u isto vrijeme ovim radnjama u vlasničkom dijelu u kapitalu ovog Društva
   pričinjena šteta za Grad Zenica u procentualnom iznosu vlasništva, Grad Zenica ovim
   radnjama ostvario efektivnu imovinsku korist u iznosu od 616.928,34 KM, te istovremeno
   svojim radnjama pomogli da se ošteti JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica kroz čin
   razvlašćenja nad imovinom u visini procijenjenog iznosa Autobuske stanice, od strane
   Stalnog sudskog vještaka Dž.E., te da se teže povrijedi pravo Porezne uprave F BiH kao
   najveći povjerilac Društva da namiri svoje dospjele porezne obaveze, kao i drugi povjerioci
   Društva.
   II.5. Kasumović Fuad, Drino Vahdet, Ormanović Mesud i Krivdić Amel
   početkom 2019. godine na području Grada Zenica, Drino Vahdet kao predsjednik, te
   Ormanović Mesud i Krivdić Amel kao članovi Nadzornog odbora JKP „Zenicatrans –
   prevoz putnika“ d.d. Zenica, kao članovi Udruženja, iskoristivši svoja ovlaštenja, s ciljem da
   umanje imovinu Društva, likvidnost, a potom i solventnost što direktno utiče na stvaranje
   uslova za pokretanje stečaja, po zahtjevu i uputama organizatora Udruženja Kasumović
   Fuada kao gradonačelnika Zenice u svojstvu službene osobe, ujedno predstavnika i
   zastupnika većinskog vlasnika Grada Zenica Skupštini Društva, a znajući za prezaduženost
   Društva i višemilionska dugovanja prema povjeriocu Porezna uprava FBiH za neisplaćene
   porezne obaveze, svjesno i sa htijenjem, postupajući suprotno članu 64. stav 1. tačka a), m) i
   19
   nj) i članu 66. Statuta Društva broj: 4599-1/06 od 27.12.2006. godine, odnosno članu 257.
   Stav 1. Tačka a) i člana 258. Stav 1. Zakona o privrednim društvima F BiH, te postupajući i
   suprotno odredbama člana 32. stav 1. tačka d) i stava 4. Zakona o privrednim društvima F
   BiH, donijeli odluku da se zaduži Uprava preduzeća JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica, da se pripremi dokument u kojem bi se prikazali finansijski efekti povećanja cijena za
   kupce-korisnike usluga prevoza „ArcelorMittal Zenica“ i „Prevent“ Zenica i to varijante da
   se povećaju cijene za 20,30 i 50 % što je Uprava i uradila, da bi potom Vahdet Drino
   organizovao pregovore sa kupcima „ArcelorMittal Zenica“ i „Prevent“ Zenica, u kojima je
   bio isključiv da se cijene povećaju iako je znao da je u to vrijeme cijena nafte bila stabilna,
   kao i da su navedeni kupci bili izuzetno uredne platiše i da su sve obaveze blagovremeno
   izmirivali, te iako je bio svjestan da je godišnji prihod od ova dva grosista- velika kupca bio, i
   to prihod od „ArcelorMittal“ Zenica 849.756,86 KM, a „Prevent“ Zenica d.o.o. Zenica
   509.858,24 KM, što ukupno iznosi 1.359.615,10 KM, pa svjestan značaja saradnje sa ova dva
   kupca i navedenog prihoda koji su donosili Društvu na godišnjem nivou od kojeg prihoda su
   se isplaćivale plaće radnicima i porezi i doprinosi iz i na plaće, insistirao da se cijene povećaju
   ili će raskinuti ugovor a što je bilo poznato i članovima Udruženja Ormanović Mesudu i
   Krivdić Amelu, koji nisu preduzeli nikakve mjere kako ne bi došlo do raskida ugovora, pa je
   zbog takvog njegovog načina pregovaranja i insistiranja došlo do raskidanja odnosno
   neprodužavanja ugovora sa navedenim kupcima, zbog čega je ukupni izgubljeni godišnji
   prihod zbog neprodužavanja (raskidanja) ugovora sa „ArcelorMittal“ Zenica, „Prevent“ d.o.o.
   Zenica iznosio cca. 170.000,00 KM mjesečno, što je pored prenosa vlasništva nad
   autobuskom stanicom na Grad Zenica, najznačajniji uzrok prestanka radne aktivnosti JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica i pokretanja stečajnog postupka, pa su Drino
   Vahdet, Ormanović Mesud i Krivdić Amel naprijed navedenim radnjama prouzrokovali
   štetu Društvu u 2019. godini najmanje 1.000.000,00 KM, te doprinijeli da se umanji imovina
   Društva, likvidnost, a potom i solventnost što je direktno uticalo na stvaranje uslova za
   pokretanje stečaja, što se na kraju i desilo pa je dana 21.12.2020. godine otvoren stečaj po
   prijedlogu v.d. direktora navedenog Društva B. M. od 03.09.2020. godine,
   II.6. Fuad Kasumović sam,
   u periodu od 20.05.2019. godine do 23.05.2019. godine na području Grada Zenica, kao
   organizator Udruženja, a kao gradonačelnik Zenice, u svojstvu službene osobe i ujedno
   predstavnika i zastupnika većinskog vlasnika Grada Zenica u Skupštini Društva, iskoristio
   svoj službeni položaj, u namjeri da Društvo ostane bez sredstava iz Budžeta planiranih u
   Budžetu za 2019. godinu u iznosu od 400.000,00 KM za nabavku novih autobusa i da se na
   taj način umanji imovina Društva, svjesno i htijući da realizira navedene namjere postupajući
   suprotno odredbama člana 34. stav 1. tačka 4., 5. i 18. Statuta Grada Zenica, kojim je
   definisano u tački 4. da je kao nosilac izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Grada
   odgovoran za izvršavanje Budžeta Grada, u tački 5. da obavlja upravljački nadzor nad
   zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač Grad, te im daje upute za rad, i
   tački 18. da se brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava grada,
   navedena planirana sredstva iz Budžeta Grada u iznosu od 360.000,00 KM koja je direktoru
   navedenog Društva T. D. predstavio kao sredstva iz budžetske rezerve Grada i kao pomoć za
   Društvo radi isplate zaostalih plata radnicima, u što ga je i uvjerio, tako što je dana
   20.05.2019. godine u svom Kabinetu u prisustvu članova Izvršnog odbora sindikata JKP
   Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica K. S. i Š. J. od kojih je prethodno bio upoznat da
   Društvo ima probleme sa isplatom martovske i aprilske plate za 2019. godinu, u telefonskom
   razgovoru od T. D. najprije tražio informaciju koliko je neophodno novca za isplatu
   navedenih plata, na što je T. D. odgovorio da mu je potrebno malo vremena da bi to provjerio,
   a na ovo je Fuad Kasumović rekao: „Kakav si direktor, ne znaš kolika ti je plata, ali te pitam
   koliko je neophodno novca za isplatu dvije zaostale bruto plate za zaposlenike“, da bi ga T. D.
   ubrzo nazvao i rekao mu traženi podatak, tj. da mu je za isplatu jedne bruto mjesečne plate
   radnicima Društva potrebno oko 180.000,00 KM, dakle za dva mjeseca ukupno 360.000,00
   20
   KM, da bi potom Fuad Kasumović nakon što je dobio traženi podatak telefonskim putem u
   prisustvu K. S. i Š. J. odmah bez odlaganja naložio nadležnoj gradskoj Službi da odmah
   pripreme Zaključak broj: 02-14-10546/19 na iznos od 360.000,00 KM i da se novac bez
   odlaganja prebaci na transakcijski račun Društva otvoren kod „ASA Banka“ d.d. broj: …,
   rekavši u tom telefonskom razgovoru između ostalog i slijedeće: „Nije to tvoj problem,
   kasnije ćemo to prebaciti s jednog na drugi konto!!!“, nakon čega je na poziv navedenih
   predstavnika Izvršnog odbora sindikata JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica otišao u
   poslovne prostorije Društva gdje su ga dočekale desetine radnika na čelu sa direktorom T. D.,
   te se obratio svim prisutnim, rekavši da je došao da ih upozna da je s ciljem prevazilaženja
   problema radnika i njihovih porodica prebacio novac iz budžeta Grada za zaostale dvije plate,
   navodeći da je voljan pomoći Društvu, kojom prilikom je njegovo obraćanje radnicima
   zabilježila i kamera TV Zenica, a objavljeno je i na web stranici Grada Zenica, na koji način
   je svojim prethodno opisanim postupcima uvjerio direktora, članove Izvršnog odbora
   sindikata, ali i sve prisutne radnike Društva, kao i javnost grada Zenice, da su im iz
   budžetskih rezervi Grada Zenica obezbjeđena dodatna sredstva za neisplaćene dvije plaće,
   pored zagarantovanih 400.000,00 KM koja su u Budžetu Grada Zenica za 2019. godinu bila
   predviđena na ime kapitalnih ulaganja, iako je bio svjestan da nisu osigurana dodatna sredstva
   i da će zaostale plate radnicima isplatiti iz sredstava predviđenih u Budžetu Grada za 2019.
   godinu u iznosu od 400.000,00 KM namijenjenih u svrhu kapitalnog ulaganja u Društvo radi
   nabavke novih autobusa,
   nakon čega je direktor T. D. odmah u toku obraćanja Fuada Kasumovića radnicima na opisani
   način, popunio virmane i isplatio radnicima zaostale plate na račune radnika JKP „Zenicatrans
   – prevoz putnika“ d.d. Zenica, jer je bio potpuno uvjeren da je gradonačelnik navedena
   novčana sredstva isplatio iz budžetskih rezervi Grada, da bi tri dana nakon toga shvatio da je
   obmanut, kada je putem djelovodnog protokola Društva zaprimio dana 23.05.2019. godine
   navedeni Zaključak broj: 02-14-10546/19 od 20.05.2019. godine potpisan od strane
   Kasumovića, u kojem je stajalo, da je iznos od 360.000,00 KM prebačen Društvu na ime
   kapitalnih ulaganja, tj. za nabavku novih autobusa, a ne za isplatu martovske i februarske
   plate kako ga je to tri dana ranije uvjerio Gradonačelnik Grada Zenica i da se od njega traži da
   opravda utrošak navedenih sredstava, pa je direktor T. D. tek tada shvatio da ga je
   Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, garantujući njemu i radnicima dana 20.05.2019.
   godine, da novac iz Budžeta daje za dvije zaostale plate radnika, svjesno naveo, da od novca
   namijenjenog za kapitalna ulaganja, radnicima isplati dvije zaostale plate, dakle, naveo ga, da
   namjenska sredstva utroši u drugu svrhu od one za koju su odobrena, zbog čega je Društvo
   ostalo uskraćeno za nabavku novih autobusa, odnosno ostalo bez mogućnosti da nabavkom
   autobusa poboljša svoje redovne aktivnosti, da se Društvu uveća imovina i omogući izlazak iz
   finansijske krize u kojoj se Društvo u to vrijeme nalazilo, te nanio štetu Društvu u iznosu od
   360.000,00 KM zbog nemogućnosti planirane nabavke novih autobusa,
   II.7. Fuad Kasumović sam,
   da bi nakon svih naprijed opisanih radnji u vremenskom periodu od 27.08.2019. godine do
   21.12.2020. godine, na području Grada Zenica, Kasumović Fuad kao organizator i kao
   gradonačelnik Zenice, u svojstvu službene osobe i ujedno predstavnika i zastupnika većinskog
   vlasnika Grada Zenica u Skupštini Društva, nakon što je pribavio imovinsku korist Gradu
   Zenica kao povezanom pravnom licu u vidu nekretnine Autobuska stanica, u vrijednosti iz
   tačke I. ove optužnice
   pa s ciljem nanošenja štete Društvu sprječavanjem pružanja novčane pomoći JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, te sprječavanjem „ozdravljenja“ Društva, te
   istovremeno s ciljem oštećenja povjerilaca i onemogućavanja Porezne uprave Federacije
   Bosne i Hercegovine kao najvećeg povjerioca Društva, da naplati svoja dospjela potraživanja
   prema poreznom obvezniku Drušvu JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica u iznosu
   od najmanje 5.000.000,00 KM, čega je bio svjestan, što je i htio,
   21
   nevršenjem svoje službene dužnosti, postupio suprotno odredbama člana 34. stav 1. tačka 2. i
  1. Statuta Grada Zenica, kojim je propisano, da je gradonačelnik nadležan da osigurava
   izvršavanje odluka i drugih akata Gradskog vijeća i da je odgovoran za njihovo provođenje, te
   da je kao nosilac izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Grada odgovoran za
   izvršavanje Budžeta Grada, tako što svjesno i sa htijenjem nije postupio po Zaključku
   Gradskog vijeća od 23.09.2019. godine kojim je izmijenjen Zaključak broj: 01-14-19444/19
   od 27.08.2019. godine, a kojim je zadužen Gradonačelnik da kroz Rebalans Budžeta Grada za
  2. godinu osigura 400.000,00 KM za JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica na
   ime interventne pomoći, zatim po 150.000,00 KM od čega 100.000,00 Poreznoj upravi F BiH
   na ime reprograma duga i 50.000,00 KM za nabavku voznih jedinica,
   iako je bio svjestan da je prema članu članu 15. stav 1. tačka 5. Zakona o principima lokalne
   samouprave u F BiH, on dužan da provodi politiku jedinice lokalne samouprave u skladu sa
   odlukama Vijeća, izvršava Budžet jedinice lokalne samouprave i osigurava primjenu odluka i
   drugih akata Vijeća, te da je shodno članu 34. stav 1. tačka 2. Statuta Grada on dužan da
   provede navedeni Zaključak, pa je neprovođenjem ovog Zaključka onemogućio dodjelu
   navedenih sredstava za JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, koja su bila
   neophodna za dalji rad Društva, što je doprinijelo dolasku Društva u stanje potpune
   nelikvidnosti i nemogućnosti izmirenja obaveza i što je sa naprijed opisanim radnjama ostalih
   članova Udruženja dovelo do stečaja Društva, jer neodobravanjem uplate sredstava po
   navedenim zaključcima Gradskog vijeća Grada Zenica u iznosu od 550.000,00 KM nije
   spriječio blokiranje računa od strane Porezne uprave FBiH – Kantonalni porezni ured Zenica i
   na taj način nije pružio priliku za poduzimanje ekonomskih mjera u spriječavanju stečaja, pa
   je naprijed navedenim radnjama nanio štetu JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica u
   iznosu od 550.000,00 KM,
   III. ĐOZO AMELA,
   u vremenskom periodu od 10.11.2017. godine do 02.07.2018. godine, u Zenici, kao
   službena osoba u Federaciji, u svojstvu zemljišnoknjižnog referenta – višeg referenta za
   vođenje zemljišnih knjiga u Općinskom sudu Zenica, Zemljišnoknjižni ured, na koje radno
   mjesto je raspoređena prema Rješenju Općinskog suda u Zenici broj: … od 11.02.2008.
   godine, svjesnim kršenjem odredaba člana 30. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
   Općinskog suda u Zenici broj: 043- 0-SU-10-000 221 od 25.01.2010. godine, prema kojem
   opisu poslova je bila dužna da vrši kontrolu zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije za
   uknjižbu i daje strankama obavještenja i upute u vezi zemljišnoknjižnog postupka, očito
   nesavjesno postupila u vršenju dužnosti, zbog čega je pravo Porezne uprave Federacije BiH
   teško povrijeđeno, na način da je, kao zemljišnoknjižna referentica u Općinskom sudu Zenica,
   Zemljišnoknjižni ured, neblagovremeno izvršila povjereni posao odnosno neblagovremeno
   odlučila o zahtjevu za upis hipoteke, što je i htjela, iako je bila svjesna da je postupanje po
   zahtjevima za upis hipoteke, prema ustaljenoj praksi ZK ureda, hitno, kojim postupanjem je
   dovela do okolnosti da je odlučeno o kasnije podnesenom zahtjevu prije nego zahtjevu
   Kantonalnog poreznog ureda Zenica, na način da je nakon što je dana 10.11.2017. godine
   zadužila spis predmeta broj: … formiran po zahtjevu Kantonalnog poreznog ureda Zenica
   broj: … od 04.09.2017. godine kojim je tražena registracija hipoteke na nekretninu poreznog
   obveznika JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica, propustila da po istom riješi u
   narednom periodu, tačnije sve do 02.07.2018. godine kada je Zemljišnoknjižni ured donio
   Rješenje broj: … kojim je dozvoljena uknjižba prava vlasništva na Autobuskoj stanici –
   poslovnoj zgradi u privredi površine 2.285 m2
   u korist Grada Zenica sa 1/1 dijela a sve po
   zahtjevu za upis vlasništva Grada Zenica na nekretnini i brisanje upisa prava raspolaganja
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ broj: … od 29.06.2018. godine, dakle po zahtjevu koji je
   zaprimljen na protokol Zemljišnoknjižnog ureda skoro deset mjeseci nakon zahtjeva
   Kantonalnog poreznog ureda Zenica a riješen za svega jedan radni dan, za razliku od zahtjeva
   Kantonalnog poreznog ureda Zenica kojeg je Đozo Amela riješila donošenjem Rješenja tek
   22
   17.09.2018. godine, kojim je odbila zahtjev Kantonalnog poreznog ureda Zenica za upis
   hipoteke navodeći u obrazloženju rješenja, da je utvrdila da je na predmetnoj nekretnini kao
   vlasnik upisan Grad Zenica, a ne porezni obveznik JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d.
   Zenica, dakle, nakon proteka vremenskog perioda od 378 dana od podnošenja Zahtjeva za
   uknjižbu Kantonalnog poreznog ureda Zenica, navedenim Rješenjem odbila zahtjev za
   uknjižbu hipoteke navodeći kao razlog da je u B listu kao vlasnik upisan Grad Zenica, iako je
   bila svjesna da u vrijeme podnošenja Zahtjeva za uknjižbu od strane Porezne uprave FBiH –
   Kantonalni porezni ured Zenica, u B listu kao vlasnik nije bio upisan Grad Zenica, pa je zbog
   takvog očito nesavjesnog postupanja u vršenju dužnosti prilikom rada na predmetu u periodu
   dok je isti dužila, teže povrijedila pravo Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalni porezni
   ured Zenica da se po zahtjevu upiše hipoteka na nekretnini poreznog obveznika JKP
   „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica radi osiguranja novčanog potraživanja odnosno
   prinudne naplate poreznih obaveza, čega je bila svjesna i pristala na posljedicu,
   Dakle,
   I FUAD KASUMOVIĆ,
  • pod tačkom I optužnice, kao službena osoba organizovao i udružio više osoba (Udruženje) u
   cilju činjenja krivičnih djela propisanih zakonom u Federaciji, a za takvo organizovanje i
   udruživanje radi činjenja pojedinog krivičnog djela nije propisana posebna kazna,
  • pod tačkama II.1., II.2., II.3., II.4., II.5., II.6. i II.7 optužnice, kao službena osoba u namjeri
   pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
   drugoga, iskorištavao svoj službeni položaj na način da je naređivao, zahtijevao, omogućavao,
   nadzirao, prekoračavao svoj službeni položaj, nije vršio službene dužnosti čime je pribavio
   imovinsku korist drugome, odnosno prouzrokovao štetu drugome koja prelazi 50.000,00 KM,
   te teže povrijedio pravo drugoga, te u odnosu na tačku II.2 zajednički sa više osoba,
  • pod tačkama II.1., II.2., i II.5. optužnice, podstrekavao članove Udruženja da otuđujući
   imovinu u bescjenje, preuzimajući nesrazmjernu obavezu i djelujući na drugi način koji je u
   očitoj suprotnosti sa urednim privređivanjem umanje svoju imovinu,
  • pod tačkom II.2. optužnice kao službena osoba u Federaciji, zajednički sa više osoba, svojim
   potpisom i službenim pečatom ovjerio i omogućio izradu poslovne isprave sa neistinitim
   sadržajem, s ciljem da se ista upotrijebi kao prava, a potom istu upotrijebio u službi kao da je
   istinita, sve u sticaju,
   II VAHDET DRINO
   -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
   -pod tačkom II.1. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svojih ovlaštenja u namjeri
   da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, zajednički sa više
   osoba, pomogao organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i drugom
   pribave imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se teže
   povrijedi pravo drugog, te pod tačkama II.4. i II.5. optužnice, zajednički sa više osoba,
   iskorištavanjem svojih ovlaštenja, drugom omogućio pribavljanje imovinske koristi koja
   prelazi 50.000,00 KM, te drugom nanio štetu koja prelazi 50.000,00 KM,
   -pod tačkama II.1. i II.5. optužnice znajući za prezaduženost Društva postupao na način koji
   je u očitoj suprotnosti s urednim privređivanjem, na koji način su umanjili imovinu Društva,
   sve u sticaju
   III HUSAKOVIĆ BESIM
   -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
   -pod tačkom II.2. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svog ovlaštenja u namjeri
   pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
   drugoga, zajednički sa više osoba, drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,
   te drugom nanio štetu i teže povrijedio pravo drugog,
   23
   -pod tačkom II.4. optužnice kao odgovorna osoba nevršenjem svog ovlaštenja u namjeri
   pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
   drugoga, drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te drugom nanio štetu i
   teže povrijedio pravo drugog,
   -pod tačkama II.2. i II.4. optužnice znajući za prezaduženost Društva otuđujući imovinu u
   bescjenje, preuzimajući nesrazmjernu obavezu i djelujući na drugi način koji je u očitoj
   suprotnosti sa urednim privređivanjem umanjio imovinu Društva, sve u sticaju,
  • pod tačkom II.2. optužnice kao odgovorna osoba u Federaciji, zajednički sa više osoba,
   svojim potpisom i službenim pečatom ovjerio i omogućio izradu poslovne isprave s
   neistinitim sadržajem, s ciljem da se ista upotrijebi kao prava, sve u sticaju,
   IV OSMANOVIĆ ZLATKO
   -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
   -pod tačkom II.1. i II.3. optužnice, kao službena osoba iskorištavanjem svog službenog
   položaja u namjeri da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, i
   pribavljanja imovinske koristi drugome, nanošenje štete drugome, i teže povrede prava
   drugome, pomogao organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i
   drugom pribave imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se
   teže povrijedi pravo drugog,
   -pod tačkom II.2. optužnice, kao službena osoba iskorištavanjem svog službenog položaja u
   namjeri pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže
   povrijedi pravo drugoga, zajednički sa više osoba, drugom pribavio imovinsku korist koja
   prelazi 50.000 KM, te drugom nanio štetu i teže povrijedio pravo drugog,
   -pod tačkama II.1. i II.2. optužnice kao službena osoba u Federaciji svojim potpisom i
   službenim pečatom ovjerio poslovnu ispravu sa neistinitim sadržajem, s ciljem da se ista
   upotrijebi kao prava i to pod tačkom II.1. sam, a pod tačkom II.2. zajedno sa drugima, sve u
   sticaju,
   V BARUČIJA KAPIDŽIĆ ALMIRA
   -pod tačkom I optužnice postala član Udruženja,
   -pod tačkom II.1. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svojih ovlaštenja u namjeri
   da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, pomogla
   organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i drugom pribave imovinsku
   korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se teže povrijedi pravo
   drugog, sve u sticaju,
   VI MAŠIĆ ASMIR
   -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
   -pod tačkom II.1. optužnice, kao službena osoba iskorištavanjem svog službenog položaja u
   namjeri da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, pomogao
   organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i drugom pribave imovinsku
   korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se teže povrijedi pravo
   drugog, te kao službena osoba u Federaciji svojim potpisom i službenim pečatom ovjerio
   poslovnu ispravu sa neistinitim sadržajem, s ciljem da se ista upotrijebi kao prava, sve u
   sticaju,
   VII MEHIĆ EDIN
   -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
   -pod tačkom II.4. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svog ovlaštenja u namjeri
   pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
   drugoga, drugom omogućio pribavljanje imovinske koristi koja prelazi 50.000 KM, te drugom
   nanio štetu i teže povrijedio pravo drugog, te kao odgovorna osoba u Federaciji upotrijebio
   neistinitu poslovnu ispravu kao da je prava, sve u sticaju,
   24

  VIII ORMANOVIĆ MESUD
  -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
  -pod tačkom II.1. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svojih ovlaštenja u namjeri
  da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, pomogao
  organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i drugom pribave imovinsku
  korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se teže povrijedi pravo
  drugog,
  -pod tačkom II.5. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svog ovlaštenja u namjeri
  pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
  drugoga, zajednički sa više osoba, drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,
  te drugom nanio štetu i teže povrijedio pravo drugog,
  -pod tačkama II.1. i II.5. optužnice znajući za prezaduženost Društva postupali na način koji
  je u očitoj suprotnosti s urednim privređivanjem, na koji način su umanjili imovinu Društva, ,
  sve u sticaju,
  IX KRIVDIĆ AMEL
  -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
  -pod tačkom II.1. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svojih ovlaštenja u namjeri
  da pomogne drugome u izvršenju krivičnih djela iz tačke II.2. optužnice, pomogao
  organizatoru i članu Udruženja da iskoriste svoj službeni položaj i drugom pribave imovinsku
  korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese šteta, da se teže povrijedi pravo
  drugog,
  -pod tačkom II.5. optužnice, kao odgovorna osoba iskorištavanjem svog ovlaštenja u namjeri
  pribavljanja imovinske koristi za drugoga, nanošenja štete drugome i da teže povrijedi pravo
  drugoga, zajednički sa više osoba, drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,
  te drugom nanio štetu i teže povrijedio pravo drugog,
  -pod tačkama II.1. i II.5. optužnice znajući za prezaduženost Društva postupali na način koji
  je u očitoj suprotnosti s urednim privređivanjem, na koji način su umanjili imovinu Društva,
  sve u sticaju,
  X KRATINA ABDULAH
  -pod tačkom I optužnice postao član Udruženja,
  -pod tačkom II.3. optužnice, kao službena osoba iskorištavanjem svog službenog položaja u
  namjeri da pomogne drugome u pribavljanju imovinske koristi drugome, nanošenje štete
  drugome, i teže povrede prava drugome, pomogao organizatoru da iskoristi svoj službeni
  položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te da se drugom nanese
  šteta, da se teže povrijedi pravo drugog, sve u sticaju,

  XI ĐOZO AMELA
  -pod tačkom III. optužnice, kao službena osoba u Federaciji, povredom Zakona i drugog
  propisa, očito nesavjesno postupala u vršenju dužnosti, pa je zbog toga pravo drugog teško
  povrijeđeno,
  čime su:
  Kasumović Fuad učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340.
  stav 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim krivičnim djelom
  Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, opisano pod
  tačkama II.1.,II.3., II.4., II.5., II.6. i II.7. i iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u vezi sa članom

  1. KZ FBiH, opisano pod tačkom II.2. optužnice, produženim krivičnim djelom
   Prouzrokovanje stečaja iz člana 243. stav 1. i 2. u vezi sa članom 32. KZ F BiH opisano pod
   tačkama II.1., II.2. i II.5., i krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav
   25
  2. i 2. u vezi sa članom 31. KZ FBIH opisano pod tačkom II.2. optužnice, a sve u vezi sa
   članovima 54. i 55. istog zakona,
   Vahdet Drino učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340.
   stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u
   vezi sa članom 33. i 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.1. optužnice i iz člana 383. stav 3. u
   vezi stava 1. KZ FBiH opisano pod tačkom II.4. i iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u vezi
   sa članom 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.5. optužnice i produženim krivičnim djelom
   Prouzrokovanje stečaja iz člana 243. stav 1. KZ F BiH opisano pod tačkama II.1. i II.5.
   optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55. istog zakona,
   Husaković Besim učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340.
   stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u
   vezi sa članom 31. KZ FBiH, opisano pod tačkom II.2. i iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1.
   KZ FBiH opisano pod tačkom II.4. optužnice, produženim krivičnim djelom Prouzrokovanje
   stečaja iz člana 243. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH opisano pod tačkama II.2. i II.4.
   optužnice i krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. u vezi sa
   članom 31. KZ FBIH, opisano pod tačkom II.2. optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55.
   istog zakona,
   Osmanović Zlatko učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana
  3. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa
   produženim krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi
   stava 1. a u vezi sa članom 33. KZ FBiH opisano pod tačkama II.1. i II.3. optužnice i iz člana
  4. stav 3. u vezi stava 1. a u vezi sa članom 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.2.
   optužnice, i produženim krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav
  5. KZ FBiH, opisano pod tačkom II.1. i iz člana 389. stav 1. u vezi sa članom 31. KZ FBiH,
   opisano pod tačkom II.2. optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55. istog zakona,
   Baručija Kapidžić Almira učinila krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz
   člana 340. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u
   vezi sa članom 33. KZ FBiH opisano pod tačkom II.1. optužnice, a sve u vezi sa članom 54.
   istog zakona,
   Mašić Asmir učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340. stav
  6. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. a u
   vezi sa članom 33. KZ FBiH i produženim krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave
   iz člana 389. stav 1. KZ FBIH, opisano pod tačkom II.1. optužnice, a sve u vezi sa članovima
  7. i 55. istog zakona,
   Mehić Edin učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340. stav
  8. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ
   FBiH i krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 2. KZ FBiH
   opisano pod tačkom II.4. optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55. istog zakona,
   Ormanović Mesud učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana
  9. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa
   produženim krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi
   stava 1. u vezi sa članom 33. i 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.1. i iz člana 383. stav 3. u
   26
   vezi stava 1. u vezi sa članom 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.5. optužnice i produženim
   krivičnim djelom Prouzrokovanje stečaja iz člana 243. stav 1. KZ F BiH opisano pod tačkama
   II.1. i II.5. optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55. istog zakona,
   Krivdić Amel učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340.
   stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa produženim
   krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u
   vezi sa članom 33. i 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.1. i iz člana 383. stav 3. u vezi stava
  10. u vezi sa članom 31. KZ FBiH opisano pod tačkom II.5. optužnice i produženim krivičnim
   djelom Prouzrokovanje stečaja iz člana 243. stav 1. KZ F BiH opisano pod tačkama II.1. i
   II.5. optužnice, a sve u vezi sa članovima 54. i 55. istog zakona,
   Kratina Abdulah učinio krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340.
   stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH opisano pod tačkom I. optužnice u sticaju sa krivičnim
   djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. a u vezi sa
   članom 33. KZ FBiH opisano pod tačkom II.3. optužnice, a sve u vezi sa članom 54. istog
   zakona.
   III. Đozo Amela pod tačkom III krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav
  11. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH.

  Posljednje objavljeno