27.9 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Posljednje objavljeno

  Zeničani svakodnevno isključuju grijanje, evo koje mjere planira poduzeti JP Grijanje

  Zeničani svakodnevno isključuju grijanje, evo koje mjere planira poduzeti JP Grijanje

  Sedamnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Zenica održat će se 2. avgusta 2016.godine (utorak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali Grada Zenica. Jedna od tema će biti i izvještaj za proteklu sezonu, kao i planovi za narednu 2016/2017.

  O ovoj temi će govoriti Elvir Bošnjak, v.d. direktora JP Grijanje Zenica.

  Sezona grijanja 2015./2016. počela je 14.10.2015. godine i trajala je do 17.04.2016. godine. U toku trajanja sezone grijanja dolazilo je do reducirane isporuke toplinske energije zbog poremećaja u radu kotlovskih postrojenja kompanije „Arcelor Mittal“ d.o.o. Zenica, a zbog čega je JP Grijanje izvršilo umanjenje računa prema potrošačima koji plaćanje vrše na 6 mjesečnih rata u ukupnom trajanju od 14 dana (28 dana za one koji svoje račune plaćaju na 12 mjesečnih rata).

  Radi poređenja, u prethodnim sezonama grijanja broj dana umanjenja po istom osnovu je bio slijedeći:
  2010./2011.godina………….7,5 dana (15 dana)
  2011.2012.godina…………..6,5 dana (13 dana)
  2012./2013.godina………….11 dana (22 dana)
  2013./2014.godina………….20,5 dana (41 dan)
  2014./2015.godina………….26,0 dana (52 dana)

  Kvalitet grijanja u sezoni 2015./2016. godina je zbog povoljnih vremenskih prilika i pored reducirane isporuke bio na višem nivou u odnosu na prethodne sezone.

  I pored činjenice da su poremećaji u isporuci sa kotlovskih postrojenja proizvođača toplotne energije „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica bili manje izraženiji u odnosu na prethodne dvije sezone, i dalje je prisutan povećan broj zahtjeva potrošača za isključenje sa mreže daljinskog grijanja, što potvrđuje i podatak da je trenutno oko 5.994 privremeno isključenih potrošaća sa stambenim prostorom, dok je na početku sezone grijanja 01.07.2015.godine bilo 5.457 privremeno isključenih korisnika sa stambenim prostorom.

  Postojeći sistem daljinskog grijanja grada Zenice, koji je koncipiran na principu jednog kotlovskog postrojenja i veoma razuđene vrelovodne i toplovodne mreže u dužini od 120 km za čiju zapunjenost je potrebno 12 miliona litara omekšane vode, ne omogućava preduzeću nabavku manje količine energije srazmjerno broju isključenih potrošača. To podrazumijeva da je za zagrijavanje 12 miliona litara vode potrebna nepromjenjena količina toplote bez obzira na broj potrošača (stanova) koji se zagrijava (5.000 ili 20.000 stanova).

  Obzirom na do sada broj isključenih potrošača i sa trendom povećanja broja zahtjeva potrošača za isključenje sa mreže daljinskog grijanja, doći će do značajnog pada prihoda što će u narednom periodu značajno ugroziti rentabilnost poslovanja. U sezoni grijanja 2015./2016. godina za potrebe grijanja grada proizvedeno je na postrojenjima Toplane “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica i isporučeno gradu 182.756 MWh toplinske energije, dok je u Toplani Nemila proizvedeno i isporučeno 1.374 MWh toplotne energije.

  Ukupni troškovi proizvodnje i distribucije toplinske energije, za sezonu grijanja 2015./2016. godina, su iznosili 15.457,066 KM (od čega je ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja iznosila 2.069,784 KM), dok su prihodi sa projekcijom sa 30.06.2016.godine iznosili 16,046.810,- KM (od čega su naplaćena ranije otpisana sumnjiva i sporna potraživanja iznosila 944.726,- KM).

  Ukupno fakturisana realizacija bez PDV-a je iznosila 14,858.120,- KM, dok je PDV na izlazne fakture iznosio 2,525.880,- KM (projekcija sa 30.06.2016.godine), a naplaćeno je sa 31.05.2016.godine 14,184.451,- KM bez PDV-a, koji je u naplaćenoj realizaciji iznosio 2,411.357,- KM. Pretpostavlja se da će u junu 2016.godine biti naplaćeno još cca 900.000,- KM.

  Osnova za izradu Programa organizovanja sezone grijanja 2016./2017. godine je trenutno važeća „Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem“ i „Uslovi za isporuku i preuzimanje toplinske energije iz vrelovodne mreže“ (“Službene novine općine Zenica” br.7/2002) i iskustva iz prethodnih sezona, uz slijedeće konstatacije:

  Sezona grijanja 2016./2017. godina planira se u trajanju od 6 mjeseci počevši od 15.10.2016.god. do 15.04.2017. godine,

  Planiran je kvalitet zagrijavanja koji će omogućiti da temperatura u prostoru potrošača iznosi +18ºC pri vanjskoj temperaturi zraka od -18ºC,

  Cijena grijanja stambenog i poslovnog prostora se planira u visini, koja će omogućiti nesmetano poslovanje u sezoni grijanja 2016./2017.godine, a koja će zavisiti od ugovorene cijene MWh toplinske energije sa proizvođačem „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica.
  Napomena: Nakon okončanja pregovora koji će se obaviti u narednom periodu sa kompanijom “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica utvrdit će se i ugovoriti cijena MWh toplinske energije za narednu sezonu grijanja. Na osnovu tako utvrđene i ugovorene cijene, Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica će Gradskom vijeću Zenica podnijeti prijedlog Odluke o cijeni i načinu naplate grijanja stambenog i poslovnog prostora u sezoni grijanja 2016./2017.godina na davanje saglasnosti.

  Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica treba da obezbijedi novčana sredstva za izmirenje svih obaveza iz prethodne sezone prema kompaniji “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica (što je uslov za zaključenje novog ugovora, te početak proizvodnje i isporuke toplinske energije za predstojeću sezonu grijanja) kao i za izmirenje ranije preuzetih obaveza po dugoročnim kreditima. Na osnovu trenutne finansijske situacije, koju karakterišu nenaplaćena potraživanja iz prethodne sezone grijanja od Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 1,74 miliona KM i nenaplaćena potraživanja od gradskih javnih preduzeća, ustanova i udruženja u iznosu od cca 500.000,00 KM (JP „Za upravljanje i održavanje sportskih objekata“ Zenica, „RMK Promet“ d.d. Zenica,i dr.) koja se finansiraju iz vanbudžetskih fondova, neizvjesno je da li će preduzeće biti u mogućnosti izmirivati tekuće obaveze i dug prema kompaniji “ArcelorMittal” d.o.o. Zenica, što dovodi u pitanje početak naredne sezone grijanja. U slučaju da se do početka sezone grijanja 2016./2017.godina izvrši naplata gore navedenih potraživanja, preduzeću će i dalje nedostajati pretpostavljenih oko 2.500.000,00 KM finansijskih sredstava za podmirenje obaveza prema “ArcelorMittal” d.o.o. Zenica. Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica nedostajuća finansijska sredstva neće moći obezbijediti iz vlastitih izvora i biće primorano na dodatno kreditno zaduženje kod poslovnih banaka. Imajući u vidu trenutno kreditno zaduženje kojim se izmiruju obaveze po dugoročnim kreditima koji se odnose na plaćanje obaveza iz prethodnih godina (porez na promet proizvoda i usluga), Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica neće biti u mogučnosti da se samostalno dodatno kreditno zaduži kod poslovnih banaka, zbog čega će mu biti potrebna odgovarajuća pomoć i podrška osnivača. Iz svega prethodno prezentiranog, proizilazi da će Javnom preduzeću “Grijanje” d.o.o. Zenica biti izuzetno teško održati zadovoljavajući kvalitet grijanja bez obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstava i adekvatne pomoći osnivača.

  Za sezonu grijanja 2016./2017. potrebno je ugovoriti: – Proizvodnju i isporuku toplinske energije od prodavca “Arcelor Mittal Zenica” d.o.o. Zenica i – Isporuku električne energije sa JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo i – Nabavka energenata za rad Toplane u MZ Nemila.

  PROGRAM ORGANIZOVANJA SEZONE

  Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica za početak i trajanje sezone 2015./2016. godina treba da ugovori:
  Distribuciju 228.384 MWh toplinske energije sa postrojenja “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica, koji će u toku trajanja sezone vršiti proizvodnju i isporuku topline potrebne za grijanje grada, tako što će držati u funkciji dva parna kotla parametara svaki po 220 t/h, temperature 540oC, pritiska 9,41 Mp i proizvodnju 1.540 MWh i na postrojenjima Toplane u MZ Nemila.
  Sa Javnim preduzećem “Elektroprivreda BiH” d.o.o. Sarajevo napajanje električnom energijom 513 toplinskih podstanica sa angažovanom snagom od 966 KW i ukupnom isporukom od cca 2 miliona KWh električne energije. 1.3. Nabavku 3.978 m3 bio mase za rad Toplane Nemila.

  PRIPREME ZA POČETAK I TRAJANJE SEZONE

  Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica u sezoni grijanja 2016./2017.godina planira izvršiti isporuku topline za potrošače u trajanju od 183 dana, sa prosječnom satnom predajom topline od 52,0 MW sa postrojenja “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica, što je neophodno za zagrijavanje 706.500 m2 stambenog prostora i 210.465 m2 poslovnog prostora. Za obavljanje svoje djelatnosti neophodno je do početka sezone grijanja obezbijediti tehničku spremnost postrojenja za distribuciju toplotne energije. U cilju kvalitetnije distribucije toplinske energije neophodno je izvršiti rekonstrukcije na vrelovodnoj mreži, koje su Programom rekonstrukcija i sanacija za period april-septembar 2016.godine (koji je sastavni dio Programa organizovanja sezone), predviđene između sezona grijanja. U pauzi između sezona, planirani su remonti toplinskih podstanica i sekcionih i priključnih šahtova, kao i zamjena dotrajalih cjevovoda. U pripremi sezone grijanja 2016./2017. realizovati će se planirane manje rekonstrukcije na vrelovodnoj mreži koje su predviđene Planom remonta za 2016. godinu. U toku sezone grijanja organizovana je dežurna službu tokom 24 sata, koja će otklanjati kvarove na poziv potrošača, a čije troškove snosi vlasnik – potrošač toplotne energije. Kako “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica i za sezonu 2016./2017.godinu ne planira obavljati distribuciju toplinske energije iz Stare Termoelektrane sa svojim uposlenicima, to će Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica sa obučenim uposlenicima upravljati sa postrojenjem pumpne stanice u sklopu Stare Termoelektrane za nesmetanu isporuku topline potrošačima Napomena:
  Ispunjenjem obaveza svakog učesnika u postupku proizvodnje i distribucije toplinske energije obezbijedila bi se isporuka toplinske energije u prosjeku od 52,00 MW/h, kao i polazne temperature u vrelovodu srazmjerno potrebama i vanjskim temperaturama zraka (kliznom dijagramu).

  Dug Preduzeća prema dobavljačima, poslovnim bankama i drugim obavezama na dan 31.05.2016. godine iznosi 12,637.562,- KM, a sastoji se od duga prema:
  1. “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. iznos od 5,130.654,- KM
  2. Obaveze prema ostalim dobavljačima iznos od 149.139,- KM
  3. Dugoročni krediti- glavnica iznos od 4,272.639,- KM
  4. Obaveze po primljenim donacijama iznos od 2.775.452,- KM
  5. Obaveze za PDV iznos od 113.340,- KM
  6. Obaveze za ostale poreze i druga davanja iznos od 142.497,- KM
  7. Druge obaveze iznos od 53.841,- KM
  _____________________________________
  UKUPNO: 12,637.562,- KM

  Ukupna potraživanja Preduzeća na dan 31.05.2016. godine iznose 35,925.749,- KM i odnose se na:
  1. Pravna lica 5,129.015,- KM – od toga sumnjiva i sporna potraživanja iznose 2,592.072,- KM
  2. Fizička lica 30,796.734,- KM – od toga sumnjiva i sporna potraživanja iznose 28,204.223,- KM
  _____________________________________
  UKUPNO: 35,925.749,- KM

  Obzirom na dug prema dobavljačima, Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica predlaže usvajanje mjera koje se moraju realizovati, da bi se blagovremeno pripremila i provela sezona grijanja 2016./2017. godina.

  Najvažnije mjere, čijom realizacijom se može povećati stepen naplate i čije provođenje je neophodno, su naći rješenje za pristup stanovima radi individualnog isključenja najvećih dužnika, a za to bi bili zaduženi J.P.“Grijanje“ d.o.o. Zenica uz podršku Vijeća grada Zenica i saradnju Općinskog suda.

  Na kraju sezone grijanja nedostajat će pretpostavljenih oko 2.500.000,00 KM finansijskih sredstava za podmirenje obaveza prema “ArcelorMittal” d.o.o. Zenica. Obzirom da preduzeće više neće biti u mogućnosti podizati nove kredite od poslovnih banaka, iz razloga što se i trenutno vraćaju krediti koji se odnose na nepokrivene troškove iz prethodnih godina, biti će potrebno da osnivač, počevši od naredne sezone, planira u okviru budžeta stavku od cca 2.500.000 KM za namirenje sredstava koja će nedostajati.

  Još jedan od mjera je insistiranje na donošenju nove Inovirane Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplinske energije iz vrelovodne mreže.

  Potrebno je obezbijediti primjenu Zakona o komunalnoj djelatnosti ZE-DO Kantona (Sl.N. ZE-DO Kantona br.17 od 31.12.2008.god.), a naročito u dijelu koji se odnosi na obavezu vlasnika pri registraciji vozila i Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (Sl.N. ZE-DO Kantona br. 4 od 15.04.2016.god).

  Pored ovih mjera Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica će provesti i sljedeće mjere:
  – Obezbijediti zadovoljavajući nivo kvaliteta grijanja, u zavisnosti od tehničke ispravnosti kotlovskih postrojenja.

  – Vršiti stalnu kontrolu isključenih prostora i u slučaju bespravnog priključenja pokrenuti prekršajni postupak i naplatu iskorištene toplotne energije.

  – Otplatu duga fizičkim licima odobravati na rate, zavisno od socijalnog i radnog statusa dužnika.

  – Pravovremeno putem javnih glasila obavijestiti korisnike usluga o njihovim pravima i obavezama.

  – Apelovati na pravna lica, a posebno na učesnike u postupku daljinskog grijanja (“ArcelorMittal Zenica”, Grad Zenica, ZE-DO Kanton) da svojom podrškom povećaju stepen naplate kroz plaćanje grijanja putem platnih lista ili odobravanjem subvencije za najugroženije građane.

  – Periodično (svakih 8 do 10 mjeseci) putem Suda pokretati postupak naplate potraživanja.

  – Potrošačima koji nemaju duga, a što dokazuju plaćenim zadnjim računom Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica neće naplaćivati dolazak dežurne ekipe i rad na otklanjanju kvara na kućnoj instalaciji.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Sedamnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Zenica održat će se 2. avgusta 2016.godine (utorak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali Grada Zenica. Jedna od tema će biti i izvještaj za proteklu sezonu, kao i planovi za narednu 2016/2017.

  O ovoj temi će govoriti Elvir Bošnjak, v.d. direktora JP Grijanje Zenica.

  - Reklama -

  Sezona grijanja 2015./2016. počela je 14.10.2015. godine i trajala je do 17.04.2016. godine. U toku trajanja sezone grijanja dolazilo je do reducirane isporuke toplinske energije zbog poremećaja u radu kotlovskih postrojenja kompanije „Arcelor Mittal“ d.o.o. Zenica, a zbog čega je JP Grijanje izvršilo umanjenje računa prema potrošačima koji plaćanje vrše na 6 mjesečnih rata u ukupnom trajanju od 14 dana (28 dana za one koji svoje račune plaćaju na 12 mjesečnih rata).

  - Reklama -

  Radi poređenja, u prethodnim sezonama grijanja broj dana umanjenja po istom osnovu je bio slijedeći:
  2010./2011.godina………….7,5 dana (15 dana)
  2011.2012.godina…………..6,5 dana (13 dana)
  2012./2013.godina………….11 dana (22 dana)
  2013./2014.godina………….20,5 dana (41 dan)
  2014./2015.godina………….26,0 dana (52 dana)

  - Reklama -

  Kvalitet grijanja u sezoni 2015./2016. godina je zbog povoljnih vremenskih prilika i pored reducirane isporuke bio na višem nivou u odnosu na prethodne sezone.

  I pored činjenice da su poremećaji u isporuci sa kotlovskih postrojenja proizvođača toplotne energije „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica bili manje izraženiji u odnosu na prethodne dvije sezone, i dalje je prisutan povećan broj zahtjeva potrošača za isključenje sa mreže daljinskog grijanja, što potvrđuje i podatak da je trenutno oko 5.994 privremeno isključenih potrošaća sa stambenim prostorom, dok je na početku sezone grijanja 01.07.2015.godine bilo 5.457 privremeno isključenih korisnika sa stambenim prostorom.

  Postojeći sistem daljinskog grijanja grada Zenice, koji je koncipiran na principu jednog kotlovskog postrojenja i veoma razuđene vrelovodne i toplovodne mreže u dužini od 120 km za čiju zapunjenost je potrebno 12 miliona litara omekšane vode, ne omogućava preduzeću nabavku manje količine energije srazmjerno broju isključenih potrošača. To podrazumijeva da je za zagrijavanje 12 miliona litara vode potrebna nepromjenjena količina toplote bez obzira na broj potrošača (stanova) koji se zagrijava (5.000 ili 20.000 stanova).

  Obzirom na do sada broj isključenih potrošača i sa trendom povećanja broja zahtjeva potrošača za isključenje sa mreže daljinskog grijanja, doći će do značajnog pada prihoda što će u narednom periodu značajno ugroziti rentabilnost poslovanja. U sezoni grijanja 2015./2016. godina za potrebe grijanja grada proizvedeno je na postrojenjima Toplane “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica i isporučeno gradu 182.756 MWh toplinske energije, dok je u Toplani Nemila proizvedeno i isporučeno 1.374 MWh toplotne energije.

  Ukupni troškovi proizvodnje i distribucije toplinske energije, za sezonu grijanja 2015./2016. godina, su iznosili 15.457,066 KM (od čega je ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja iznosila 2.069,784 KM), dok su prihodi sa projekcijom sa 30.06.2016.godine iznosili 16,046.810,- KM (od čega su naplaćena ranije otpisana sumnjiva i sporna potraživanja iznosila 944.726,- KM).

  Ukupno fakturisana realizacija bez PDV-a je iznosila 14,858.120,- KM, dok je PDV na izlazne fakture iznosio 2,525.880,- KM (projekcija sa 30.06.2016.godine), a naplaćeno je sa 31.05.2016.godine 14,184.451,- KM bez PDV-a, koji je u naplaćenoj realizaciji iznosio 2,411.357,- KM. Pretpostavlja se da će u junu 2016.godine biti naplaćeno još cca 900.000,- KM.

  Osnova za izradu Programa organizovanja sezone grijanja 2016./2017. godine je trenutno važeća „Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem“ i „Uslovi za isporuku i preuzimanje toplinske energije iz vrelovodne mreže“ (“Službene novine općine Zenica” br.7/2002) i iskustva iz prethodnih sezona, uz slijedeće konstatacije:

  Sezona grijanja 2016./2017. godina planira se u trajanju od 6 mjeseci počevši od 15.10.2016.god. do 15.04.2017. godine,

  Planiran je kvalitet zagrijavanja koji će omogućiti da temperatura u prostoru potrošača iznosi +18ºC pri vanjskoj temperaturi zraka od -18ºC,

  Cijena grijanja stambenog i poslovnog prostora se planira u visini, koja će omogućiti nesmetano poslovanje u sezoni grijanja 2016./2017.godine, a koja će zavisiti od ugovorene cijene MWh toplinske energije sa proizvođačem „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica.
  Napomena: Nakon okončanja pregovora koji će se obaviti u narednom periodu sa kompanijom “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica utvrdit će se i ugovoriti cijena MWh toplinske energije za narednu sezonu grijanja. Na osnovu tako utvrđene i ugovorene cijene, Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica će Gradskom vijeću Zenica podnijeti prijedlog Odluke o cijeni i načinu naplate grijanja stambenog i poslovnog prostora u sezoni grijanja 2016./2017.godina na davanje saglasnosti.

  Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica treba da obezbijedi novčana sredstva za izmirenje svih obaveza iz prethodne sezone prema kompaniji “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica (što je uslov za zaključenje novog ugovora, te početak proizvodnje i isporuke toplinske energije za predstojeću sezonu grijanja) kao i za izmirenje ranije preuzetih obaveza po dugoročnim kreditima. Na osnovu trenutne finansijske situacije, koju karakterišu nenaplaćena potraživanja iz prethodne sezone grijanja od Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 1,74 miliona KM i nenaplaćena potraživanja od gradskih javnih preduzeća, ustanova i udruženja u iznosu od cca 500.000,00 KM (JP „Za upravljanje i održavanje sportskih objekata“ Zenica, „RMK Promet“ d.d. Zenica,i dr.) koja se finansiraju iz vanbudžetskih fondova, neizvjesno je da li će preduzeće biti u mogućnosti izmirivati tekuće obaveze i dug prema kompaniji “ArcelorMittal” d.o.o. Zenica, što dovodi u pitanje početak naredne sezone grijanja. U slučaju da se do početka sezone grijanja 2016./2017.godina izvrši naplata gore navedenih potraživanja, preduzeću će i dalje nedostajati pretpostavljenih oko 2.500.000,00 KM finansijskih sredstava za podmirenje obaveza prema “ArcelorMittal” d.o.o. Zenica. Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica nedostajuća finansijska sredstva neće moći obezbijediti iz vlastitih izvora i biće primorano na dodatno kreditno zaduženje kod poslovnih banaka. Imajući u vidu trenutno kreditno zaduženje kojim se izmiruju obaveze po dugoročnim kreditima koji se odnose na plaćanje obaveza iz prethodnih godina (porez na promet proizvoda i usluga), Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica neće biti u mogučnosti da se samostalno dodatno kreditno zaduži kod poslovnih banaka, zbog čega će mu biti potrebna odgovarajuća pomoć i podrška osnivača. Iz svega prethodno prezentiranog, proizilazi da će Javnom preduzeću “Grijanje” d.o.o. Zenica biti izuzetno teško održati zadovoljavajući kvalitet grijanja bez obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstava i adekvatne pomoći osnivača.

  Za sezonu grijanja 2016./2017. potrebno je ugovoriti: – Proizvodnju i isporuku toplinske energije od prodavca “Arcelor Mittal Zenica” d.o.o. Zenica i – Isporuku električne energije sa JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo i – Nabavka energenata za rad Toplane u MZ Nemila.

  PROGRAM ORGANIZOVANJA SEZONE

  Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica za početak i trajanje sezone 2015./2016. godina treba da ugovori:
  Distribuciju 228.384 MWh toplinske energije sa postrojenja “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica, koji će u toku trajanja sezone vršiti proizvodnju i isporuku topline potrebne za grijanje grada, tako što će držati u funkciji dva parna kotla parametara svaki po 220 t/h, temperature 540oC, pritiska 9,41 Mp i proizvodnju 1.540 MWh i na postrojenjima Toplane u MZ Nemila.
  Sa Javnim preduzećem “Elektroprivreda BiH” d.o.o. Sarajevo napajanje električnom energijom 513 toplinskih podstanica sa angažovanom snagom od 966 KW i ukupnom isporukom od cca 2 miliona KWh električne energije. 1.3. Nabavku 3.978 m3 bio mase za rad Toplane Nemila.

  PRIPREME ZA POČETAK I TRAJANJE SEZONE

  Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica u sezoni grijanja 2016./2017.godina planira izvršiti isporuku topline za potrošače u trajanju od 183 dana, sa prosječnom satnom predajom topline od 52,0 MW sa postrojenja “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica, što je neophodno za zagrijavanje 706.500 m2 stambenog prostora i 210.465 m2 poslovnog prostora. Za obavljanje svoje djelatnosti neophodno je do početka sezone grijanja obezbijediti tehničku spremnost postrojenja za distribuciju toplotne energije. U cilju kvalitetnije distribucije toplinske energije neophodno je izvršiti rekonstrukcije na vrelovodnoj mreži, koje su Programom rekonstrukcija i sanacija za period april-septembar 2016.godine (koji je sastavni dio Programa organizovanja sezone), predviđene između sezona grijanja. U pauzi između sezona, planirani su remonti toplinskih podstanica i sekcionih i priključnih šahtova, kao i zamjena dotrajalih cjevovoda. U pripremi sezone grijanja 2016./2017. realizovati će se planirane manje rekonstrukcije na vrelovodnoj mreži koje su predviđene Planom remonta za 2016. godinu. U toku sezone grijanja organizovana je dežurna službu tokom 24 sata, koja će otklanjati kvarove na poziv potrošača, a čije troškove snosi vlasnik – potrošač toplotne energije. Kako “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica i za sezonu 2016./2017.godinu ne planira obavljati distribuciju toplinske energije iz Stare Termoelektrane sa svojim uposlenicima, to će Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica sa obučenim uposlenicima upravljati sa postrojenjem pumpne stanice u sklopu Stare Termoelektrane za nesmetanu isporuku topline potrošačima Napomena:
  Ispunjenjem obaveza svakog učesnika u postupku proizvodnje i distribucije toplinske energije obezbijedila bi se isporuka toplinske energije u prosjeku od 52,00 MW/h, kao i polazne temperature u vrelovodu srazmjerno potrebama i vanjskim temperaturama zraka (kliznom dijagramu).

  Dug Preduzeća prema dobavljačima, poslovnim bankama i drugim obavezama na dan 31.05.2016. godine iznosi 12,637.562,- KM, a sastoji se od duga prema:
  1. “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. iznos od 5,130.654,- KM
  2. Obaveze prema ostalim dobavljačima iznos od 149.139,- KM
  3. Dugoročni krediti- glavnica iznos od 4,272.639,- KM
  4. Obaveze po primljenim donacijama iznos od 2.775.452,- KM
  5. Obaveze za PDV iznos od 113.340,- KM
  6. Obaveze za ostale poreze i druga davanja iznos od 142.497,- KM
  7. Druge obaveze iznos od 53.841,- KM
  _____________________________________
  UKUPNO: 12,637.562,- KM

  Ukupna potraživanja Preduzeća na dan 31.05.2016. godine iznose 35,925.749,- KM i odnose se na:
  1. Pravna lica 5,129.015,- KM – od toga sumnjiva i sporna potraživanja iznose 2,592.072,- KM
  2. Fizička lica 30,796.734,- KM – od toga sumnjiva i sporna potraživanja iznose 28,204.223,- KM
  _____________________________________
  UKUPNO: 35,925.749,- KM

  Obzirom na dug prema dobavljačima, Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica predlaže usvajanje mjera koje se moraju realizovati, da bi se blagovremeno pripremila i provela sezona grijanja 2016./2017. godina.

  Najvažnije mjere, čijom realizacijom se može povećati stepen naplate i čije provođenje je neophodno, su naći rješenje za pristup stanovima radi individualnog isključenja najvećih dužnika, a za to bi bili zaduženi J.P.“Grijanje“ d.o.o. Zenica uz podršku Vijeća grada Zenica i saradnju Općinskog suda.

  Na kraju sezone grijanja nedostajat će pretpostavljenih oko 2.500.000,00 KM finansijskih sredstava za podmirenje obaveza prema “ArcelorMittal” d.o.o. Zenica. Obzirom da preduzeće više neće biti u mogućnosti podizati nove kredite od poslovnih banaka, iz razloga što se i trenutno vraćaju krediti koji se odnose na nepokrivene troškove iz prethodnih godina, biti će potrebno da osnivač, počevši od naredne sezone, planira u okviru budžeta stavku od cca 2.500.000 KM za namirenje sredstava koja će nedostajati.

  Još jedan od mjera je insistiranje na donošenju nove Inovirane Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplinske energije iz vrelovodne mreže.

  Potrebno je obezbijediti primjenu Zakona o komunalnoj djelatnosti ZE-DO Kantona (Sl.N. ZE-DO Kantona br.17 od 31.12.2008.god.), a naročito u dijelu koji se odnosi na obavezu vlasnika pri registraciji vozila i Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (Sl.N. ZE-DO Kantona br. 4 od 15.04.2016.god).

  Pored ovih mjera Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica će provesti i sljedeće mjere:
  – Obezbijediti zadovoljavajući nivo kvaliteta grijanja, u zavisnosti od tehničke ispravnosti kotlovskih postrojenja.

  – Vršiti stalnu kontrolu isključenih prostora i u slučaju bespravnog priključenja pokrenuti prekršajni postupak i naplatu iskorištene toplotne energije.

  – Otplatu duga fizičkim licima odobravati na rate, zavisno od socijalnog i radnog statusa dužnika.

  – Pravovremeno putem javnih glasila obavijestiti korisnike usluga o njihovim pravima i obavezama.

  – Apelovati na pravna lica, a posebno na učesnike u postupku daljinskog grijanja (“ArcelorMittal Zenica”, Grad Zenica, ZE-DO Kanton) da svojom podrškom povećaju stepen naplate kroz plaćanje grijanja putem platnih lista ili odobravanjem subvencije za najugroženije građane.

  – Periodično (svakih 8 do 10 mjeseci) putem Suda pokretati postupak naplate potraživanja.

  – Potrošačima koji nemaju duga, a što dokazuju plaćenim zadnjim računom Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica neće naplaćivati dolazak dežurne ekipe i rad na otklanjanju kvara na kućnoj instalaciji.

  Zenica
  scattered clouds
  27.9 ° C
  27.9 °
  27.9 °
  65 %
  2.1kmh
  39 %
  sub
  23 °
  ned
  26 °
  pon
  26 °
  uto
  29 °
  sri
  30 °