Početkom augusta se prodaje Hotel Internacional

Objavljeno prije 10 mjeseci

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika “Željezara” d.o.o. Zenicau stečaju, stečajni upravnik je objavio oglas o prodaji poslovnog objekta Hotel “Internacional” u Zenici usmenim javnim nadmetanjem.

Prodaje se predmetna nekretnina u vlasništvu ovog pravnog lica koja se nalazi na adresi Bulevar Kulina bana 29, sagrađena na parcelama ezk.ul.br. 1267, ezk.ul.br. 7157, ezk.ul.br. 7158, sve k.o. Zenica I, ezk.ul.br. 4018, ezk.ul.br. 4021, ezk.ul.br. 4022, ezk.ul.br. 4023, ezk.ul.br. ezk.ul.br. 4024, ezk.ul.br. 4025, ezk.ul.br. 4026, ezk.ul.br. 4027 i ezk.ul.br. 4028, sve k.o. SP-Zenica, procjenjena po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na iznos od 9.180.000,00 KM a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetnog objekta po principu “viđeno kupljeno”.

U usmenom javnom nadmetanju po ovom oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 10.000 KM.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije jedan dan prije predmetnog usmenog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 10.000 KM na račun prodavca broj 134 481 10027543 11 kod “ASA” banke d.d. Sarajevo, te o tome na nadmetanju predoče dokaz. Ovaj iznos se uračunava u postignutu ukupnu kupoprodajnu cijenu koja treba da se isplati u roku od 15 dana od dana izvršenog nadmetanja. Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjela u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku ponuđenu cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje rok za plaćanje u narednih 15 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a prethodnom kupcu ili kupcima se ne vraća uplaćeni depozit.

Prodaje će uspjeti ako se pojavi samo jedan kupac koji ispunjava uslove ovog oglasa.

Objekat koji se ovim oglasom prodaje može se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu na telefon stečajnog upravnika broj 061/130-860.

Usmeno javno nadmetanje po ovom oglasu održat će se na licu mjesta na Recepciji Hotela u utorak, 7. augusta 2018. godine sa početkom u 13:00 sati.