U prvih 11 mjeseci naplaćeno 4, 7 milijardi KM poreza

Objavljeno prije 5 mjeseci

U periodu januar – novembar 2018. godine porezni obveznici Federacije BiH uplatili su 4.705.498.326 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – novembar 2018. godine uplatili 4.705.498.326 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 328.933.764 KM više u odnosu na januar – novembar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,52 %.

U periodu januar – novembar 2018. godine u odnosu na januar – novembar 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 102.914.087 KM, ili iskazano u procentu za 6,94 %. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

• poreza na dobit u iznosu od 367.837.668 KM, što je više za 11,51 % ili 37.956.235 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 10,81 % ili za 28.195.191 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,12 % ili za 9.761.043 KM;
• porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 154.494.180 KM, što je više za 0,64 % ili za 982.761 KM;
• ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 1.130.190 KM što je za 20,21 % ili za 286.177 KM manje;
• porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 409.758.343 KM, što je povećanje za 12,77 % ili za 46.398.949 KM;
• naknade i takse naplaćene su u iznosu od 356.191.572 KM, što je manje za 0,13 % ili za 457.070 KM.

U periodu januar – novembar 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 3.113.952.158 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 225.869.325 KM ili iskazano u procentu za 7,82 %.

Naplaćeni doprinosi u 2018.godini iznose:

• doprinosi za PIO/MIO 1.726.956.480 KM;
• doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.243.317.815 KM;
• doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 143.677.864 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2018. godine je 527.396 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

Broj zaposlenih u odnosu na dan 30.11.2017. godine povećan je za 12.758.