Koncesije i privatizacija ne mogu se dati bez suglasnosti općina i gradova

Objavljeno prije 12 mjeseci

Općinska i Gradska vijeća moraju dati suglasnost, a ne mišljenja za uspostavljanje koncesijskog odnosa na njihovim resursima. Nakon Saveza općina i gradova FBiH, protiv novog zakonskog rješenja kojim se regulira način i uvjeti dodjele koncesija na zemljišta, nekretnine i ostala prirodna bogatstva svoje primjedbe su uputili vlasnici privatnih tvrtki okupljeni oko Udruge poslodavaca FBiH.

Nedostaci Zakona

Prema njima, najnoviji Zakon o koncesijama ima u svom zaključku “formalne i suštinske nedostatke, te nije u potpunosti usuglašen s normama EU iz ove oblasti i te suprotan je odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Isto kao što su načelnici i gradonačelnici u FBiH prije par mjeseci utvrdili, i poslodavci napominju kako ponuđeni Nacrt zakona nije uveo lokalnu samoupravu u sustav koncesija, što je u suprotnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, jer je općinama i gradovima u potpunosti uskraćeno pravo da bude potencijalni koncesionar.

“Ovakvo rješenje je protivno i odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Općinska i Gradska vijeća moraju dati suglasnost, a ne mišljenja za uspostavljanje koncesijskog odnosa na onim resursima koji su na teritoriju jedinice lokalne samouprave. Razgraničiti predmete koncesije na obnovljive i neobnovljive te u skladu s tim utvrditi visinu koncesijske naknade. Točno definirati rok za korištenje koncesijskih dobara gdje se mora voditi računa o amortizaciji uloženih sredstava. Potrebno je točno definirati upravni inspekcijski nadzor kao i druga pitanja od značaja za dodjelu koncesije”, stoji u primjedbama koje su poslodavci uputili na adresu vlade i resornog ministarstva.

Od Vlade FBiH se traži da novim Zakonom precizno i jasno definira status postojećih ugovora o koncesijama u trenutku stupanja na snagu ovog zakona. Predloženom odredbom Zakona ostaje nejasno na koje ugovore se odnosi te je li zajamčeno da će koncesionari i dalje dobivati postojeće koncesije.

Spomenimo da je Savez općina i gradova u FBiH najavio i pokretanje inicijative u kojoj ćese ispitati zakonitosti privatizacija poduzeća na njihovu prostoru na koje do sada nisu uopće mogli utjecati, već je to bilo u nadležnosti županijskih agencija i Agencije za privatizaciju FBiH.

Konkretni primjeri

Izaslanik u Domu naroda FBiH Mirvet Beganović napominje kako upravo lokalne sredine od loše privatizacije poduzeća osjete najveću izravnu štetu te se tome mora stati na kraj, i to pokretanjem pitanja ustavnosti Zakona kršenja europskih principa o lokalnoj samoupravi i Zakona o lokalnoj samoupravi, jer se privatizacija i prodaja imovine poduzeća odvija bez znanja gradskih i općinskih vlasti.

To znači da u svaki privatizacijski postupak poduzeća budu uključene i vlasti iz lokalne samouprave. Inicijativa će biti upućena prema Vladi FBiH, oba doma Parlamenta FBiH, i Federalnog ministarstva pravobraniteljstva. Zastupnik Beganović je spomenuo konkretan slučaj sumnjive privatizacije Agrokomerca i traži da se odgovorni kazne.