Novi studijski programi i ciklusi na Univerzitetu u Zenici

Objavljeno prije 9 mjeseci

Na 63. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona poslanici su razmatrali dnevni red od osam tačaka. Na samom početku zasjedanja Skupština je donijela Strategiju omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018. – 2022. godina. Ciljevi Strategije su podijeljeni po oblastima na ciljeve u okviru obrazovanja i nauke, rada i zapošljavanja, socijalne brige, zdravstvene zaštite, kulture i sporta, aktivizma mladih i slobodnih aktivnosti mladih. Strategija je definisala i mjere za realizaciju postavljenih ciljeva, a prva evaluacija Strategije će biti izvršena polovinom 2020. godine kada će biti donesene nove mjere ili će biti usklađene postojeće. U okviru ove tačke Skupština je zadužila Vladu Kantona i resorna ministarstva koja su u Strategiji omladinske politike uvrštena kao nosioci aktivnosti da donesu svoje vlastite programe implementacije, te da periodično podnose izvještaj o realizaciji tih programa.

Naredne tri tačke dnevnog reda koje su razmatrane se odnose na visoko obrazovanje i pokretanje novih studijskih programa i ciklusa studiranja na Univerzitetu u Zenici, pa je u okviru druge tačke Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

U okviru treće tačke Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Inkluzivna edukacija, prvog ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Na ovoj sjednici Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Kulturalni studij, drugog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
U nastavku zasjedanja na sjednici su razmatrane preostale četiri tačke dnevnog reda i tom prilikom je donesena Odluka o izmjenama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti.

Poslanici u Skupštini su odlukom potvrdili i Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona. Do kraja zasjedanja Skupština je donijela još dvije odluke i to:

 Odluku o dopuni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.