Energoinvest prikazivao dobit, a firma u minusu, gube imovinu u Hrvatskoj

Objavljeno prije 10 mjeseci

Preduzeće koje je nekada bilo ponos bh. industrije, u postratnom periodu spalo je na niske grane, a Izvještaj o finansijskoj reviziji Energoinvesta za 2016. sa negativnim mišljenjem koji je nedavno objavio Ured za reviziju institucija u FBiH ukazuje na niz spornih radnji.

Revizori otkrili nepravilnosti

Kao prvo, revizori nisu mogli potvrditi iskazanu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 113 miliona KM, s obzirom na to da je posljednji put procjena fer vrijednosti navedene imovine izvršena 1. januara 2012. godine. Druga sporna tačka je činjenica da je Energoinvest u okviru ostalih dugoročnih potraživanja iskazao i nenaplaćena potraživanja u iznosu od 22 miliona KM bez procjene naplativosti.

– Kratkoročne obaveze na dan 31.12. 2016. godine su za 59.486.147 KM veće od kratkoročne imovine Društva (bez imovine namijenjene prodaji). Protiv Društva se vode značajni sudski sporovi, a nad nekretninama Društva postoje založna prava. Navedeno ukazuje na postojanje značajne neizvjesnosti u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem, što nije objavljeno u Bilješkama uz finansijske izvještaje – otkrili su revizori.

Nakon što je nova uprava u februaru 2016. preuzela funkcije, izvršene su korekcije finansijskih izvještaja za 2014. i 2015. godinu. Tako je nakon provedenih korekcija za 2014. iskazan gubitak od 6,6 miliona KM, a prije korekcije je prikazana dobit od 147 hiljada KM. Istovremeno, korekcijom je za 2015. utvrđen gubitak od 26,5 miliona KM iako je prije korekcije iskazana dobit od 1,4 miliona KM.

– Korekcije finansijskih izvještaja za 2014. i 2015. godinu, imale su za posljedicu smanjene kapitala Društva u ukupnom iznosu od 84.025.213 KM – otkrili su revizori.

Posebnu pozornost su obratili na ugovor između Energoinvesta i zagrebačke firme DIRUS. Naime, 6. februara 2015. zaključen je ugovor o kupoprodaji za poslovnu zgradu u Zagrebu, terminal naftnih derivata u Zagrebu i 15 benzinskih stanica širom te zemlje. Ugovorena cijena bila je 12,9 miliona KM, ali DIRUS nije platio taj iznos a u posjed dvije pumpe uveo je i firmu LUKOIL. Kod Trgovačkog suda u Zagrebu je 21. decembra 2016. podnesena tužba protiv DIRUS-a i LUKOIL-a radi poništenja ugovora o kupoprodaji.

Zbog problema u poslovanju Energoinvesta nisu isplaćivane ni plaće i naknade zaposlenima.

– Društvo nije isplaćivalo plaće i naknade plaća nakon obavljenog rada u periodima isplate koji ne mogu biti duži od 30 dana, kako je propisano članom 79 Zakona o radu. Također, Društvo nije uplatilo pripadajuće poreze i doprinose (PIO, zdravstvo i nezaposlenost) na isplaćene plaće u 2016. godini u rokovima kako je propisano članom 11. Zakona o doprinosima i članom 23. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa. Ukupno obaveze na dan 31.12.2016. godine za neisplaćene neto plaće zaposlenima (za period 09.-12. mjesec 2016. godine) iskazane su 1.840.588 KM, a neuplaćene obaveze za poreze i doprinose iznose 299.064 KM – zaključak je revizora koji ističu da Energoinvest nije dosljedno “postupao na zaštiti imovine” niti je svoje poslove izvršavao savjesno i sa “”pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da se djeluje u najboljem interesu društva”.

Od čega Energoinvest zarađuje

Energoinvest je u 2016. prema nalazima revizora prihodovao 128 miliona KM, od čega je najznačajniji prihod od 60 miliona KM ostvaren uvozom i preprodajom prirodnog gasa firmi BH Gas Sarajevo. Prihodi ostvareni na stranom tržištu uključuju izgradnju dalekovoda u Crnoj Gori (16,6 miliona KM), Albaniji (13,2 miliona KM) i Etiopiji (9,5 miliona KM) kao i po ugovorima o izgradnji trafostanica u Alžiru (12,8 miliona KM). Pored ovih, ostvareni su prihodi na Kosovu od 4,6 miliona KM kao i u Libiji od 2,4 miliona KM.

– Ostali poslovni prihodi iskazani su 3.056.541 KM i najvećim dijelom od 2.861.506 KM, odnose se na prihode od iznajmljenih poslovnih prostora. S obzirom na to da Društvo posjeduje značajne nekretnine, dio istih se iznajmljuje zakupcima i na osnovu toga se ostvaruju neophodna tekuća sredstva. Prema dobivenim informacijama, poslovni prostori izdaju se uglavnom na osnovu upita zainteresovanih, vođenih pregovora i utvrđivanja uvjeta iznajmljivanja. Prema prezentiranoj evidenciji 67 važećih ugovora o iznajmljivanju poslovnih nekretnina na više lokacija u Sarajevu, uočene su različite ugovorene cijene zakupa po m2 prostora (npr. prostori u ulici Ćemaluša u rasponu cijena od 12,5 do 33,86 KM/m2). Period na koji se zaključuju ugovori je od jedne pa do deset ili više godina, a u pet slučajeva ugovori su zaključeni na neodređeno vrijeme – otkrili su revizori.

Energoinvest je povezan i sa nizom firmi, a dana 31. decembra 2016. godine imao je učešće u kapitalu sljedećih povezanih pravnih lica.

Istovremeno, Energoinvest ima učešće i u drugim kompanijama ali nema većinsko vlasništvo. U sljedećim firmama Energoinvest učestvuje u donošenju odluka o finansijskim i poslovnim politikama, ali nema kontrolu nad tim politikama.