Decenija od hapšenja ratnog zločinca Radovana Karadžića

Objavljeno prije 9 mjeseci

Prije deset godina u Srbiji je uhapšen najtraženiji ratni zločinac Radovan Karadžić, bivši predsjednik RS koji se koristio lažnim imenom Dragan Dabić.

Nalazio se u bjekstvu 13 godina nakon što je Haški tribunal raspisao po­tjer­ni­cu, mir­no i slo­bo­dno živio po zemljama regiona. Imao je i svo­ju or­di­na­ci­ju. Ste­kao je glas us­pje­šnog ne­urop­si­hi­ja­tra i bioener­ge­tičara, piše bh. novinska agencija Patria.

Svoj izgled drastično je promijenio koji su karakterisale duga sijeda bradu i sijeda kosa.

Pod žes­to­kim pri­tis­kom međuna­ro­dne za­je­dni­ce, Bo­ris Ta­dić, tadašnji pred­sje­dnik Srbi­je, mo­rao je da­ti odo­bre­nje da Karadžić bu­de uha­pšen. Prema informacijama, ame­rički oba­vje­štaj­ci su ot­kri­li Ka­radžića i pra­ti­li sva­ki nje­gov po­kret.

Ni­šta ni­je pre­pu­šte­no slučaju pa je akci­ja ha­pše­nja Ra­do­va­na Ka­radžića tra­ja­la krat­ko. Ka­da su mu agen­ti pri­šli i saopćili da je uha­pšen, ni­je pružio ni­ka­kav otpor, ni­je ni ri­ječi pro­go­vo­rio. Li­si­ce na ru­ke stav­lje­ne su mu u je­dnom stanu u cen­tru Beo­gra­da, u op­šti­ni Vračar.

Suđenje mu je počelo 26. oktobra 2009. godine, a završeno je u oktobru 2014. godine. Prvostepena presuda Karadžiću izrečena je 24. marta 2016. godine prema kojoj je osuđen na 40 godina zatvora.

Proglašen je krivim za opsadu, teroriziranje, ubistva i zločine u Sarajevu. Kriv je za istrebljenje, ubistvo kao zločin protiv čovječnosti, ubistvo kao kršenje običaja ratovanja, deportacija, nehumana djela, prisilno premještanje, širenje terora, protivpravni napad na civile, i uzimanje taoca kao kršenje običaja ratovanja. Kriv je za genocid u Srebrenici.