Stav Eko foruma o projektu izgradnje nove toplane u Zenici

Objavljeno prije 2 godine

Nakon sastanka sa predstavnicima firme KPA UNICON i fondacije FINNFUND iz Finske, održanog u našem uredu u Zenici 4.4.2017, i na zahtjev Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd, ovim putem izražavamo stav o izgradnji nove toplane u Zenici.

Zenica je vrlo zagađen grad, sa nepovoljnim geografskim položajem, uglavnom zastarjelom industrijskom tehnologijom, i brojnim izvorima zagađenja zraka zbog visokog sadržaja sumpora u uglju koji se spaljuje u Zenici.

Federalni propisi dozvoljavaju da samo 3 dana godišnje imamo koncentracije SO2 iznad 125 g/µg/m3. Nije rijetkost da u Zenici imamo više od 200 dana sa koncentracijama iznad te granice, svake godine.

Takva situacija s kvalitetom zraka zahtijeva hitne mjere, i bilo koji projekt koji će doprinijeti smanjenju zagađenja zraka je više nego dobrodošao.

Ono što nas najviše brine je činjenica da će novi kotlovi u toplani koristiti koksni plin, koji sadrži kancerogene organske polutante, kao što su benzen i benzo(a)piren u prašini PM10.

Drugi problem koji nas brine je transparentnost podataka o emisijama. Naše dosadašnje iskustvo sa kompanijom ArcelorMittal nije u potpunosti u skladu s federalnim propisima, jer oni nisu uspjeli da obezbijede pouzdane i transparentne podatke o emisijama iz svojih postrojenja u Zenici.

Iako smo tražili podatke o emisijama iz prethodnih projekata koje su u Kazahstanu i Južnoj Africi zajedno realizovale kompanije ArcelorMittal i KPA Unicon, oni nam nisu bili dostupni, zbog klauzula poslovne tajne u njihovim ugovorima.

Međutim, Kazahstan je ratificirao Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu po pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) još 2001. godine, i ti podaci bi morali biti dostupni javnosti. I Bosna i Hercegovina je ratifikovala Aarhušku konvenciju 2008. godine, i zato očekujemo da takvi podaci budu javno dostupni.

Ipak, ako vlasnici nove toplane garantuju da će emisije polutanata iz tog postrojenja biti u granicama propisanim federalnim propisima i Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75/EU, ako podaci o emisijama iz novog postrojenja budu javno dostupni u skladu sa federalnim propisima i EU Direktivom o industrijskim emisijama (2010/75/EU) i ako javnosti bude dozvoljeno da se aktivno uključi u proces izdavanja okolišnih dozvola za novo postrojenje, naša organizacija izražava podršku ovom projektu.